Delårsrapport januari-september 2013

Sammanfattning tredje kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, var stabil. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 1,8 procent till 25 381 MSEK (25 842).

 • Påverkbar kostnadsmassa sjönk 3,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 5,4 procent till 6 760 MSEK (7 146).

 • EBITDA före engångsposter steg 3,8 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 1,5 procent till 9 419 MSEK (9 283). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 37,1 procent (35,9).

 • Rörelseresultatet före engångsposter steg 12,3 procent till 7 721 MSEK (6 878). Rörelseresultatet steg 5,4 procent till 7 130 MSEK (6 762).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg 15,1 procent till 4 641 MSEK (4 032).

 • Vinst per aktie steg till 1,07 SEK (0,93).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 7 308 MSEK (3 825), främst tack vare utdelningar från MegaFon om 1 940 MSEK efter avdrag för skatt (0) och positiva förändringar i rörelsekapital.

 • Utsikter för 2013 är oförändrade.


Sammanfattning niomånadersperioden • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 3,4 procent till 75 197 MSEK (77 829).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 1,7 procent till 12 780 MSEK (13 007) och vinst per aktie 2,95 SEK (3,00).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 14 184 MSEK (20 806). Fritt kassaflöde före utdelningar från MegaFon efter avdrag för skatt uppgick till 12 244 MSEK (9 080).


Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef


”I det tredje kvartalet var organisk intäktsnivå oförändrad och marginalerna förstärktes ytterligare jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna var fortsatt påverkade av den svaga konjunkturen på våra marknader och av lägre reglerade samtrafikavgifter, medan lönsamheten förbättrades tack vare ytterligare kostnadssänkningar.


Efterfrågan på mobildata är fortsatt stark och våra nya databaserade prismodeller vinner framgång i Skandinavien. Det är speciellt uppmuntrande att redovisa positiv tillväxt i fakturerade intäkter på alla tre marknader där dessa prisplaner har introducerats, vilket övertygar oss om att vi är på rätt väg.


Den snabba utvecklingen i vår bransch fortsätter där gamla strukturer ersätts av ny teknik och nya affärsmodeller. Vi upprätthåller en aktiv roll i denna migration genom att bygga ut höghastighetsinternet ytterligare via fiber och 4G. Vårt mål är att erbjuda den bästa kundupplevelsen med hjälp av högkvalitativa nät och det är avgörande inför våra investeringsbeslut att vi kan förlita oss på ett transparent och förutsägbart regelverk.


Mina första iakttagelser som ny vd är att TeliaSonera har en solid tillgångsmassa med en bred produktportfölj, vi finns i attraktiva regioner, har starka varumärken och kompetenta medarbetare. Blandningen av mogna marknader och tillväxtmarknader ger oss en stabil grund. De senaste åren har vår position försvagats på för många områden och det är av yttersta vikt att vi stärker vår konkurrenskraft framöver. I en omgivning i snabb förändring är det nödvändigt att förstå kundbehoven och att ytterligare utveckla en företagskultur som främjar snabbhet och innovation.


För att kunna konkurrera effektivt och främja långsiktig lönsamhet, är det avgörande att ha en effektiv organisation och en lämplig kostnadsbas. Vi måste minska komplexiteten för att göra det möjligt att arbeta effektivare, snabba upp beslutsfattandet och säkerställa att våra medarbetare förblir kompetenta och motiverade.


Att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt är en självklarhet och avgörande för vårt rykte och vår fortsatta framgång. Vi behöver ytterligare utveckla och stärka vår styrning såväl som att säkerställa gemensamma värderingar inom koncernen. Det är viktigt för alla våra intressenter att vi agerar ansvarsfullt och vi vill också säkerställa att våra partner i hela TeliaSoneras värdekedja agerar på ett lika ansvarsfullt sätt. På så sätt kan vi skapa ett hållbart företag på alla våra marknader.


Sedan jag tog över som vd har flera åtgärder vidtagits för att förstärka bolagsstyrningen. En ny compliancefunktion har inrättats med direktrapportering till mig. Dessutom kommer den nya funktionen CEO-office att stödja översynen av Eurasien som styrelsen initierat samt att leda programmet för TeliaSoneras resa framåt. Utöver detta kommer en ny koncernfuktion för strategi, fusioner och förvärv samt innovation att möjliggöra en helheltssyn på TeliaSoneras framtida utveckling.


Nästa fas på vår resa har just startat och baserat på resultatet för niomånadersperioden upprepar vi våra utsikter för 2013.”


   
Frågor om rapporterna
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent-liggörande den 17 oktober 2013 kl. 07.00 svensk tid.