TeliaSonera tammi–joulukuu 2012

Neljäs vuosineljännes • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 0,7 prosenttia 27 069 milj. Ruotsin kruunuun (27 259).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laskivat 0,8 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 3,2 prosenttia 7 399 milj. kruunuun (7 646).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä pieneni 3,2 prosenttia 8 974 milj. kruunuun (9 269). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä aleni 33,2 prosenttiin (34,0).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 0,8 prosenttia 7 608 milj. kruunuun (7 671).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 34,9 prosenttia 6 880 milj. kruunuun (5 100) ja osakekohtainen tulos 1,59 kruunuun (1,18).

 • Vapaa kassavirta kasvoi 2 934 milj. kruunuun (552) pääasiassa käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien pienenemisen ja käyttöpääoman muutosten seurauksena.

 • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 1,7 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 2,3 miljoonalla. Liittymien kokonaismäärä oli 183,0 miljoonaa.


Koko vuosi • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 1,2 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 104 898 milj. kruunua (104 804).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 8,1 prosenttia 19 886 milj. kruunuun (18 388) ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunuun (4,21).

 • Vapaa kassavirta kasvoi 23 740 milj. kruunuun (9 415). Lukuun sisältyy MegaFonilta saatu osinko, joka oli verojen jälkeen 11 726 milj. kruunua.

 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 2,85 kruunua osakkeelta (2,85) eli yhteensä 12,3 mrd. kruunua (12,3), joka on 62 prosenttia (68) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta.


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit


“Kehitys parani viimeisen vuosineljänneksen aikana, minkä ansiosta koko vuoden liikevaihto paikallisissa valuutoissa laskettuna kasvoi 1,2 prosenttia – hieman enemmän kuin olimme arvioineet. Liikevaihto kasvoi jälleen kaikissa Eurasia-liiketoiminta-alueen maissa viimeisen vuosineljänneksen aikana, minkä seurauksena liikevaihdon kokonaiskasvu oli yli 16 prosenttia. Mobility Services -liiketoiminta-alueella laitemyynti kasvoi ja lisäksi palvelujen liikevaihto kehittyi paremmin monilla markkina-alueilla. Broadband Services -liiketoiminta-alueella kuituasiakkaiden määrän kasvu kiihtyi vuoden loppua kohden ja asiakastoiminnot kehittyivät myönteisesti, kun turhien puhelujen määrä väheni merkittävästi.


Saavutimme vuonna 2012 toiseksi suurimman nettotuloksen sen jälkeen, kun Telia ja Sonera yhdistyivät vuonna 2002. Vaikka osa tuloksesta johtuu positiivisista kertaeristä, säilytimme terveen tasapainon liikevaihdon kasvun ja kustannusten välillä. Kannattavuuden säilyttämiseksi olemme päättäneet muuttaa liiketoimintaamme perusteellisesti ja yksinkertaistaa toimintatapaamme. Olemme jo ryhtyneet toimiin, jotka johtavat nettoarvoltaan 2 mrd. kruunun kustannusvähennyksiin kahden seuraavan vuoden aikana, mukaan lukien lokakuussa ilmoitetut 2 000 työntekijän henkilöstövähennykset. Viimeisellä vuosineljänneksellä nämä toimet vaikuttivat 300 työpaikkaan Ruotsissa ja Suomessa. Vuonna 2013 tehostamistoimet koskevat 1 800 työntekijää Pohjoismaissa ja Baltian maissa ja vähennysten kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 1,7 mrd. kruunua. Samaan aikaan meillä on tarve rekrytoida uutta osaamista.


Neljännellä vuosineljänneksellä ja melko tiukassa osakemarkkinatilanteessa onnistuimme toteuttamaan menestyksekkäästi MegaFonin ja Kcellin listautumisannit sekä myymään NextGenTelin Norjassa. MegaFonin omistuksesta usean vuoden ajan käytyjen kiistojen jälkeen olemme sopineet omistajien väliset erimielisyydet ja saavuttaneet tavoitteemme mukaisesti avoimen, likvidin ja suoran omistuksen Venäjän toiseksi suurimmassa matkaviestinoperaattorissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1994, ja olemme sijoittaneet siihen koko aikana yhteensä vain 1,2 mrd. kruunua, mikä on tuottanut hämmästyttävät noin 55 mrd. kruunua, kun mukaan lasketaan osingot, osakkeiden myyntitulot ja jäljellä olevan 25 prosentin omistusosuutemme arvo.


MegaFonin ja Kcellin listautumisantien tuloksen ansiosta olemme saavuttaneet tavoitteemme velkatason suhteen. Moni kaltaisemme alan toimija on leikannut osinkoja tai jopa luopunut kokonaan niistä makrotalouden ja toimialan haasteiden takia. Sen sijaan TeliaSoneran hallitus on ehdottanut, että vakaan taloudellisen tilanteemme ansiosta tavanomainen osinko säilytetään ennallaan, 2,85 kruunussa osakkeelta.


Syksyllä 2012 julkisuudessa esitettiin vakavia väitteitä TeliaSoneran syyllistymisestä korruptioon ja rahanpesuun vuonna 2007 Uzbekistanissa tehtyjen investointien yhteydessä. Olemme varmoja, ettei syytöksillä ole laillista perustetta. Suhtaudumme kuitenkin väitteisiin vakavasti, ja yhtiön hallitus on käynnistänyt ulkopuolisen selvityksen, jonka tekee Ruotsin hyvämaineisimpiin kuuluva asianajotoimisto. Ruotsin syyttäjäviranomainen on käynnistänyt asiasta erillisen tutkinnan, jonka valmistuminen voi kestää vuoden tai kaksi.


Yritysvastuun tärkeys kasvaa jatkuvasti kaikilla toimialoilla ja kaikissa yrityksissä. Vuonna 2012 TeliaSonera sai yhteistyökumppanikseen Tanskan ihmisoikeusinstituutin, joka auttaa meitä laatimaan sisäisen analyysin tekijöistä, joihin saattaa liittyä riski joutua osalliseksi ihmisoikeuksia rikkovaan toimintaan. Tanskan ihmisoikeusinstituutti laatii puolueettoman asiantuntijaselvityksen analyysista ja arvioi negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi tehdyn TeliaSoneran suunnitelman ensimmäiset toteutusvaiheet. Erityisesti sananvapautta ja tietosuojaa painotetaan jatkuvasti yhä enemmän tietotekniikka- ja televiestintäalan yrityksissä. Industry Dialogue -yhteenliittymän perustajajäsenenä TeliaSonera on yhdessä yhdeksän muun jäsenenä olevan johtavan teleyrityksen kanssa tehnyt aktiivisesti työtä yhteisten periaatteiden määrittämiseksi televiestintäalalle. Osallistujat esittelevät lähiaikoina nämä periaatteet, jotka pohjustavat tietä muiden yritysten liittymiselle mukaan hankkeeseen.


Vuonna 2013 odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa laskettuna pysyvän edellisvuoden tasolla ja käyttökateprosentin ennen kertaluonteisia eriä kasvavan hieman.”


   


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 31.1.2013 klo 7.00 (CET).