Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2014

TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 2 april 2014 klockan 14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe serveras före stämman. Stämman tolkas till engelska.

Rätt att delta


Den som önskar delta i stämman ska
 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 mars 2014 och

 • anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 27 mars 2014.
Anmälan till bolaget


Anmälan om deltagande kan ske
 • skriftligen till TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sverige,

 • per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller

 • via TeliaSoneras webbplats www.teliasonera.com/Investerare/Bolagsstämma
  (endast privatpersoner).

  Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.


Förvaltarregistrerade aktier


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 mars 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.Eftersom de finska aktieägarna som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste de finska aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy, per e-post på adress thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före torsdagen den 27 mars 2014.


Ombud


Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.teliasonera.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 27 mars 2014.Övrigt


Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 4 330 084 781. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.


Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.


Dagordning


Öppnande av stämman
 1. Val av ordförande på stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013. I anslutning härtill redovisning av styrelsens ordförande Marie Ehrling avseende styrelsens arbete under 2013 och anförande av VD och koncernchef Johan Dennelind

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013

 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD för förvaltningen under 2013

 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja

 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

 13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

 14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

 15. Beslut om arvode till revisor

 16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncerledningen

 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

 20. Beslut om
  (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017 och
  (b) säkringsåtgärder i anledning därav

 21. Beslut om särskild granskningStämmans avslutande


Valberedningens beslutsförslagDen av bolagsstämman tillsatta valberedningen består av följande personer: Magnus Skåninger, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande).


Valberedningen föreslår följande: • Punkt 1 - Ordförande på stämman: Advokaten Eva Hägg.

 • Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: För tiden till slutet av årsstämman 2015, åtta ledamöter utan suppleanter.

 • Punkt 11 - Arvode till styrelseledamöterna: Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 1 240 000 kronor till ordföranden (tidigare 1 200 000 kronor), med 750 000 kronor till vice ordföranden (oförändrat) och med 470 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter (tidigare 450 000 kronor). Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 65 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 45 000 kronor (oförändrat) och till ordföranden i styrelsens hållbarhets- och etikutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i hållbarhets- och etikutskottet med 100 000 kronor (oförändrat).

 • Punkt 12 - Val av styrelseledamöter: Omval av Marie Ehrling, Mats Jansson,
  Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist. Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.teliasonera.com.

 • Punkt 13 - Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen: Omval av Marie Ehrling till ordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande.

 • Punkt 14 - Antalet revisorer och revisorssuppleanter: Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2015, vara en revisor utan revisorssuppleant.

 • Punkt 15 - Arvode till revisor: Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

 • Punkt 16 - Val av revisor: Val av revisionsbolaget Deloitte AB.

 • Punkt 17 - Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen: Val av Magnus Skåninger (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande).


Gällande instruktionen för valberedningen föreslår valberedningen i huvudsak följande:


Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. Vidare ska, i förekommande fall, förslag till val och arvodering av revisor lämnas. Valberedningen ska också lämna förslag till ledamöterna för påföljande års valberedning. Valberedningen ska utse ersättare för eventuella förtida avgångar.


Styrelsens beslutsförslag


Punkt 8 – Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna ska utdelas 3,00 kronor per aktie och att den 7 april 2014 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske via Euroclear Sweden AB den 10 april 2014.Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen. Med koncernledning avses koncernchefen och övriga medlemmar i
dennes ledningsgrupp.


Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla de bästa individerna som verksamheten behöver för att säkerställa så att uppsatta affärsmål nås. Ersättning till koncernledningen bygger på principen att det är den totala ersättningen som ska beaktas. Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig men ej marknadsledande. Riktlinjerna ska möjliggöra internationell rekrytering och stödja mångfald inom koncernledningen. Marknadsjämförelser ska göras mot en jämförelsegrupp av bolag av liknande storlek, industri och komplexitet. Den totala ersättningen ska omfatta fast grundlön, pensionsförmån, villkor för uppsägning, avgångsvederlag och övriga förmåner.


Den fasta grundlönen för en medlem av koncernledningen ska baseras på kompetens, ansvar och prestation. För att fastställa en befattnings omfattning och ansvar använder bolaget ett internationellt utvärderingssystem. Jämförelser mot marknadsdata görs på regelbunden basis. Individens prestation följs upp och ligger till grund för den årliga översynen av den fasta lönen.


Pension och pensionsförmåner ska vara premiebestämda, vilket innebär att en fastställd procentsats av individens årliga grundlön betalas in i pensionspremie. Vid fastställande av premiens storlek ska den totala ersättningen beaktas. Premien ska jämföras mot marknadsdata och kan variera beroende på sammansättningen av fast lön och pension. Pensionsåldern är vanligtvis 65 år.


Bolaget tillhandahåller övriga förmåner i enlighet med marknadspraxis. En medlem av koncernledningen kan vara berättigad till förmånsbil, hälso- och sjukvårdsförmån, etc. Internationellt anställda medlemmar av koncernledningen, och den som ombeds att flytta till annat land än sitt hemland, kan under en begränsad period komma att erbjudas förmåner kopplade till uppdraget.


