Klargörande gällande finansiell rapportering etc

Nyligen kritiserades TeliaSoneras redovisning och hanteringen av historiska transaktioner, av en amerikansk hedgefond. I tillägg till den information som gavs i pressmeddelandet den 15 oktober vill TeliaSonera göra följande uttalande:

Redovisning och finansiell rapportering


TeliaSoneras finansiella rapporter för koncernen är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) och upplysningarna i årsredovisningen är adekvata och ger tillräcklig information i enlighet med IFRS och Årsredovisningslagen.


Våra revisorer, Deloitte, har granskat våra finansiella rapporter och har inte identifierat någon ny information som ger dem anledning att tro att de konsoliderade finansiella rapporterna för 2014 eller kvartalsrapporterna för 2015 skulle ha presenterats på ett annat sätt. Årsredovisningen för 2014 reviderades av Deloitte med omodifierade revisionsuttalanden. Deloitte har också avgivit en granskningsrapport över delårsrapporten för tredje kvartalet 2015, vilken publiceras idag.


Beträffande förvärv av tillgångar och verksamheter i Eurasia, redovisning av säljoptioner samt avsättning för möjliga åtgärder av det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) eller andra behöriga myndigheter har TeliaSonera följande kommentarer:  • Förvärv av tillgångar och verksamheter – det kan konstateras att en sådan redovisningsmässig hantering, att antingen kostnadsföra förvärvsutgifterna när de uppkommer eller att redovisa en total nedskrivning, inte är godtagbar enligt IFRS.

  • Redovisning av säljoptioner utställda till minoritetsaktieägare – TeliaSoneras redovisningsmässiga hantering avseende detta är i enlighet med IFRS principer och den tillämpade redovisningsmässiga hanteringen har tydligt angetts i beskrivningen av våra redovisningsprinciper i årsredovisningen.

  • Redovisning av en avsättning för möjliga åtgärder av DoJ eller andra behöriga myndigheter –TeliaSonera har per idag inte mottagit några krav från någon myndighet. Det är endast om och när det uppstår formella eller informella åtaganden som uppfyller kriterierna i IFRS som det är möjligt att redovisa några avsättningar.


Generellt


Den 17 september i år berättade TeliaSonera att bolaget ska minska sin närvaro i Eurasien och över tiden lämna helt. Det var inte ett beslut som fattades i hast, utan det baserade på en gedigen analys och process. Ett viktigt skäl för beslutet var att styrelsen och ledningen för TeliaSonera, som tillträdde 2013, har ärvt partnerrelationer som bolaget inte skulle ha valt idag, som fortfarande är olösta, och att de slutliga minoritetsdelägarna i Azerbajdzjan och Uzbekistan fortfarande är okända.


Omfattande information om utvecklingen i Eurasien och faktiska resultat har kommunicerats löpande, inklusive information som enligt noteringskrav bör offentliggöras.


Vi har fått förfrågningar att offentliggöra den genomgång som har gjorts av advokatbyrån Norton Rose Fulbright (NRF) och som slutfördes i mars 2014. Som vi har sagt många gånger tidigare, är det inte möjligt att offentliggöra genomgången med hänsyn till människor, företag, affärsavtal, integritet och därmed risken för att Teliasonera drabbas av stämningar eftersom NRF:s uppfattning inte nödvändigtvis skulle delas av de utpekade. Vi lämnar kontinuerligt över information till rättskipande organ, som är bättre lämpade att bedöma om olika handlingar eventuellt är brottsliga.


Deloitte har haft tillgång till samma information som bolaget, inklusive den information som har gjorts tillgänglig för de pågående utredningarna i Sverige, USA och Nederländerna, och interna utredningar som gjorts kring aktiviteterna i region Eurasien, inklusive Norton Rose Fulbrights genomgång.


Länkar till delar av tidigare kommunikation:


April 17, 2013; Announcement of Norton Rose Fulbright review;


Sept 11, 2013; Announcement of exit from Nepal Satellite


Nov 29, 2013; Announcement senior employees leave


March 12, 2014; Dutch investigation initiated;


March 17, 2014; Update on investigations;


Apr 2, 2014; Chair’s speech AGM 2014;


Apr 2, 2014, Summary of NRF review;


Sept 29, 2014; Investigations in Kcell


Dec 9, 2014; Statement from the Board of Directors


Sept 17, 2015; TeliaSonera not a long term owner in Eurasia


  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.

    
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.
Läs mer på www.teliasonera.com.