TeliaSonera och Telenor går samman i Danmark

TeliaSonera och Telenor har ingått ett avtal om att slå samman sina danska verksamheter till ett nytt gemensamt företag där parterna kommer att äga 50 procent vardera. Det gemensamma bolaget blir en robust mobiloperatör som kan öka investeringarna i mobilnäten vilket gynnar våra kunder.

– Vi tar ett nödvändigt och naturligt steg genom att bilda ett joint venture med Telenor som vi redan har ett nära nätsamarbete med. Genom att gå samman kan vi säkra större investeringar i Danmark, till gagn inte bara för våra kunder utan för hela det danska samhället, säger Robert Andersson, EVP och chef för region Europa i TeliaSonera.
 
Det nya bolaget kommer att ha cirka 3,5 miljoner mobilabonnemang. Transaktionen skapar en stabil mobiloperatör med en sammanlagd marknadsandel på cirka 40 procent, en omsättning på drygt 9 miljarder danska kronor och betydande potential till synergier.
   
Behovet av konsolidering på den danska telekommarknaden har varit uppenbart länge. Operatörerna står inför fortsatt press på intäkter och lönsamhet, vilket begränsar utrymmet för investeringar och innovation. Telenor och TeliaSonera har sedan 2012 samarbetat i Danmark inom ramen för ett gemensamt mobilnät. Parterna är nu överens om att ett oberoende och gemensamt ägt företag är den strategiskt bästa vägen för att uppnå synergier och att skapa värde.
    
– Konkurrensen i Danmark är tuff och vi står inför fortsatt press på intäkter och lönsamhet, vilket gör konsolidering oundviklig. Genom att kombinera TeliaSoneras och Telenors tillgångar och kundbaser i Danmark, skapar vi en robust operatör. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett högkvalitativt nätverk med den bästa täckningen och den bästa kundupplevelsen i Danmark, säger Kjell Morten Johnsen, EVP och chef för Telenor Region Europe.
 
Effektivitetsvinster
Sammanslagningen av de två verksamheterna eftersträvar årliga effektivitetsvinster på åtminstone 800 miljoner danska kronor, med full effekt från 2019. De främsta möjligheterna till synergier finns inom distribution, försäljning, marknadsföring, call centers, administrativa kostnader samt nätverk och it. Integrationskostnaderna beräknas uppgå till 800 miljoner danska kronor under 2015–2017.
 
Fördelar för kunderna
Kombinationen av TeliaSonera och Telenor, som anses vara teknikledande inom telekommunikation, kommer att innebära stora fördelar för kunderna i Danmark. Bolaget kommer bland annat att ha ett stort distributionsnät samt de bästa nätverken när det gäller täckning och prestanda. Dessutom kommer samgåendet innebära att det gemensamma företaget får bättre möjligheter att investera i attraktiva och användarvänliga tjänster. Samtidigt kommer kombinationen av fasta nät och tjänster att skapa en ännu bättre bredbandsleverantör för danska konsumenter och företag.
 
Ledningsstruktur
Styrelsen i det nya bolaget kommer att ha en balanserad representation från Telenor och TeliaSonera. Styrelsen kommer att ha sju ledamöter, varav ägarna utser tre var. Styrelsens ordförande skall utses enhälligt av parterna.

Rekryteringsprocessen för att hitta en VD för det gemensamma bolaget kommer att påbörjas och de båda företagen är övertygade om att hitta rätt kandidat för jobbet så småningom.
 
Värdering
Telenor och TeliaSonera är eniga om att värdet på deras verksamheter i Danmark är ungefär lika stort och därmed är de överens om att äga hälften var i det nya företaget. Skillnader i nettoskuld och förändringar i rörelsekapital från det att avtalet undertecknas tills det får klartecken av konkurrensmyndigheter kommer att betalas kontant.
 
Tidsplan
Telenor och TeliaSonera är överens om de viktigaste transaktionsvillkoren. Transaktionen kräver godkännande från EU-kommissionen. Parterna räknar med att få EU:s godkännande och att slutföra affären under 2015. De två företagens verksamheter i Danmark förblir separata och fungerar oberoende fram till slutförandet av transaktionen.

 
Telefonkonferens för analytiker och medier klockan 09.00
TeliaSonera och Telenor bjuder in till en telefonkonferens med respektive CFO, Christian Luiga och Richard Olav Aa.
 
Telefonnummer: +44 (0) 2071 928000
 
Kod: 44826589
 
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 8 december 2014.
 
Telefonnummer: +44 (0) 1452 55 00 00
 
Kod: 44826589
   
Gemensam presskonferens i Danmark klockan 11.30
Med Europacheferna Robert Andersson, TeliaSonera och Kjell Morten Johnsen, Telenor.
   
Plats: Radisson Blu, Amager Boulevard 70, Köpenhamn

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2014 kl 08.00.