TeliaSonera ökar kundfokus och stärker bolagsstyrning med ny verksamhetsmodell

Genom att förändra verksamhetsmodellen ökar Teliasonera sin kundfokus genom tydligare lokalt ansvar. Med tydligare bolagsstyrning kommer koncernens strategi, inklusive hållbarhet och regelefterlevnad, att stärkas. Den nya modellen träder i kraft 1 april, 2014.

– Våra länder blir den viktigaste dimensionen i den nya verksamhetsmodellen, det är där vi möter kunden. Vi tar bort affärsområdena från den befintliga organisationen. Istället förstärker vi den lokala verksamheten och mandatet för koncerngemensamma funktioner att driva strategiska frågor och förbättra styrningen. Vi tror att den här modellen gör det möjligt för oss att förbättra vårt erbjudande till kunderna samtidigt som det tydliggör ansvaret för att prestera resultat, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef för Teliasonera.


Den nya verksamhetsmodellen kommer att förbättra möjligheten för Teliasoneras lokala verksamheter att erbjuda en ännu bättre kundupplevelse. Landstrukturen grupperas i tre geografiska områden; Europa, Eurasien och Sverige.


Den kommer också att stärka vår förmåga att upprätthålla och följa upp våra hållbarhets-, regelefterlevnads- och bolagsstyrningsagendor, samt stödja de lokala ledningarna och medarbetarna i det här arbetet.


Från och med nu fram till den 1 april nästa år förbereder TeliaSonera införandet av den nya strukturen genom att utse cheferna för de nya funktionerna, och genom att anpassa processer och stödsystem. Teliasonera kommer att rapportera enligt den nya strukturen från och med andra kvartalet 2014.
    


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2013 kl 08:45.
          


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.