TeliaSonera specificerar viktiga poster i bokslutskommunikén

Inför publiceringen av bokslutskommunikén den 31 januari, specificerar TeliaSonera engångsposter som totalt kommer att påverka rörelseresultatet positivt med 189 MSEK i det fjärde kvartalet 2012. Därutöver kommer en positiv engångseffekt om 1 225 MSEK att redovisas i det fjärde kvartalet 2012 hänförlig till uppskjuten skatteskuld netto, till följd av den sänkta bolagsskatten i Sverige från 26,3 procent till 22,0 procent.

TeliaSonera har beslutat att göra en icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill i Norge avseende NetCom. Beloppet om 2 914 MSEK hänförs till det höga goodwillvärde som skapades i samband med förvärvet 2000 och nuvarande bedömning av den långsiktiga potentiella avkastningen på investeringen. En goodwillnedskrivning om 2 752 MSEK hänförlig till NetCom gjordes i det andra kvartalet 2012.


I november 2012 prissattes introduktionskursen vid börsnoteringen av MegaFon till 20 USD per GDR och per aktie och TeliaSonera minskade sin ägarandel från 35,6 procent till 25,2 procent. Till följd av transaktionen kommer TeliaSonera att redovisa en kapitalvinst om 5 378 MSEK i det fjärde kvartalet 2012.


I december 2012 tecknade TeliaSonera ett avtal om försäljning av sitt norska dotterbolag NextGenTel till Telio, ett bolag noterat på Oslobörsen. Till följd av detta kommer TeliaSonera att redovisa en förlust om  1 550 MSEK avseende nedskrivning av goodwill i det fjärde kvartalet 2012.Kapitalvinst till följd av minskad ägarandel i MegaFon (Ryssland)  5 378 MSEK
Icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill i NetCom (Norge) -2 914 MSEK
Icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill i NextGenTel (Norge) -1 550 MSEK
Övriga engångsposter såsom omstruktureringskostnader etc  -724 MSEK
  
Total påverkan på Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2012189 MSEK

      


TeliaSoneras Bokslutskommuniké kommer att publiceras på torsdag den 31 januari 2013 cirka klockan 7.00 (CET).
  


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-01-24, kl 08.00