Valberedningen föreslår Mikko Kosonen till TeliaSoneras styrelse

Valberedningen kompletterar sitt förslag till styrelse inför årsstämman 2013 med en åttonde ledamot, Mikko Kosonen, som ersätter Tapio Kuula.

Som meddelat den 25 mars har Tapio Kuula underrättat valberedningen om att han till följd av allvarlig sjukdom inte kommer kunna delta i TeliaSoneras styrelse från årsstämman 2013. Valberedningen nominerar istället Mikko Kosonen till TeliaSoneras styrelse.


Dr. Mikko Kosonen (född 1957) är VD för Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra, sedan 2008, och har före det haft en rad olika ledande roller i Nokia (1984 – 2007), där hans senaste uppdrag var som Senior Vice President, Strategy and Business Infrastructure. Mikko Kosonen har doktorerat inom företagsekonomi.


Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra, är en statlig fond (under riksdagen) som stödjer ekonomisk tillväxt, hållbarhet och välfärd genom forskning, pilotprojekt och riskkapitalinvesteringar.


Utöver Mikko Kosonen har valberedningen tidigare nominerat Marie Ehrling, Mats Jansson, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist.


För mer information, kontakta Valberedningens ordförande Kristina Ekengren: 08-405 58 02, kristina.ekengren@regeringskansliet.se


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2013 kl 0830.