TeliaSonera utnyttjar mandat för återköp av aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2011/2014”

TeliaSonera utnyttjar mandat för återköp av aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigtincitamentsprogram 2011/2014”.

Styrelsen har idag beslutat att utnyttja mandatet att återköpa aktier vilket godkändes på Årsstämman den 2 april 2014. För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2011 beslutade ”Långsiktigt incitamentsprogram 2011/2014”, har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 140 000 aktier. Återköpen kommer att ske mellan den 24 och 29 april 2014. Återköpen görs på Nasdaq OMX Stockholm till för var tid gällande intervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Det totala antalet registrerade aktier i TeliaSonera är 4 330 084 781. Bolaget innehar inga egna aktier.


      


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-04-22, kl 17.00 CET.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.