Bokslutskommuniké januari-december 2013

Sammanfattning fjärde kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 2,1 procent till 26 503 MSEK (27 069).

 • Påverkbar kostnadsmassa steg 2,8 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg påverkbar kostnadsmassa 1,0 procent till
  7 466 MSEK (7 394).

 • EBITDA före engångsposter steg 0,1 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 3,0 procent till 8 728 MSEK (9 002). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 32,9 procent (33,3).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 7,0 procent till 7 100 MSEK (7 636). Rörelseresultatet sjönk till 4 560 MSEK (7 826).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 68,2 procent till 2 190 MSEK (6 880). Vinst per aktie sjönk till 0,51 SEK (1,59).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 2 126 MSEK (2 934).


Sammanfattning helåret • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 3,0 procent till 101 700 MSEK (104 898).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 24,7 procent till 14 970 MSEK (19 886) och vinst per aktie sjönk till 3,46 SEK (4,59).

 • Fritt kassaflöde uppgick till 16 310 MSEK (23 740). Fritt kassaflöde före utdelning från MegaFon uppgick till 14 370 MSEK (12 014).

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 SEK per aktie (2,85) motsvarande totalt 13,0 GSEK (12,3) eller 87 procent (62) av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare.


   
Kommentarer av Johan Dennelind,

VD och koncernchef


“Det står klart att 2013 var ett händelserikt och utmanande år för TeliaSonera och telekombranschen. Den övergripande utvecklingen påverkades av en måttlig ekonomisk tillväxt, regulatoriska effekter och en snabb förändring i kundbeteende. Under dessa omständigheter är vi nöjda med att stänga året med i praktiskt taget oförändrade intäkter, organiskt, en liten ökning i vår EBITDA-marginal före engångsposter till 35,0 procent och ett stabilt fritt kassaflöde på 16,3 GSEK.


I det fjärde kvartalet förblev intäkterna, organiskt, mer eller mindre oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år, medan EBITDA-marginalen sjönk marginellt. Vi fortsatte att utveckla våra databaserade prismodeller och investerade ytterligare i nättäckning och kvalitet på våra marknader. Dessutom säkrade vi viktiga mobilfrekvenser i Finland och Norge. I Sverige var utvecklingen i konsumentsegmentet uppmuntrande, med en bra efterfrågan på fiber inom Bredbandstjänster och positivt tillskott till fakturerade intäkter inom Mobilitetstjänster. Däremot var den generella utvecklingen negativ inom företagssegmentet. I Finland lättade pressen på intäkter och lönsamheten förbättrades trots ett besvärligt konjunkturläge. Våra verksamheter i Eurasien redovisade ännu ett kvartal med hög lönsamhet, vilket är betryggande då vi fortsätter att forma verksamheten inför framtiden.


Sedan jag tog över ansvaret i september har en central uppgift varit att utveckla den strategiska inriktningen för TeliaSonera framgent. Ett viktigt steg i denna process togs i december när vi presenterade vår nya verksamhetsmodell, en landsbaserad struktur som kommer att införas den 1 april 2014. Syftet med denna förändring är att minska komplexiteten generellt inom koncernen, stärka kundfokus och klargöra ansvarsfördelningen.


Tillsammans med ökat fokus från koncernfunktionerna kommer den nya strukturen att underlätta en gemensam agenda för hela företaget. Vi behöver förbättra konkurrenspositionen framöver, speciellt inom företagssegmentet, och beräknar att ge ytterligare information under året om denna process och ge mer detaljer om vår resa framåt.


Att skapa en hållbar verksamhet är en central del av våra strategiska initiativ och omfattande åtgärder har genomförts för att förstärka bolagsstyrningen. Utrullningen av vår utbildning i vår kod för etik och uppförande fortsätter, med fokus på anti-korruption. Styrelsen har antagit en ny policy avseende yttrandefrihet inom telekommunikationsbranschen, vilken kommer att bli ett viktigt verktyg för oss i hanteringen av dessa frågor på de marknader som vi verkar på. Vi följer utvecklingen genom vårt nyligen etablerade utskott för styrning, risk, etik och efterlevnad, där hela koncernledningen ingår.


Som ett resultat av vårt starka kassaflöde och stabila finansiella position, föreslår styrelsen en utdelning på 3,00 SEK för 2013, en ökning med 5,3 procent, motsvarande en utdelningsandel av vinst per aktie på 87 procent.”


  
Frågor om rapporterna

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


  
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent-liggörande den 30 januari 2014 kl. 07.00 svensk tid.