TeliaSonera kommenterar öppet brev till styrelsen

Idag har ett öppet brev skickats till TeliaSoneras styrelse från en amerikansk fond som hävdar att den har blankat TeliaSoneras aktie. Fonden riktar allvarlig kritik mot företaget. TeliaSonera känner inte igen sig i slutsatserna och har idag följande kommentarer:


  • Som tidigare rapporterats samarbetar TeliaSonera fullt ut med pågående utredningar i Sverige, Nederländerna och USA. TeliaSonera är så öppet och transparent som det är möjligt att vara med hänsyn till börsregler och pågående utredningar.

  • TeliaSonera har till dags dato inte fått några krav från amerikanska myndigheter. I enlighet med redovisningsregler är det bara om och när krav framförs som det är möjligt att göra redovisningsmässiga reserveringar.

  • TeliaSoneras räkenskaper är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Räkenskaperna revideras av Deloitte i enlighet med International Auditing Standards (IAS) som lämnade en ren revisionsberättelse för 2014.


  
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-15, kl 14.15.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

  
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.
Läs mer på www.teliasonera.com.