TeliaSonera förvärvar bolagsgrupp inom öppna fibernät

Genom köpet av kommunikationsoperatören Zitius fortsätter TeliaSonera sin satsning på fiberaffären. Förvärvet omfattar också Quadracom Networks och tjänsteleverantören Riksnet och verksamheterna kommer att ingå i TeliaSoneras svenska enhet Fiber Business. Den totala köpeskillingen uppgår till 473 MSEK på skuldfri basis.

Förvärvet kompletterar TeliaSoneras storsatsning, som innebär att den mobila och fasta infrastrukturen byggs ut i hela Sverige, motsvarande investeringar om 5 GSEK per år fram till 2015.


Genom köpet tar TeliaSoneras svenska verksamhet över kommunikationsoperatören Zitius med 160 000 anslutna hushåll, nätoperatören Quadracom Networks samt tjänsteleverantören Riksnet. De förvärvade bolagen ägs idag av MTG Broadcasting AB och Quadracom AB och hade en omsättning om ca 330 MSEK pro forma under 2012.


Vi är mycket glada över att kunna förvärva en bolagsgrupp som varit pionjär inom öppna nät, en kunskap och kompetens vi avser att använda i vår fortsatta satsning på öppna och konkurrensneutrala nät. Vi välkomnar våra nya kunder och ser fram emot att serva dem på bästa möjliga sätt med hela Telias portfölj, säger Malin Frenning, chef för Affärsområde Bredbandstjänster inom TeliaSonera.


Affären är villkorad av godkännande från konkurrensmyndighet.


Handelsbanken Capital Markets har agerat finansiell rådgivare till TeliaSonera.
    


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-12-18 kl 08.30.
   


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.
   


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.