TeliaSonera delårsrapport januari–juni 2014

Alla regioner bidrar till stabil marginal


Sammanfattning andra kvartalet  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,2 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 1,2 procent till 25 017 MSEK (25 312). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,4 procent.

  • EBITDA före engångsposter steg 0,1 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 1,0 procent till 8 836 MSEK (8 928). EBITDA-marginalen före engångsposter var stabil på 35,3 procent (35,3).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 10,4 procent till 6 347 MSEK (7 086), på grund av lägre resultat från intressebolagen MegaFon och Turkcell.

  • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 12,1 procent till 3 545 MSEK (4 031).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,82 SEK (0,93).

  • Fritt kassaflöde sjönk till 2 469 MSEK (4 462), på grund av högre sysselsatt kapital och betald CAPEX.

  • Utsikterna avseende nettoomsättningen för 2014 är ändrade, medan utsikterna för EBITDA-marginal och CAPEX är oförändrade.


Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef


”Det gläder mig att presentera den första kvartalsrapporten som återspeglar vår nya landsbaserade verksamhetsmodell, som infördes i april.


I det andra kvartalet var koncernens lönsamhet stabil med en underliggande EBITDA-marginal på 35,3 procent. Nettoomsättningen var fortsatt påverkad av lägre hårdvaruförsäljning, medan koncernens tjänsteintäkter var stabila.


Vårt strategiska ramverk utvecklades ytterligare under våren med en tydlig ambition att stärka våra kärnverksamheter och även utforska möjligheterna i närliggande områden.


I början av juli tog vi ett viktigt steg i den riktning vi strävar mot genom att tillkännage förvärvet av Tele2s norska verksamhet. Transaktionen passar väl in i strategin och kommer att förstärka vår position som nummer två i landet, förbättra våra kunderbjudanden och skapa betydande kostnadssynergier.


För att få de mest nöjda och lojala kunderna, är det nödvändigt att ytterligare förenkla vår verksamhet och förändra gamla strukturer för att skapa snabbhet och kostnadseffektivitet inom vårt företag.


Efterfrågan på mobila datatjänster är fortsatt stark och det är nödvändigt att vi drar fördel av denna möjlighet. Vi fortsätter att utveckla våra databaserade prismodeller och ser fler positiva effekter från när kunder byter till nya prisplaner. I detta sammanhang är det glädjande att se att antalet abonnemang ökade och att andelen förlorade kunder sjönk i alla våra nordiska mobilverksamheter under det andra kvartalet.


I Sverige var nettoomsättningen stabil jämfört med föregående år och underliggande EBITDA-marginal förbättrades något till 39,8 procent, hjälpt av en stadig konsumentverksamhet och kostnadsbesparingsaktiviteter. Vi fortsätter att bygga ut 4G och fibertäckning genom att investera 5 miljarder kronor årligen under en treårsperiod, för att säkerställa att våra kunder får den bästa internetupplevelsen.


Inom region Europa är en viktig prioritering för oss att förbättra vår konkurrensposition på de nordiska och baltiska marknaderna. I Spanien förstärktes marginalen i det andra kvartalet men verksamheten saknar kritisk massa med en marknadsandel på omkring 7 procent. Konkurrensen är hård, pressad av en stark trend av sammanslagning av fasta och mobila tjänster, vilket sätter press på vår renodlade mobilverksamhet. Därför ser vi över vår framtida närvaro på den spanska marknaden.


I Eurasien har vårt nya ledningsteam ökat fokus på styrning, kontroll och nya affärsmöjligheter. Regionen fortsätter att redovisa god lönsamhet med en förbättrad EBITDA-marginal på 54,4 procent, hjälpt av en stark utveckling i Kazakstan och Nepal. Organisk omsättningstillväxt uppgick till 7 procent, drivet av en 35-procentig tillväxt i dataintäkter, vilka nu utgör 14 procent av försäljningen i regionen.


Att skapa en långsiktig hållbar verksamhet är centralt i vårt dagliga arbete. Vi har fortsatt att utbilda och öka medvetenheten avseende antikorruption inom företaget under kvartalet. Vi har dessutom varit delaktiga i dialog med viktiga intressenter angående yttrandefrihet i flera länder i Eurasien.


Till följd av lägre intäkter i Spanien, främst hårdvaruförsäljning, reviderar vi utsikterna för helåret avseende organisk nettoomsättning från tidigare samma nivå till något under 2013 års nivå. Vi upprepar våra utsikter avseende EBITDA-marginal på omkring föregående års nivå och CAPEX i relation till nettoomsättningen på cirka 15 procent.”


   
Frågor om rapporterna

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tel. 08-504 550 00
www.teliasonera.com


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 kl. 07.00 svensk tid.