TeliaSonera levererar i enlighet med ny strategi – Teo och Omnitel går samman

TeliaSonera ökar sitt nya strategiska fokus genom att slå samman sina två litauiska dotterbolag. Fastnätsoperatören Teo och mobiloperatören Omnitel har beslutat att gå samman, vilket stärker TeliaSoneras kärnverksamhet i Norden och Baltikum.

”Konsumenterna gör inte längre någon skillnad mellan fasta och mobila tjänster och efterfrågan på konvergerade erbjudanden ökar stadigt. Sammanslagningen av Teo och Omnitel kommer att skapa en ledande, helt konvergerad teleoperatör och stärka marknadspositionen genom tydliga synergier samt förbättrat kunderbjudande”, säger Robert Andersson, styrelseordförande i Teo.
   
Teo kommer att förvärva Omnitel för 220 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis, och sammanslagningen beräknas ge årliga synergier på cirka 10 miljoner euro när den är helt genomförd. Baserat på Omnitels helårsresultat för 2014 motsvarar köpeskillingen en EV/EBITDA-multipel om 7,8x eller cirka 5,7x när de bedömda synergierna beaktas. KPMG har levererat ett värderingsutlåtande till Teos styrelse i samband med affären.
   
Teo kommer att finansiera förvärvet med lån och TeliaSoneras ägande i Teo förblir 88,15 procent efter att affären genomförts. Förvärvet förväntas slutföras senast under första kvartalet 2016.
   
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-06, kl 08.00.
 
  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TeliaSoneraAB.
  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

  
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.