TeliaSonera stödjer MegaFons förvärv av Scartel och Yota

MegaFon meddelade idag sin avsikt att förvärva Scartel och Yota från majoritetsägaren Garsdale till ett försäljningspris om 1,18 miljarder USD för samtliga aktier i bolaget. TeliaSonera anser att detta förvärv är värdeskapande för MegaFons aktieägare då det kommer att stärka MegaFons ledande position inom mobildata i Ryssland samt bidra till omfattande kostnadssynergier. TeliaSonera avser att rösta för det föreslagna förvärvet på den kommande extraordinära stämman som kommer att hållas den 12 september 2013.

Scartel och Yota äger en landsomfattande 4G/LTE frekvens bestående av 2x30 MHz i frekvensbandet 2,5-2,6 GHz. De innehar även ett 4G/LTE-nät som täcker cirka 27 procent av den ryska befolkningen och erbjuder 4G-tjänster till fler än 600 000 abonnenter. Scartel och Yota kontrolleras idag av Garsdale, som även är majoritetsägare i MegaFon (50 procent plus 100 aktier). Garsdale kontrolleras ytterst av Alisher Usmanov. Enligt rysk lag innebär den föreslagna transaktionen en transaktion med närstående och måste godkännas med enkel majoritet av de oberoende aktieägarna på en bolagsstämma. TeliaSonera äger 25,2 procent av aktierna i MegaFon.


– TeliaSonera har under de senaste månaderna gjort en noggrann granskning, analyserat fördelarna och de potentiella riskerna av denna transaktion. Det faktum att säljaren även är MegaFons största aktieägare innebära att det är än mer viktigt att se på transaktionen utifrån alla aktieägares perspektiv. TeliaSonera har kommit fram till att ett förvärv av Scartel och Yota skulle vara strategiskt attraktivt och värdeskapande för MegaFon. Vi avser därför att rösta för transaktionen vid den extraordinära bolagsstämman i september, säger Per-Arne Blomquist, VD och koncernchef i TeliaSonera.


I samband med den föreslagna transaktionen har Deutsche Bank varit finansiell rådgivare till TeliaSonera och bidragit med ett oberoende utlåtande till TeliaSoneras styrelse. White & Case har varit juridisk rådgivare till TeliaSonera.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2013 kl 08.05.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.