Information från åklagaren kring pågående förundersökning

Överåklagare Gunnar Stetler har informerat TeliaSonera om följande angående den pågående förundersökningen kring investeringarna i Uzbekistan:

”Med anledning av pågående förundersökning avseende misstanke om grov bestickning, ska utredning inledas avseende eventuell företagsbot och eventuellt förverkande.”


Åtgärden är ett naturligt led i åklagarens undersökning av de aktuella investeringarna. TeliaSonera bestrider som tidigare misstankarna och är övertygat om att den fortsatta rättsliga processen kommer att visa att det inte finns någon grund för brottsmisstankarna.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2013 kl 1030.