TeliaSoneras Årsredovisning 2013

TeliaSoneras Årsredovisning, Sustainability Report respektive Företagspresentation 2013 finns nu tillgängliga på TeliaSonera.com. Rapporterna är digitala men kan också laddas ned som utskriftsvänliga pdf-filer.


I revisionsberättelsen meddelar revisorerna att de avstår från att uttala sig om huruvida de kan rekommendera att förre VD:n Lars Nyberg skall eller inte skall ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


  
Uttalande av TeliaSoneras styrelseordförande avseende revisionsberättelsen


Styrelsen gör följande uttalande;
”Vi har uppmärksammat revisorernas uttalande i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrihet. Detta uttalande är en rekommendation från revisorerna till aktieägarna och uttalandet i sig är inte något som styrelsen skall kommentera. Revisionsberättelsen uppmärksammar några av de risker som TeliaSonera möter och som beskrivs bland annat i not K34 i Årsredovisingen 2013. Bland de risker som nämns är potentiella upptäckter och slutsatser från granskningen av transaktioner och avtal gjorda av TeliaSonera inom Eurasien vilken genomförs av den internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright. Advokatbyrån har rapporterat sina upptäckter till ledningen och styrelsen kontinuerligt under loppet av sitt arbete och granskingen förväntas slutföras under mars 2014. Några av upptäckterna har redan lett till vidtagna åtgärder och TeliaSonera fortsätter också att samarbeta med den svenska åklagarmyndigheten."


Styrelseordförande
Marie Ehrling


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-03-12, 08.00.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.