TeliaSoneras årsstämma 3 april 2013

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2012.


Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 8 april 2013. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 11 april 2013.


Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.


Ordinarie styrelseledamöterna Olli-Pekka Kallasvuo och Per-Arne Sandström omvaldes. Marie Ehrling, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon och Kersti Strandqvist valdes in som nya styrelseledamöter. Marie Ehrling valdes till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.


Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 200 000 kronor (1 100 000) och 750 000 kronor (450 000) till styrelsens vice ordförande och med oförändrat 450 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera, ersättning till ordföranden i ett föreslaget hållbarhets- och etikutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av hållbarhets- och etikutskottet med 100 000 kronor vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 65 000 kronor (55 000) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 45 000 kronor (35 000) vardera.


Det beslutades att antal revisorer skall vara en och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till slutet av årsstämman 2014. Arvode skall utgå enligt räkning.


Årsstämman beslutade att utse Magnus Skåninger (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.


Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2014 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsinki eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.


Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan komma att omfatta cirka 100 nyckelpersoner.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2013 kl 20:00.