Styrelsen initierar genomgång av transaktioner i Eurasien, ledd av Norton Rose

I samband med TeliaSoneras bolagsstämma den 3 april aviserade den nya styrelsen att man avsåg att genomföra en grundlig granskning av de senaste årens transaktioner, ingångna avtal och partners i Eurasien. Styrelsen har idag beslutat att utse den internationella advokatbyrån Norton Rose LLP att genomföra denna granskning.

Syftet med genomgången är att TeliaSoneras nya styrelse skall få en tydlig bild av företagets transaktioner i Eurasien samt att genomföra en riskvärdering utifrån ett affärsetiskt perspektiv. TeliaSoneras nuvarande processer och rutiner skall också utvärderas för att analysera om dessa är lämpliga och tillräckliga för att hantera de identifierade riskerna.


– Norton Rose är en oberoende aktör med gedigen erfarenhet av liknande uppdrag. Genomgången kommer att genomföras stegvis land för land, för att möjliggöra eventuella justeringar av uppdraget över tid. Styrelsen har för avsikt att vara så transparent som möjligt vad det gäller granskningarna och kommer löpande ta ställning till vad som kommuniceras externt och när, säger Marie Ehrling, styrelseordförande i TeliaSonera.


Den totala genomgången av transaktionerna i Eurasien beräknas vara slutförd innan utgången av 2013.


Norton Rose är en ledande internationell advokatbyrå med mer än 2 900 jurister. Advokatbyrån tillhandahåller bred affärsjuridisk rådgivning till många av världens finansiella institutioner och företag via sina kontor i Europa, Asien, Australien, Kanada, Afrika, Mellersta Östern, Latinamerika och Centralasien. Norton Rose har omfattande erfarenhet från arbete kring affärsetik, inkluderande anti-korruptionsarbete, såväl som omfattande erfarenhet från företagstransaktioner i många olika länder. Norton Rose har tidigare inte agerat som rådgivare till TeliaSonera.
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.