Styrelseförändringar i Turkcell

Den turkiska finansinspektionen (CMB) tillkännagav idag att den har utsett tre oberoende styrelseledamöter till styrelsen i Turkcell. De ersätter tre styrelseledamöter som representerade var och en av de största aktieägarna.

CMB meddelade att Mehmet Bülent Ergin, Tero Kivisaari och Oleg Malis ersatts med tre oberoende styrelseledamöter efter myndighetens eget gottfinnande eftersom Turkcell har misslyckats med att uppfylla gällande regler för bolagsstyrning.


De oberoende styrelseledamöter som utsetts av CMB är Ahmet Akça, Atilla Koç och Mehmet Hilmi Güler och sitter till dess Turkcell genom stämmobeslut utser oberoende styrelseledamöter i enlighet med CMB:s regelverk. CMB instruerade också Turkcell att ändra sin bolagsordning i linje med de nya reglerna.


– Eftersom TeliaSoneras ansträngningar att lösa dödläget i Turkcells styrelse har misslyckats, välkomnar vi CMB:s beslut att lösa frågan genom att utse tre oberoende styrelseledamöter. Vi ser CMB:s initiativ som ett steg på vägen att uppnå en god bolagsstyrning och effektiv förvaltning som gör det möjligt för Turkcell att utveckla sin ledande ställning i Turkiet och i regionen, säger Per-Arne Blomquist, VD och koncernchef för TeliaSonera.


– Vi kommer nu att fokusera på de åtgärder som krävs för att sammankalla en bolagsstämma snarast möjligt, vid vilken aktieägarna kan godkänna ändringar i bolagsordningen, nya styrelseledamöter väljas som rättvist återspeglar ägandet i bolaget och där räkenskaperna kan godkännas så att företaget kan börja betala utdelning igen, vilket inte skett under alltför lång tid, fortsätter Per-Arne Blomquist.


Bakgrund
CMB har upprepade gånger begärt att Turkcell ska öka antalet oberoende ledamöter i styrelsen och har också infört regelverk, tillämplig på alla turkiska börsnoterade bolag, som går i den riktningen.


Denna begäran har tydligt stötts av TeliaSonera. Under många år har vi hävdat att antalet oberoende styrelseledamöter måste öka, i syfte att förbättra bolagsstyrningen och följa kraven från CMB och den amerikanska finansinspektionen (U.S. Securities and Exchange Commission).


Alla försök att öka antalet oberoende ledamöter har emellertid blockerats av Cukurova som har utövat sin vetorätt genom Cukurova Telekom Holding, en struktur inrättad för att möjliggöra för en minoritetsägare att blockera majoritetsbeslut.


Ett internationellt företag som Turkcell, som är noterat i både Istanbul och New York, måste följa internationella regler för bolagsstyrning och öppenhet för att vara ett attraktivt alternativ för internationella investeringar.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-03-12 kl 11.20.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.