TeliaSonera delårsrapport januari – september 2015

Stabil kärnverksamhet

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET  • Nettoomsättningen ökade 6,3 procent till 27 029 MSEK (25 417). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar ökade 2,4 procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar sjönk 0,5 procent.

  • EBITDA före engångsposter sjönk 0,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade EBITDA före engångsposter 3,1 procent till 9 730 MSEK (9 439). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 36,0 procent (37,1).

  • Rörelseresultatet före engångsposter ökade 3,0 procent till 7 486 MSEK (7 266).

  • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare ökade 12,7 procent till 4 589 MSEK (4 073) och resultat per aktie till 1,06 SEK (0,94).

  • Fritt kassaflöde sjönk till 4 699 MSEK (6 387) främst på grund av lägre utdelning från MegaFon då bolaget avser att dela upp utdelningen i två betalningar under 2015.

  • Utsikterna för 2015 är förändrade - EBITDA före engångsposter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, förväntas bli något under 2014 års nivå.


SAMMANFATTNING NIOMÅNADERSPERIODEN  • Nettoomsättningen ökade 7,9 procent till 80 186 MSEK (74 328). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar ökade 1,8 procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar sjönk 1,0 procent.

  • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare var oförändrat om 11 561 MSEK (11 563) och resultat per aktie uppgick till 2,67 SEK (2,67).

  • Fritt kassaflöde ökade till 13 859 MSEK (11 412) främst tack vare utdelning från Turkcell.Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef
   
”Det var glädjande att utvecklingen i våra kärnverksamheter i Sverige och Europa vände till positiv organisk EBITDA-tillväxt under det tredje kvartalet. Eurasien var fortsatt påverkat av ett tufft konjunkturläge och med stark konkurrens i delar av regionen, och speciellt var vår verksamhet i Kazakstan påverkad, medan utveck-lingen i Nepal förblev stark.


I Sverige fortsatte vi att leverera i enlighet med vår strategi att ha högkvalitativa nät och vi uppskattar att vi kommer att investera mer är 6 GSEK i år, där största delen avser fiber och 4G. De positiva effekterna blir gradvis tydliga och organisk tillväxt i tjänsteintäkter förbättrades till 1 procent, hjälpt av högre genomsnittlig intäkt per användare avseende mobilt, bredband och tv samt en omfattande fiberleverans. Tillväxten inom konsumentsegmentet förblev god och pressen inom företagssegmentet lättade något i kvartalet. Som ett resultat av högre tjänsteintäkter och god kostnadskontroll, ökade EBITDA-marginalen med nästan en procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år.


Integrationen av Tele2-verksamheten som förvärvades i Norge går enligt plan. Den övergripande utvecklingen var stark med god organisk tillväxt och med fortsatt bidrag från synergierna. Ytterligare ett positivt tecken är att samtliga våra verksamheter i Baltikum redovisade högre vinster i kvartalet. Vi fortsätter att utveckla våra kunderbjudanden i regionen, vilket nyligen tydliggjordes genom vårt besked om att kombinera verksamheterna Teo och Omnitel i Litauen.


I början av september informerade vi om att vi avbrutit arbetet med det föreslagna samgåendet med Telenor i Danmark, då parterna inte kunde komma överens med EU-kommissionen om villkoren för en sammanslagning. Vår uppfattning är fortfarande att intjäningen är otillräcklig och vi fortsätter att söka vägar för att förbättra lönsamheten i vår danska verksamhet.


Den övergripande utvecklingen i Eurasien var påverkad av marginalförsämring i Kazakstan. Priskonkurrensen är hård i landet och lönsamheten var också påverkad av ökade samtrafikkostnader på grund av högre trafik-volymer till andra operatörers nät, till följd av nyligen gjorda produktlanseringar. Vi har vidtagit åtgärder för att minska effekterna men förväntan är att trenden kommer att hålla i sig på kort sikt. Vår verksamhet i Nepal hanterade effekterna från jordbävningen, som inträffade tidigare i år, på ett imponerande sätt och upprätthöll en stark utveckling i kvartalet.


Vi fortsätter att forma TeliaSonera för framtiden och förtydligade ytterligare våra prioriteringar genom det senaste beslutet om att öka fokus på våra verksamheter i Europa och Sverige, och minska vår närvaro i Eurasien. Under de senaste två åren har vi lagt ner stora ansträngningar för att förbättra verksamheterna i Eurasien, speciellt från ett bolagsstyrnings- och hållbarhetsperspektiv. Enligt vår uppfattning är dessa enheter nu mer välskötta och kan utvecklas vidare av nya ägare. Arbetet med att lämna regionen har redan påbörjats och vi kommer att fortsätta att informera i takt med utvecklingen.


Blickar vi framåt förväntar vi oss att både region Sverige och Europa kommer att visa ytterligare framsteg i det fjärde kvartalet men att utmaningarna kommer att kvarstå i Eurasien, speciellt i Kazakstan. Därför justerar vi våra utsikter och förväntar oss att EBITDA, organisk och i lokala valutor, kommer att bli något lägre än föregående år och vi förväntar oss att CAPEX kommer att bli cirka 17 GSEK. I utsikterna är förväntade synergier från Norge exkluderade, vilka vi höjde i föregående kvartal till 700 MSEK för 2015 och 1 GSEK på årsbasis när de är fullt införda 2016.”


Stockholm den 20 oktober 2015


Johan Dennelind
VD och koncernchef
   


Frågor om rapporterna
TeliaSonera AB

www.teliasonera.com/investors
Tel. 08-504 550 00


    Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2015 kl. 07.00 svensk tid.