Delårsrapport januari-juni 2013

Sammanfattning andra kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 3,9 procent till 25 274 MSEK (26 294).

 • Påverkbar kostnadsmassa sjönk 4,1 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 6,6 procent till 7 165 MSEK (7 672).

 • EBITDA före engångsposter steg 3,3 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 1,2 procent till 8 928 MSEK (9 034). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 35,3 procent (34,4).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 2,8 procent till 7 085 MSEK (7 286). Rörelseresultatet sjönk 10,8 procent till 6 283 MSEK (7 044), inklusive engångs-poster om -802 MSEK (-242).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 16,9 procent till 4 031 MSEK (4 852).

 • Vinst per aktie sjönk till SEK 0,93 (1,12).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 4 462 MSEK (3 062 före utdelningar från MegaFon om 11 726 MSEK efter avdrag för skatt).

 • Utsikter för 2013 är oförändrade.


Sammanfattning första halvåret • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,3 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 4,2 procent till 49 816 MSEK (51 987).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 9,3 procent till 8 139 MSEK (8 974) och vinst per aktie till 1,88 SEK (2,07).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 6 876 MSEK (5 255 före utdelningar från MegaFon om 11 726 MSEK efter avdrag för skatt).


  
Kommentarer av Per-Arne Blomquist,

VD och koncernchef


”I det andra kvartalet var den organiska omsättningstillväxten åter positiv samtidigt som marginalen förbättrades ytterligare. TeliaSonera fortsätter att leda förändringen på våra marknader genom att övergå från minutbaserad röstprissättning till nya modeller baserade på förbrukning av data. Därutöver behåller vi fokus på att säkerställa den långsiktiga lönsamheten genom fortsatta effektiviseringsåtgärder samt investeringar i 4G och fiber.


Inom Mobilitetstjänster minskade trycket på omsättningen något och marginalerna stärktes till följd av högre fakturerade intäkter och sänkta kostnader. Det är speciellt glädjande att vår danska verksamhet redovisade en ökning i fakturerade intäkter, då den marknaden varit utmanande under flera år. Lägre reglerade samtrafikavgifter fortsatte dock att påverka omsättningen negativt på samtliga marknader. Inom Bredbandstjänster tog fiberutbyggnaden åter fart och i Sverige är för närvarande efterfrågan från kunderna större än vår förmåga att leverera. Kostnadsbasen minskade, dock inte tillräckligt för att kompensera för nedgången i omsättning. I Eurasien upprätthölls tillväxttakten på omkring 14 procent med stöd av ökat dataanvändande och abonnemangstillväxt. Marginalen fortsatte att förbättras tack vare ytterligare kostnadsbesparingar. I Nepal nådde vi en ny milstolpe då antalet abonnemang passerade 10 miljoner.


I Sverige, Norge och Danmark lanserade vi nya mobilerbjudanden till konsumenter, med fasta avgifter för obegränsat antal samtal och textmeddelanden i kombination med surfpotter anpassade till användande. Det nya svenska erbjudandet utgjorde mer är 20 procent av nyförsäljningen och ett liknande erbjudande finns nu även för mindre företag. Totalt har vi fått 180 000 nya abonnemang i Skandinavien med dessa nya prisplaner och erfarenheterna är inledningsvis lovande.


Kvalitet och kapacitet i näten är avgörande för att bemöta den explosionsartade efterfrågan på data. Vi investerar ytterligare i 4G och mobiltäckning, bygger ut mer fiber och förvärvar selektivt befintliga fibernät på våra hemmamarknader. Vårt svenska 4G-nät kommer att förstärkas märkbart under de kommande två åren för att uppnå en geografisk täckning på 92 procent. Genom att använda befintlig 2G/3G-infrastruktur säkerställer vi samtidigt en kostnadseffektiv utbyggnad. Täckning är prioriterat inom hela koncernen och vår estniska verksamhet utökade sitt 4G-nät påtagligt under kvartalet och har för närvarande den bästa nationella 4G-täckningen i hela Europa.


Vi fortsätter att arbeta med vårt effektiviseringsprogram som vi initierade i slutet av förra året och cirka 1 050 av de berörda 1 800 medarbetarna har sagts upp till dags dato. Besparingarna kommer att bli mer märkbara under andra halvåret och vi är fast beslutade att ha sänkt kostnaderna med 2 GSEK netto vid utgången av 2014.


Ägartvisterna i vårt intressebolag Turkcell fortsätter med två inställda bolagsstämmor under kvartalet. Vi välkomnar beslutet från Privy Council den 9 juli, avseende under vilka förutsättningar Çukurova kan återköpa de omtvistade aktierna i Turkcell Holding från Altimo, ett viktigt steg mot en lösning av konflikten. Det är av största vikt att bolagsstyrningen förbättras i Turkcell och vi stödjer fullt ut ett återinförande av utdelning.


De ovan nämnda aktiviteterna visar att vi levererar i enlighet med vår strategi genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv verksamhet. Baserat på utvecklingen under de första sex månaderna upprepar vi utsikterna för helåret 2013.”


  
Frågor om rapporterna

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent-liggörande den 17 juli 2013 kl. 07.00 svensk tid.