Poster av engångskaraktär i TeliaSoneras bokslutskommuniké 2014

TeliaSoneras bokslutskommuniké för helåret 2014 kommer att publiceras den 29 januari 2015. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2014 kommer att belastas med poster av engångskaraktär motsvarande -2 232 MSEK varav netto -1 973 MSEK hänförliga till icke likviditetspåverkande poster.

Till följd av den årliga översynen avseende nedskrivningsbehov kommer TeliaSonera att göra en icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill och övriga anläggningstillgångar i Tadzjikistan, Georgien och Moldavien om 1 465 MSEK. Det osäkra ekonomiska läget i dessa länder har påverkat vår långsiktiga syn på värdet.
 
Dessutom kommer TeliaSonera göra en icke likviditetspåverkande nedskrivning om 381 MSEK hänförlig till WiMax-verksamheten i Kazakstan som förvärvades i januari 2013. TeliaSonera gjorde en nedskrivning avseende värdet på frekvenser hänförliga till denna verksamhet i slutet av 2013. Goodwill och kvarvarande anläggningstillgångar kommer att skrivas ned vid utgången av 2014 på grund av avsaknaden av en 4G-licens och för att återspegla utvecklingen i WiMax-verksamheten.

 
TeliaSoneras it-plattform har anpassats ytterligare för att stödja TeliaSoneras strategi för konvergerande tjänster (sammanslagning av fasta och mobila tjänster). Som ett resultat av detta kommer utrangerade system och plattformar uppgående till ett bokfört värde om 270 MSEK att kostnadsföras eller skivas ned, rapporterat som icke likviditetspåverkande.

  
Därutöver tillkommer engångskostnader om 116 MSEK främst hänförliga till personalneddragningar samt avveckling och skrotning av nät i Danmark.

    
Poster av engångskaraktär i fjärde kvartalet 2014MSEKRapporterat som engångsposter poster inom
EBITDA
Rapporterat som engångsposter inom av- och nedskrivningarTotal påverkan på rörelseresultatet
Icke likviditetspåverkande nedskrivning i Tadzjikistan, Georgien och Moldavien -1 465-1 465
Icke likviditetspåverkande nedskrivning hänförlig till WiMax- verksamheten i Kazakstan -381-381
Icke likviditetspåverkande poster hänförlig till utrangering av it-system och nedskrivning-88-182-270
Övriga engångsposter-107-9-116
Summa-195-2 037-2 232

TeliaSoneras Bokslutskommuniké kommer att publiceras torsdagen den 29 januari 2015 cirka kl 7.00 CET.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-01-16, kl 13.00.
   
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.

  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.