Valberedningen föreslår nyval av sex styrelseledamöter

TeliaSoneras valberedning har avslutat sitt arbete inför årsstämman den 3 april 2013. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av oförändrat åtta ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Olli-Pekka Kallasvuo och Per-Arne Sandström samt nyval av Marie Ehrling, Mats Jansson, Tapio Kuula, Nina Linander, Martin Lorentzon och Kersti Strandqvist. Som tidigare meddelats föreslås att Marie Ehrling utses tillstyrelsens ordförande. Olli-Pekka Kallasvuo föreslås bli vice ordförande.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2013, som inleddes i september 2012 har varit mer omfattande än normalt. Efter uppmärksamheten kring TeliaSoneras affärer i Uzbekistan och styrelsens beslut att uppdra åt advokatfirman Mannheimer Swartling att utreda eventuella oegentligheter i detta sammanhang har valberedningen arbetat med olika scenarier. Ett sådant scenario var att advokatfirmans rapport skulle leda till behov av en mer omfattande förändring av styrelsens sammansättning.


Valberedningens slutsats är att TeliaSonera i dagsläget behöver nystart på flera plan. Denna slutsats baseras på valberedningens intervjuer med styrelseledamöter och dåvarande VD om styrelsens arbete och bolagets situation liksom på slutsatserna i Mannheimer Swartlings rapport och på den externa kommunikation som skett från TeliaSoneras styrelse.


Valberedningen meddelades på ett tidigt stadium att styrelsens ordförande Anders Narvinger samt ledamöterna Timo Peltola, styrelsens vice ordförande, och Lars Renström avböjer omval. Vidare har också ledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Maija-Liisa Friman och Jon Risfelt meddelat att de inte står till förfogande för omval.


Nya ledamöter


Valberedningen har eftersträvat att nominera kandidater som tillsammans har kompetenser och erfarenheter som speglar de utmaningar som TeliaSonera står inför. Sammantaget föreslås nyval av sex ledamöter:


Marie Ehrling (född 1955) var VD för TeliaSoneras svenska verksamhet 2003-2006 och dessförinnan anställd vid SAS 1982-2002. Idag har Marie Ehrling styrelseuppdrag i flera olika företag. Hon är bland annat vice ordförande i Nordea och ledamot i Securitas, Oriflame och Schibsted.


Mats Jansson (född 1951) var koncernchef för SAS mellan 2007 och 2010 och har tidigare bland annat arbetat som VD för Axel Johnson AB (2005 – 2006) och varit styrelseordförande och VD för Axfood (2005 – 2006). Mats Jansson är idag styrelseordförande i Delhaize Group och senior advisor i JP Morgan.


Tapio Kuula (född 1957) är koncernchef för finländska Fortum sedan 2009, och har före det innehaft en rad olika ledande roller inom Fortumkoncernen.


Nina Linander (född 1959) var partner på Stanton Chase International mellan 2006 och 2012 och dessförinnan treasury-chef på Electrolux (2001 – 2005). Nina Linander är idag styrelseledamot i bland annat Neste Oil, Specialfastigheter och Awapatent.


Martin Lorentzon (född 1969) är grundare av och styrelseordförande i Spotify. Han startade även TradeDoubler där han också var styrelseledamot.


Kersti Strandqvist (född 1963) är sedan 2010 chef för Corporate Sustainability och ingår i koncernledningen för SCA. Hon har dessförinnan bl a varit affärsområdeschef inom SCA-koncernen (1997 – 2010).


Arvoden


Arvoden till styrelseledamöterna (fram tills årsstämman 2014) föreslås utgå med 1 200 000 kronor (1 100 000) till ordföranden, 750 000 kronor (450 000) till styrelsens vice ordförande och med oförändrat 450 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.


Ersättningarna till ordföranden och ledamöter i revisionsutskottet föreslås bli oförändrade, dvs 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till övriga ledamöter. För ersättningsutskottet föreslås en höjning för ordföranden till 65 000 kronor (55 000) och för ledamöterna till 45 000 kronor (35 000) vardera.


Valberedningen anser att TeliaSoneras styrelse behöver intensifiera och fördjupa arbetet med hållbarhetsfrågor. Valberedningen rekommenderar därför att styrelsen inrättar ett särskilt hållbarhets- och etikutskott. Ordföranden i ett sådant utskott föreslås få ett arvode på 150 000 kronor och ledamöterna ett arvode på 100 000 kronor vardera.


Revisorer


Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisorer fram till och med årsstämman 2014.


TeliaSoneras valberedning består av ordföranden Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Per Frennberg (Alecta) och styrelsens ordförande Anders Narvinger. Valberedningen representerar aktieägare med 54,2 procent av rösterna i bolaget.


För mer information, kontakta Valberedningens ordförande Kristina Ekengren: 08-405 58 02, kristina.ekengren@regeringskansliet.se
    


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-02-14 kl 08.00.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.