Delårsrapport januari-mars 2014

Sammanfattning första kvartalet • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,8 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 2,5 procent till 23 972 MSEK (24 582).

 • Påverkbar kostnadsmassa steg 0,1 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 0,3 procent till 7 010 MSEK (7 029).

 • EBITDA före engångsposter var oförändrad i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 1,9 procent till
  8 345 MSEK (8 509). EBITDA-marginalen före engångsposter förbättrades till 34,8 procent (34,6).

 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,2 procent till 6 286 MSEK (6 628).

 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 4,0 procent till 3 945 MSEK (4 108).

 • Vinst per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,95).

 • Fritt kassaflöde steg till 2 556 MSEK (2 414).

 • Utsikterna för 2014 är oförändrade.
         


Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef


“Våra marknader karaktäriseras fortsatt av ändrade kundbeteenden och ökad konvergens. Vi fokuserar fortsatt på att uppgradera våra kunders internetupplevelse genom ytterligare investeringar i 4G och fiber. I Sverige har vår 4G-täckning nått 90 procent av befolkningen och vi håller fast vid vår ambition att nå 99 procent vid slutet av året.


I det första kvartalet förbättrades den underliggande EBITDA-marginalen jämfört med föregående år och nådde 34,8 procent medan de organiska intäkterna sjönk med 1,8 procent på grund av lägre hårdvaruförsäljning med låg marginal och fortsatta effekter från lägre reglerade mobila samtrafikavgifter. Fritt kassaflöde steg med 5,9 procent till 2,6 GSEK hjälpt av en positiv utveckling av rörelsekapitalet.


Utvecklingen i konsumentsegmentet är fortsatt god, där genomsnittlig tillväxt i fakturerade intäkter inom Mobilitetstjänster i Norden ökade till över 3 procent, med bidrag från samtliga länder, då en stadig efterfrågan på datatjänster kompenserade för långsammare tillväxt i röst och sms. Vi ser ytterligare goda effekter från våra databaserade prismodeller som nu introducerats på alla marknader i Norden. Inom Bredbandstjänster Sverige var försäljningen oförändrad inom konsumentsegmentet, då högre intäkter från tv och bredband samt prisjusteringar kompenserade för lägre volymer inom traditionella fasttelefonitjänster. Det är fortsatt utmanande inom företagssegmentet och vi arbetar hårt med att stärka vår position ytterligare med nya produkter och tjänster.


Vi nådde en ny milstolpe i Spanien genom att passera fyra miljoner abonnemang under kvartalet. Fakturerade intäkter var oförändrade jämfört med föregående år, medan den totala försäljningstillväxten påverkades av lägre hårdvaruförsäljning och minskade samtrafikintäkter. Högre kostnader för att attrahera nya kunder pressade lönsamheten, men vi förutser en mer balanserad utveckling framöver.


Den 1 april införde vi en en ny landsbaserad verksamhetsmodell med förstärkta funktioner avseende commercial och technology på koncernnivå. Detta är avgörande för vår framtida strategiska agenda och möjliggör också ytterligare effektiviseringsvinster. Vår resa framöver vilar på tre hörnstenar; förstärka och utveckla vår kärnverksamhet i Norden och Baltikum, ta Eurasien till nästa nivå genom att dra fördel av datamöjligheten och undersöka möjliga intäktskällor i närliggande branscher. Geografiskt förblir fokus på de marknader där vi redan är närvarande med noggranna kriterier för avkastning på kapital. Vi har ett försiktigt men pragmatiskt förhållningssätt till fusioner och förvärv och riktar främst in oss på potentiella konsolideringsmöjligheter på befintliga marknader.


Styrelsens granskning av senare års transaktioner i Eurasien slutfördes under kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat så har flera av dessa transaktioner stått i strid med god affärssed och våra etiska krav. Vi fortsätter att samarbeta fullt ut med svenska och utländska myndigheters krav i detta ärende. Vi har genomfört och kommer att fortsätta genomföra ett antal åtgärder för att förändra våra interna kontrollsystem, allt för att säkerställa att vi har lämpliga processer för att identifiera och hantera risk framöver.


Inom det regulatoriska området är vi bekymrade över den senaste omröstningen i det Europaparlamentet, speciellt avseende nätneutralitet, då det kan komma att begränsa våra möjligheter att tillgodose efterfrågan från våra kunder. Vi understryker vikten av operatörernas möjlighet att driva effektiva nät och kunna erbjuda olika tjänster för att främja innovation och investeringar.


Vi upprepar utsikterna för helåret avseende organiska intäkter och EBITDA-marginal till ungefär samma nivå som förra årets med en CAPEX i förhållande till nettoomsättningen på omkring 15 procent, även om vi ser en något ökad risk avseende lägre intäkter hänförliga till hårdvaruförsäljning med låg marginal.”  
Frågor om rapporterna

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com


  
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent-liggörande den 23 april 2014 kl. 07.00 svensk tid.