Delårsrapport januari-mars 2013

Sammanfattning första kvartalet  • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 0,9 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 4,5 procent till 24 542 MSEK (25 693).

  • Påverkbar kostnadsmassa sjönk 1,0 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 6,0 procent till 6 989 MSEK (7 432).

  • EBITDA före engångsposter sjönk 0,5 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 3,9 procent till 8 509 MSEK (8 852). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 34,7 procent (34,5).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 3,7 procent till 6 628 MSEK (6 882).

  • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 0,3 procent till 4 108 MSEK (4 122).

  • Vinst per aktie uppgick till 0,95 SEK (0,95).

  • Fritt kassaflöde steg till 2 414 MSEK (2 193), främst tack vare lägre betald CAPEX.

  • Under kvartalet sjönk antalet abonnemang med 0,8 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och var oförändrat i intressebolagen. Totalt antal abonnemang uppgick till 182,1 miljoner.

  • Utsikter för 2013 är oförändrade.                        


                       


Kommentarer av Per-Arne Blomquist,
VD och koncernchef


”Vår bransch fortsätter att genomgå en period av förändring då traditionella affärsmodeller ifrågasätts på grund av nya kundbeteenden. Konkurrenssituationen är alltjämt utmanande på många marknader och sätter press på intäkterna. I denna omvärld redovisar vi ett kvartal med både förbättrade marginaler och starkare kassaflöde.


Under första kvartalet sjönk intäkterna i lokala valutor med 0,9 procent jämfört med samma period föregående år. Vår verksamhet i Eurasien fortsatte att utvecklas bra och redovisade återigen tvåsiffrig tillväxt med en ökad andel dataintäkter. Mobilitetstjänster påverkades av kraftiga sänkningar av de reglerade samtrafikavgifterna och Bredbandstjänster utsattes för starkare tryck på traditionella röstintäkter och påverkades av en lägre fiberutbyggnad till följd av kyliga väderförhållanden.


I mars tog vi ett viktigt steg på den svenska marknaden. Som en av de första operatörerna i Europa erbjuder vi svenska konsumenter möjligheten att ansluta flera mobila enheter till ett abonnemang, inklusive obegränsat antal samtal och textmeddelanden, med möjligheten att dela på surfpotten. Det är, enligt vår uppfattning, ett innovativt och attraktivt erbjudande för kunderna samtidigt som vi förflyttar oss mot en mer hållbar affärsmodell, i en värld där konsumtion av data ökar kraftigt.


För att säkerställa vår förmåga att investera i framtida tillväxt, är det viktigt att vi styr vår kostnadsbas klokt. Vi har fortsatt att lägga mycket kraft på att införa effektiviseringsåtgärderna, som vi introducerade i slutet av förra året. Inom Mobilitetstjänster gav det effekt redan under kvartalet medan de inom Bredbandstjänster kommer under den senare delen av året. Vi är fast beslutade att vi kommer att sänka kostnaderna med 2 GSEK över en tvåårsperiod.


Under kvartalet slutförde vi den strategiska översynen av vår spanska operatör Yoigo. I början av april meddelade vi att försäljningsprocessen var avbruten och att vår avsikt är att fortsätta utveckla verksamheten. Mobilitetstjänster Spanien redovisade för det första kvartalet en 19-procentig intäktstillväxt och positiv marginalutveckling, vilket markerar dess framtida potential.


I början av februari presenterade den svenska advokatbyrån Mannheimer Swartling sin rapport angående TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan. De fann ingen grund för påståendena att vi hade mutat eller deltagit i penningtvätt men de framförde skarp kritik att TeliaSonera brustit i genomförandet av investeringarna. Under de senaste åren, har vi gjort kraftiga ansträngningar för att förbättra våra processer och vi kommer att fortsätta att stärka vårt sätt att arbeta ytterligare.


Hållbarhet är högt prioriterat speciellt avseende integritet, yttrandefrihet och antikorrup-tion. I mars undertecknade TeliaSonera tillsammans med övriga grundare av ”the Telecommunication Industry Dialogue” de vägledande principerna för telekommunikation, yttrandefrihet och rätten till privatliv. Principerna är vägledande hur vi skall agera för att respektera grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom ingick vi ett tvåårigt samarbete med Global Network Initiative (GNI) för att utveckla och utvidga detta initiativ ytterligare.”


           


Frågor om rapporterna
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent-liggörande den 19 april 2013 kl. 07.00 svensk tid.