Högre befattningshavare lämnar TeliaSonera

Den 18 april 2013 gav TeliaSoneras styrelse den internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright LLP i uppdrag att genomföra en grundlig genomgång av de senaste årens transaktioner, ingångna avtal och partners i affärsområdet Eurasia. Syftet var att ge TeliaSoneras nya styrelse en så tydlig bild som möjligt av koncernens transaktioner i Eurasia, och att genomföra en riskvärdering av dessa transaktioner ur ett affärsetiskt perspektiv.

Granskningen pågår fortfarande. Utifrån tillgänglig information och hittills dragna slutsatser står det klart för TeliaSoneras styrelse och koncernchef att processerna kring genomförandet av vissa transaktioner inte har skötts i enlighet med god affärssed. Som en följd av detta kommer fyra personer att lämna företaget.


Utöver Norton Rose Fulbright har även Mannheimer Swartling varit rådgivare till styrelsen.


– Styrelsens slutsats är att några högre befattningshavare inte längre har styrelsens förtroende. Därför har de meddelats att deras anställningar kommer att avslutats och att de lämnar sina poster med omedelbar verkan. Det är inte styrelsens uppgift att utvärdera legala aspekter, men vi har beslutat att överlämna materialet från Norton Rose Fulbright’s genomgång till åklagarmyndigheten som ett led i vår fortlöpande dialog, säger Marie Ehrling, styrelseordförande i TeliaSonera.


– VD och koncernchef Johan Dennelind har redan vidtagit betydande åtgärder för att stärka bolagsstyrning och regelefterlevnad inom TeliaSonera. Styrelsen kommer med alla tillbuds stående medel att stödja och underlätta detta viktiga arbete.


– Tillsammans med styrelsen har jag dragit slutsatsen att det sätt på vilket vissa transaktioner hanterats inte levt upp till de högt ställda krav på affärsetik och transparens som TeliaSonera vill stå för. Baserat på Norton Rose Fulbright’s slutsatser vidtar jag nödvändiga åtgärder. Det är alla anställdas ansvar, även högre chefers, att säkerställa att bolaget efterlever höga affärsetiska krav och att implementera bolagsstyrning och regelefterlevnad så att dessa krav upprätthålls. För att bygga en sund affärskultur behöver vi ett kraftfullt ledarskap på alla plan, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef.


Analytikerkonferens
En telefonkonferens för analytiker hålls med koncernchefen mellan 12:00 och 12:30. Telefonnummer: 08 503 364 34, 0200 89 01 71, Kod: 18968120


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 kl 08:55.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.