TeliaSoneras årsstämma 2 april 2014

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2013.


Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 7 april 2014. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 10 april 2014.


Årsstämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman beviljade verkställande direktörerna Johan Dennelind och Per-Arne Blomquist i sina roller som koncernchefer ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman beviljade inte verkställande direktören Lars Nyberg i sin roll som koncernchef ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.


Ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist omvaldes. Marie Ehrling valdes till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.


Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 240 000 kronor (1 200 000) och 750 000 kronor (oförändrat) till styrelsens vice ordförande och med 470 000 (tidigare 450 000 kronor) till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera, ersättning till ordföranden i hållbarhets- och etikutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av hållbarhets- och etikutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 65 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 45 000 kronor (oförändrat) vardera.


Det beslutades att antal revisorer skall vara en och Deloitte AB valdes till slutet av årsstämman 2015. Arvode skall utgå enligt räkning.


Magnus Skåninger (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) omvaldes att ingå i valberedningen.


Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2015 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsinki eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.


Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan komma att omfatta cirka 200 nyckelpersoner.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-04-02, kl 19.00.