TeliaSonera delårsrapport januari–september 2014

Stabil utveckling


SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,0 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 0,2 procent till 25 464 MSEK (25 416). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,6 procent.

  • EBITDA före engångsposter sjönk 0,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 0,2 procent till 9 439 MSEK (9 419). EBITDA-marginalen före engångsposter var stabil och uppgick till 37,1 procent (37,1).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,9 procent till 7 266 MSEK (7 721).

  • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 12,2 procent till 4 073 MSEK (4 641) och resultat per aktie till 0,94 SEK (1,07).

  • Fritt kassaflöde sjönk till 6 387 MSEK (7 308) på grund av högre betald CAPEX.

  • Utsikterna för 2014 är oförändrade.


  
Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef


”Utvecklingen i det tredje kvartalet var stabil med nästintill oförändrade organiska tjänsteintäkter och underliggande EBITDA, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket medförde en intakt marginal på 37,1 procent.


I Sverige utvecklas konsumentsegmentet alltjämt stabilt med positiv tillväxt i tjänsteintäkter. Utvecklingen hjälps av att kunder byter till databaserade prismodeller och en stadig efterfrågan på fast höghastighetsinternet. Fiberutbyggnaden tog ytterligare fart i kvartalet och vårt 4G-nät täcker nu mer än 96 procent av befolkningen. Vår övergripande utveckling är dock fortsatt påverkad av hård konkurrens i företagssegmentet.


I region Europa är det glädjande att vår finska verksamhet redovisade positiv tillväxt i tjänsteintäkter och att lönsamheten förbättrades trots negativ påverkan från lägre mobila samtrafikavgifter och ett generellt svårt konjunkturläge. I Spanien var försäljningstillväxten fortsatt påverkad av lägre hårdvaruförsäljning, men lönsamheten förbättrades tack vare lägre kostnader för att attrahera nya kunder och högre intäkter från data.


I Eurasien är lönsamheten fortsatt stabil och abonnemangstillväxten tilltog, med tillskott från alla våra sju marknader. I Kazakstan avtog tillväxten i tjänsteintäkter i kvartalet men lönsamheten förbättrades tack var lägre kostnader. För närvarande sker förändringar på ledningsnivå i landet som en del i att öka vårt fokus på stärkt styrning och verksamhetskontroll. Utöver detta fortsatte vi utvärderingen av våra tillgångar i Eurasien vilket ledde till en icke kassaflödespåverkande nedskrivning i kvartalet, vilket nyligen har kommunicerats.


På kapitalmarknadsdagen i september berättade vi ytterligare om våra strategiska planer. Vi beskrev vår övergripande strävan att forma TeliaSonera de kommande åren för att nå full potential och rusta oss för fortsatt ökat dataanvändande. För att genomföra vår resa kommer vi att investera i nya tillväxt- och besparingsåtgärder.


Vi kommer att investera totalt 4-5 GSEK under 2015 och 2016 för att ytterligare driva på tillväxt och stärka vår konkurrenskraft, främst genom att snabba upp utbyggnaden av fiber i Sverige, att skapa nya erbjudanden för företagssegmentet och förbättra våra datanät i Eurasien. I Sverige är målet att antalet hushåll som kan få TeliaSoneras fibertjänster skall öka från 1,1miljoner till 1,9 miljoner mellan 2014 och 2018.


Hållbara kostnadsbesparingar kan endast uppnås om vi överger gamla strukturer och minskar komplexiteten i koncernen. Därför kommer en total investering om 2 GSEK att satsas på verksamhetsförändringar 2015 och 2016 för att uppnå årliga nettobesparingar om 2 GSEK under 2017.


Att behålla en stark balansräkning och kreditvärdighet är viktigt för oss. Vi strävar efter att balansera detta med fortsatt attraktiv avkastning till aktieägarna och målsättningen med vår nya utdelningspolicy är att dela ut minst 3 SEK per aktie för räkenskapsåren 2014 och 2015.


Baserat på utvecklingen de första nio månaderna upprepar vi utsikterna för helåret 2014, där vi förväntar oss att nettoomsättningen i lokala valutor blir något lägre än 2013 års nivå, en EBITDA-marginal på ungefär samma nivå som föregående år och CAPEX i relation till nettoomsättningen omkring 15 procent.”


Stockholm den 17 oktober 2014


Johan Dennelind
VD och koncernchef


     
Frågor om rapporterna

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tel. 08-504 550 00
www.teliasonera.com


      
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2014 kl. 07.00 svensk tid.