Uppsägningstiden för en medlem av koncernledningen kan vara upp till sex månader (tolv månader för koncernchefen) vid uppsägning från den anställdes sida, och upp till tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. I de fall uppsägningen sker från bolagets sida kan individen vara berättigad till avgångsvederlag i upp till tolv månader. Avgångsvederlag utgör ej grund för beräkning av semesterlön eller pensionsavsättning. Uppsägning och avgångsvederlag ska också reduceras i det fall individen är berättigad till lön från ny anställning eller om individen bedriver egen verksamhet under uppsägningstiden eller under tid då avgångsvederlag betalas ut.


Styrelsen äger rätt att göra mindre avvikelser från riktlinjerna nämnda ovan.


Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2015, fatta beslut om förvärv av egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor.


Förvärv av aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm och/eller NASDAQ OMX Helsinki eller i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier över NASDAQ OMX Stockholm och/eller NASDAQ OMX Helsinki får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm och/eller NASDAQ OMX Helsinki vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.


Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till bolagets samtliga aktieägare får, om bolaget finner detta lämpligt och ändamålsenligt, ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade säljrätter i så fall kommer att avskiljas, ges aktieägarna möjlighet att tillgodo­göra sig värdet av den överkurs (premie) som kan uppkomma genom att bolaget förvärvar aktier till ett pris som överstiger aktiens marknadspris.


I syfte att undvika att aktieägare inte får del av det ekonomiska värde som ett förvärvserbjudande kan komma att representera om det sker till överkurs (premie) på grund av att de varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet, kan bolaget komma att anlita en bank eller ett annat finansiellt institut (”Banken”) som därigenom ges rätt att, förutsatt att Banken utger ersättning till de aktieägare som sedan anmälningstiden löpt ut har ett outnyttjat innehav av säljrätter, överlåta så många aktier till bolaget som de säljrätter för vilka ersättning utbetalas skulle ha givit rätt till överlåtelse av. Den ersättning som Banken, i förekommande fall, ska utge till berörda aktieägare för varje outnyttjad säljrätt ska motsvara det lägsta av (i) skillnaden mellan det pris till vilket bolaget förvärvat aktier inom ramen för förvärvserbjudandet och det genom­snittspris per aktie som Banken betalat vid sitt ifrågavarande aktieförvärv dividerat med aktuell förvärvsrelation i förvärvserbjudandet, med avdrag för Bankens verkliga hanteringskostnad, och (ii) den ersättning som kan komma att betalas per säljrätt vid eventuellt förekommande erbjudande om courtagefri försäljning av säljrätter.


I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar genomförandet av ett förvärvserbjudande i visst land, ska styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe ha rätt att ombesörja avyttring av säljrätter för berörda aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader.


Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om förvärv av egna aktier.


Förslaget ovan syftar till att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets kapital­struktur och för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för bolaget att överlåta egna aktier i enlighet med långsiktiga incitamentsprogram beslutade av en bolagsstämma. Styrelsen avser, för att erhålla ett effektivt instrument för att möjliggöra uppfyllelse av ovanstående syfte, att även inför kommande årsstämmor i bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av egna aktier på villkor som i allt väsentligt motsvarar ovanstående villkor.


Punkt 20 – (a) Inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om (i) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017 på de huvudsakliga villkor som anges under punkt (a) nedan, och (ii) säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med punkt (b) nedan. Definitioner nedan framgår av styrelsens fullständiga beslutsförslag.


(a)   Huvudsakliga villkor för Prestationsaktieprogram 2014/2017 1. Prestationsaktieprogram 2014/2017 ska omfatta cirka 200 nyckelpersoner i Koncernen.

 2. Förutsatt att vissa prestationskrav, bestående av finansiella mål relaterade till EPS (Earnings Per Share) och TSR (Total Shareholder Return), uppnås under Prestationsperioden, har deltagare i Prestationsaktieprogram 2014/2017 möjlighet att vederlagsfritt erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier.

 3. Prestationsaktieprogram 2014/2017 ska omfatta totalt högst 2 090 000 TeliaSonera-aktier, vilket motsvarar cirka 0,05 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

 4. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren har förvärvat eller till programmet allokerat redan innehavda Sparaktier motsvarande ett värde av två (2) procent av deltagarens Grundlön. Sparaktier får normalt sett förvärvas eller allokeras till programmet under en period om cirka fem veckor efter Bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2014. Om nyrekrytering av nyckelpersoner sker därefter, kan dock erbjudande om deltagande i programmet lämnas samt förvärv eller allokering av Sparaktier medges sådana nyckelpersoner fram till och med utgången av augusti månad 2014.

 5. Slutlig tilldelning av Prestationsaktier ska till 50 procent baseras på Bolagets tillväxt i EPS för vart och ett av räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016, i förhållande till EPS för föregående räkenskapsår, och till 50 procent baseras på Bolagets TSR under Prestationsperioden i förhållande till TSR i en av styrelsen fastställd referensgrupp om cirka tio jämförbara nordiska och västeuropeiska telekombolag.

