TeliaSonera januari-december 2012

Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 1,8 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 0,7 procent till 27 069 MSEK (27 259).

 • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 0,8 procent. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 3,2 procent till 7 399 MSEK (7 646).

 • EBITDA före engångsposter sjönk 0,6 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 3,2 procent till 8 974 MSEK (9 269). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 33,2 procent (34,0).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 0,8 procent till 7 608 MSEK (7 671).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg 34,9 procent till 6 880 MSEK (5 100) och vinst per aktie till 1,59 SEK (1,18).

 • Fritt kassaflöde steg till 2 934 MSEK (552), främst tack vare lägre betald CAPEX och förändringar i sysselsatt kapital.

 • Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 1,7 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och med 2,3 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang uppgick till 183,0 miljoner.


Helåret • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 1,2 procent. I rapporterad valuta var nettoomsättningen oförändrad och uppgick till 104 898 MSEK (104 804).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg 8,1 procent till 19 886 MSEK (18 388) och vinst per aktie till 4,59 SEK (4,21).

 • Fritt kassaflöde steg till 23 740 MSEK (9 415), inklusive en utdelning från MegaFon om 11 726 MSEK netto efter skatt.

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,85 SEK per aktie (2,85) motsvarande totalt 12,3 GSEK (12,3) eller 62 procent (68) av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare.


     


Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef


“Trenderna förbättrades i det fjärde kvartalet vilket ledde till en intäktstillväxt för helåret på 1,2 procent i lokala valutor, vilket var något bättre än vår prognos. Alla länder i Eurasien levererade positiv tillväxt i det fjärde kvartalet, vilket ledde till en total tillväxt på mer än 16 procent. Inom Mobilitetstjänster hade man en högre hårdvaruförsäljning men också förbättrade trender inom tjänsteintäkter på flera marknader. Inom Bredbandstjänster ökade tillväxttakten i vår fiberkundbas mot slutet av året och vi såg en positiv utveckling i vår kundtjänst med en märkbar nedgång av antalet inkommande samtal.


2012 redovisade vi det näst högsta resultatet sedan sammanslagningen mellan Telia och Sonera 2002. Även om en del var hänförligt till positiva engångsposter, behöll vi en bra balans mellan tillväxten i nettoomsättning och kostnader. För att behålla vår lönsamhet är vi övertygade om att vi måste fundamentalt ändra vår verksamhet och förenkla vårt sätt att arbeta. Vi har redan börjat genomföra åtgärder som kommer att leda till kostnadsbesparingar på 2 GSEK netto de kommande två åren, inklusive personalneddragningar med 2 000 medarbetare netto, vilket meddelades i oktober. 300 tjänster i Sverige och Finland omfattades av dessa åtgärder i det fjärde kvartalet. Under 2013 kommer 1 800 medarbetare i Norden och Baltikum att omfattas, och kostnaden för dessa neddragningar uppskattas till 1,7 GSEK. Samtidigt ser vi behovet av att rekrytera ny kompetens.


I det fjärde kvartalet lyckades vi börsnotera både MegaFon och Kcell i en relativt svår aktiemarknad och att avyttra NextGenTel i Norge. Efter flera års ägartvister i MegaFon, kom vi överens med ägarna och nådde vårt mål om att få en likvid tillgång och ett transparent direktägande i Rysslands näst största mobiloperatör. Det är fantastiskt att vår investering om endast 1,2 GSEK sedan bolagets bildande 1994 har vuxit till cirka 55 GSEK inklusive utdelningar, försäljning av aktier och värdet av vårt återstående innehav på 25 procent.


Resultatet av börsnoteringarna av MegaFon och Kcell medförde att vi nu är inom vårt skuldsättningsmål. Medan flera av våra kollegor i branschen har dragit ned eller helt tagit bort utdelningarna på grund av konjunkturläget och utmaningar i branschen, har styrelsen föreslagit att behålla den ordinarie utdelningen på 2,85 SEK per aktie tack vare vår starka finansiella ställning.


Under hösten 2012 möttes vi av allvarliga anklagelser från media för mutbrott och penningtvätt avseende våra investeringar som gjordes i Uzbekistan 2007. Även om vi är övertygade om att anklagelserna är juridiskt ogrundade tog vi detta allvarligt och styrelsen initierade en extern granskning av en av Sveriges mest välrenommerade advokatbyråer. Den svenska riksenheten mot korruption inledde en separat utredning, vilken kan komma att ta ett till två år att slutföra.


Hållbarhetsfrågor börjar bli allt viktigare för alla branscher och företag. Under 2012


samarbetade TeliaSonera med danska institutet för mänskliga rättigheter (DIHR) för att få hjälp med kartläggning och analys av risker för brott mot mänskliga rättigheter inom TeliaSoneras verksamheter. DIHR kommer att genomföra en oberoende expertgranskning av analyserna och de kommer också att stämmas av mot TeliaSoneras åtgärdsplan. Speciellt mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och integritetsfrågor blir allt viktigare inom ICT-sektorn. TeliaSonera, som en av grundarna av ”Industridialogen” bestående av tio ledande telekombolag, har aktivt deltagit i definitionen av gemensamma principer för telekomsektorn. Dessa principer kommer att undertecknas inom kort av deltagarna och bana väg för att fler företag kommer att ansluta sig till denna satsning.


Blickar vi framåt tror vi att våra intäkter i lokala valutor kommer att hamna på samma nivå 2013 som föregående år och att EBITDA-marginalen före engångsposter skall öka något.”


     


Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2013 kl. 07.00 svensk tid.