Ledningsförändringar inom affärsområde Mobilitetstjänster

Sverker Hannervall har utsetts till tillförordnad chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera. Han efterträder Tero Kivisaari som övergår till andra arbetsuppgifter inom koncernen. Sverker Hannervall tillträder omgående och behåller sitt nuvarande ansvar för Business Services.

– Tero Kivisaaris roll inom TeliaSoneras kritiserade investeringar i Uzbekistan, och uppmärksamheten kring dessa, har gjort det omöjligt för honom att agera med den externa och interna auktoritet som chefen för vårt största affärsområde behöver. Vi har därför kommit överens om att han lämnar sin befattning, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef för TeliaSonera.


– Investeringarna i Uzbekistan genomfördes på ett sätt som inte överensstämmer med de affärsmetoder som TeliaSonera vill stå för. De brister som uppdagats var till stor del en följd av otillräckliga processer och kontroller, något som också framgår av Mannheimer Swartlings rapport. Därför prioriterar vi nu att förbättra styrningen av dessa frågor, säger Johan Dennelind.


– Vi fortsätter att samarbeta med åklagarmyndigheten i den pågående förundersökningen om investeringarna i Uzbekistan och väntar nu på att undersökningen blir färdig, avslutar Johan Dennelind.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2013 kl 09.00.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.