Poster av engångskaraktär i TeliaSoneras bokslutskommuniké 2013

TeliaSoneras bokslutskommuniké för helåret 2013 kommer att presenteras den 30 januari. Resultatet för fjärde kvartalet 2013 kommer att belastas av poster av engångskaraktär motvarande -2 524 MSEK, varav -2 331 MSEK utgör icke likviditetspåverkande nedskrivningar, primärt av goodwill, samt utrangering av it-system.

Som ett resultat av en generell översyn kommer TeliaSonera göra en icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill om totalt 1 168 MSEK relaterad till Mobil- och Bredbandsverksamheterna i Danmark samt Mobilverksamheten i Litauen.


Därutöver kommer TeliaSonera göra en icke likviditetspåverkande nedskrivning om totalt 598 MSEK av verksamheterna som förvärvades i Kazakstan i januari 2013. Nedskrivningen berör främst Wimax-verksamheten baserad på synen att det kommer ta längre tid innan man kan fullt utnyttja de frekvenser som förvärvades, då man för närvarande saknar 4G-licens.


Den 16 december 2013 presenterade TeliaSonera en ny verksamhetsmodell som kommer implementeras den 1 april 2014. Som ett led i den nya landsbaserade organisationen kommer det ske ytterligare konsolidering av it-system och -plattformar. Tillsammans med en generell översyn av it-strukturen har TeliaSonera beslutat att utrangera it-system och -plattformar till ett bokfört värde om totalt 565 MSEK, vilket kommer att rapporteras som en icke likviditetspåverkande kostnad i fjärde kvartalet 2013.


I rapporten för tredje kvartalet 2013 uppskattade TeliaSonera att kostnaderna för personalneddragningar relaterade till effektiviseringsåtgärder skulle uppgå till 1,4 GSEK för helåret 2013, varav 1,0 GSEK redovisats under de först nio månaderna. I fjärde kvartalet 2013 uppgick kostnaderna för personalminskningar till 229 MSEK. Följaktligen uppgår de totala kostnaderna för personalneddragningar för helåret 2013 till drygt 1,2 GSEK.


Den 1 augusti 2013 ingick TeliaSoneras spanska dotterbolag Yoigo ett avtal om att sälja mobilmaster till Abertis Telecom till ett uppskattat värde av 60-70 MEUR (cirka 530-620 MSEK) under fjärde kvartalet 2013. Antalet master som omfattas i affären har minskat något varför försäljningsvärdet kommer att uppgå till 40-50 MEUR (cirka 350-440 MSEK). Delar av transaktionen slutfördes under fjärde kvartalet 2013 med positiv kassaflödeseffekt om 230 MSEK, varav resultateffekten är 179 MSEK.


På grund av fyra omfattande stormar i Sverige under slutet av 2013 kommer den svenska bredbandsverksamheten belastas av extra underhållskostnader av telenätet om 143 MSEK i det fjärde kvartalet 2013.


Poster av engångskaraktär i Q4, 2013MSEKRapporterat som underliggande poster inom EBITDARapporterat som engångsposter inom EBITDARapporterat som underliggande poster inom av- och nedskrivningarRapporterat som engångsposter inom av- och nedskrivningarTotal påverkan på rörelseresultatet
Försäljningsvinst mobilmaster i Spanien+179+179
Icke likviditetspåverkande utrangering av it-system -67-62+52-488-565
Stormrelaterade underhållskostnader Bredbandstjänster Sverige-143-143
Kostnader relaterade till personalneddragningar-229-229
Icke likviditetspåverkande nedskrivning i Kazakstan -98-500-598
Icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill i Danmark och Litauen-1 168-1 168
Total-31-389+52-2 156-2 524

TeliaSoneras Bokslutskommuniké kommer att publiceras torsdag den 30 januari 2014 cirka klockan 7.00 (CET).


            
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2014 kl 08.00.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.