 6. De finansiella målen inkluderar såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning ska ske över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning ska ske. Uppnås lägre finansiella mål än maximinivån kan således ett lägre antal Prestationsaktier tilldelas.

 7. Maximal preliminär EPS-baserad tilldelning av Prestationsaktier för vart och ett av räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016, ska uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar cirka 5,00 procent av Grundlönen för nyckelpersoner dividerad med en volymviktad genomsnittskurs beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under december månad för vart och ett av åren 2013, 2014 och 2015, dock lägst 26 kronor. Maximal slutlig EPS-baserad tilldelning av Prestationsaktier kan inte överstiga årligen preliminärt tilldelade Prestationsaktier, men kan komma att understiga årligen preliminärt tilldelade Prestationsaktier till följd av den begränsning av det maximala ekonomiska utfallet som gäller för varje deltagare enligt punkten 10 nedan eller av annan av styrelsen beslutad reducering av slutlig tilldelning enligt punkten 13 nedan. Preliminär tilldelning av Prestationsaktier ska normalt ske i samband med att årsredovisningen för ettvart av räkenskapsåren 2014, 2015 respektive 2016 avges av Bolagets styrelse.

 8. Maximal TSR-baserad tilldelning av Prestationsaktier, ska uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar 15 procent av Grundlönen för nyckelpersoner dividerad med en volymviktad genomsnittskurs beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under december månad 2013.

 9. Slutlig tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske efter Bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2017. Avrundning ska härvid ske till närmaste heltal Prestationsaktier.

 10. Det maximala ekonomiska utfallet för en deltagare, och det maximala antalet Prestationsaktier som slutligen kan komma att tilldelas, ska begränsas till sådant antal Prestationsaktier vars sammanlagda marknadsvärde, baserat på en volymviktad genomsnittskurs beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar före dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2017, motsvarar 37,5 procent av Grundlönen för nyckelpersoner. Avrundning ska härvid ske till närmaste heltal Prestationsaktier.

 11. Omräkning av slutlig tilldelning av Prestationsaktier ska ske i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

 12. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier är normalt att denne varit anställd inom Koncernen under hela Kvalifikationsperioden och att samtliga Sparaktier har innehafts av deltagaren under denna period. Vid upphörande av anställningen inom Koncernen under Kvalifikationsperioden förfaller således normalt rätten att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier. Detta gäller även normalt rätten till preliminär EPS-baserad tilldelning av Prestationsaktier

 13. Utöver vad som framgår ovan, ska styrelsen i vissa fall ha rätt att reducera slutlig tilldelning av Prestationsaktier eller, helt eller delvis, avsluta Prestationsaktieprogram 2014/2017 i förtid och därutöver ha rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning såväl som att efterge kravet på investering i eller allokering av Sparaktier till programmet för deltagare i sådana länder.

 14. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2014/2017 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren.


(b)   Överlåtelse av egna aktier


Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2014/2017, och till dotterbolag inom Koncernen för säkerställande av dess åtagande att leverera Prestationsaktier till deltagare i programmet, får ske på följande villkor. 1. Högst 2 090 000 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2014/2017 som Prestationsaktier.

 2. Rätt att vederlagsfritt erhålla tilldelning av Prestationsaktier ska tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2014/2017. Vidare ska dotterbolag ha rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant bolag ska vara skyldigt att, enligt villkoren för Prestationsaktieprogram 2014/2017, omgående överlåta aktier till sådana personer inom Koncernen som deltar i Prestationsaktieprogram 2014/2017.

 3. Överlåtelse av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Prestationsaktieprogram 2014/2017 har rätt att erhålla slutlig tilldelning av Prestationsaktier, dvs. efter Bolagets offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2017.

 4. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, återköpserbjudande, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande.


Överlåtelserna av egna aktier utgör ett led i inrättandet av Prestationsaktieprogram 2014/2017. Styrelsen anser det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att deltagarna i Prestationsaktieprogram 2014/2017 erbjuds att bli aktieägare i Bolaget.


Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna (a) och (b) ovan ska fattas av bolagsstämman som två separata beslut. Förslaget enligt punkten (b) avseende de föreslagna säkringsåtgärderna ska vara villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten (a), dvs. inrättande av det föreslagna programmet.


Ärende initierat av aktieägare


Punkt 21 - Beslut om särskild granskning
På begäran av en av bolagets aktieägare ska förslag om särskild granskning behandlas vid stämman. Det fullständiga förslaget kommer att framställas på stämman.


Majoritetskrav


För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt punkten 19 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.


För giltigt beslut att inrätta det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkten 20 (a) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.


För giltigt beslut om de föreslagna säkringsåtgärderna enligt punkten 20 (b) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Handlingar m.m.Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Stureplan 8 i Stockholm från och med onsdagen den 12 mars 2014. Materialet kan också rekvireras från följande adress: TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 50. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.teliasonera.com från samma tidpunkt.Stockholm i februari 2014
TeliaSonera AB (publ)
StyrelsenEnglish-speaking shareholders
This invitation to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday April 2, 2014 at 2.00 pm CET at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.