Lars Nyberg lämnar TeliaSonera

TeliaSoneras VD och koncernchef Lars Nyberg väljer att avgå.

Jag känner en stor lättnad över att Mannheimer Swartlings utredning inte funnit något belägg för anklagelserna att TeliaSonera begått mutbrott eller deltagit i penningtvätt, eftersom jag själv varit så övertygad om detta.


Samtidigt riktar utredningen allvarlig kritik mot TeliaSonera på flera punkter, bland annat för att vi inte gjorde en mer djupgående analys av den lokale partnern inför etableringen 2007 och undersökte hur de kommit över de tillgångar som förvärvades av TeliaSonera. Även om affären var korrekt i juridisk mening borde vi inte ha genomfört den utan att skaffa oss tillräcklig kunskap om motparten. Det är något jag beklagar.


I samband med att styrelsen fick ta del av Rieses rapport fick jag information om att stora förändringar kommer att ske i styrelsen. För att fortsätta verka som VD behöver jag en fungerande styrelse och deras uttalade förtroende. Jag fick beskedet att de med anledning av de förestående förändringarna inte var beredda att uttala sig i förtroendefrågan.


Med det beskedet bestämde jag mig för att lämna VD-posten, därför väljer jag att avgå.


Jag är oerhört stolt över det vi har åstadkommit i TeliaSonera under mina fem och ett halvt år som VD. Det är ett fantastiskt fint bolag med många kompetenta och hängivna medarbetare.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2013 kl 11.15.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.