Uttalande av styrelsen med anledning av den externa granskningen av TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan

I september förra året riktades allvarliga anklagelser mot TeliaSonera kopplade till bolagets investeringar i Uzbekistan. För att gå till botten med fakta och göra en utomstående bedömning av anklagelserna anlitades Advokatbyrån Mannheimer Swartling. Den granskningen är nu klar och har inte funnit belägg för att TeliaSonera begått något mutbrott eller deltagit i penningtvätt.

Den 3 oktober 2012 gav styrelsen i TeliaSonera i uppdrag åt Advokatbyrån Mannheimer Swartling, under ledning av advokat Biörn Riese, att utreda om TeliaSoneras investering i en 3G-licens, frekvenser och nummerserier i Uzbekistan 2007 har inneburit korruptionsbrott eller penningtvätt. Uppdraget utvidgades senare till att omfatta även senare gjorda investeringar i samband med TeliaSoneras etablering i Uzbekistan.


Med anledning av den rapport som advokat Biörn Riese presenterade fredagen den 1 februari 2013 gör styrelsen följande uttalande.


Styrelsen konstaterar att Mannheimer Swartling inte har funnit belägg för att TeliaSonera begått något mutbrott eller deltagit i penningtvätt i samband med investeringarna i Uzbekistan. Mannheimer Swartling gör samtidigt det naturliga påpekandet att de misstankar om brott som framförs av den svenska åklagarmyndigheten inte kan avföras genom denna utredning. Mannheimer Swartling uppmärksammar också att såväl affärsetiska värderingar som OECDs och FNs regelverk, samt lagstiftning har skärpts markant under de senaste åren.


Mannheimer Swartling riktar allvarlig kritik mot brister i TeliaSoneras genomförande av investeringarna och konstaterar att tillräckliga ansträngningar inte gjordes vare sig av den lokala partnern i Uzbekistan eller hur den lokala partnern kunde förfoga över de rättigheter som överfördes. Mannheimer Swartling anser att de interna rutinerna inte räckte till för att säkerställa att bolaget inte skulle riskera att medverka i oetiska affärer, och att bolagets egna etiska riktlinjer därmed inte följts fullt ut.


Det är styrelsens slutsats att investeringarna inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt. Sammantaget har den interna informationen och kontrollen på olika nivåer (ägare, styrelse, ledning och linjeorganisation) inte räckt till för att fånga upp varningssignaler om affärens etiska risker. I efterhand är det uppenbart att en mer omfattande undersökning av våra motparter skulle ha genomförts. En konsekvens av det blev att följdinvesteringar som gjordes därefter inte heller blev föremål för någon förnyad granskning. Styrelsen instämmer i och delar den kritik som Mannheimer Swartling för fram.


Styrelsen vill samtidigt påminna om att bakom TeliaSoneras investeringar i Eurasien fanns en bred enighet bland stora ägare och styrelse om expansion på just dessa marknader. Verksamheten har bidragit starkt till koncernens tillväxt och lönsamhet och utländska investeringar i infrastruktur har varit viktiga inslag i ländernas modernisering efter Sovjetunionens sammanbrott.


När svenska Telia och finska Sonera gick samman 2002 hade den nybildade koncernen sammanlagt 20 miljoner kunder, företrädesvis i Sverige och Finland. Idag har TeliaSonera drygt 70 miljoner kunder i majoritetsägda verksamheter i femton länder och omsättningen har nästan fördubblats från 59 till dagens 105 miljarder kronor.


När man värderar TeliaSoneras agerande och följderna av det, går det inte att bortse från att många nyckelpersoner byttes i företaget under 2007, i affärsområdet såväl som på styrelse- och koncernledningsnivå. Detta kan ha bidragit till att information gick förlorad och att kontinuiteten blev lidande.


Styrelsen och företagsledningen vill nu lägga kraft på att utveckla bolagets principer och metoder för att respektera mänskliga rättigheter och skydda verksamheten från korruption. Vi ska fortsätta med och utveckla vårt handlingsprogram från april förra året, där fokus ligger på mänskliga rättigheter. Vi har också inlett ett arbete med Transparency International Sweden som rådgivare, med målsättningen att vårt antikorruptionsarbete ska hålla hög klass vid en internationell jämförelse.


Vi har utvecklat processerna och skärpt riskbedömningen i samband med nya investeringar. Hållbarhetsrisker har integrerats i underlagen, motpartrisker och värderingsunderlag analyseras både av oss och kvalificerade oberoende experter för att nämna några områden.


Sverige exporterar mer än halva sin BNP. Vi är som land helt beroende av den export som går till världens alla länder, av vilka en majoritet präglas av icke-demokratiska system och omfattande korruption.


Styrelsen anser att få verktyg är bättre för transparens och demokrati än mobiltelefoni, som ger människor möjlighet att kommunicera med varandra och omvärlden. TeliaSonera har många miljoner kunder i Eurasien och vi är mycket stolta över den utveckling ledningen och tusentals medarbetare åstadkommit över ett antal år. Styrelsen står bakom strategin att vara en ledande telekomoperatör i Norden, Baltikum och Eurasien och tar full ansvar för bolagets investeringar. Styrelsen kommer att verka för att TeliaSonera ska bli ett föredöme när det gäller att hantera de risker som är förknippade med vår verksamhet. Vi välkomnar därför en dialog med ägare och organisationer om hur vårt hållbarhetsarbete kan förbättras ytterligare.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 01.02.2013 kl 10.10.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.