TeliaSonera säljer sitt innehav i Ncell

TeliaSonera har träffat en överenskommelse om att sälja sitt innehav om 60,4 procent i den nepalesiska operatören Ncell till Axiata, en av Asiens största telekomkoncerner, för 1 030 MUSD på skuldfri bas. Samtidigt kommer TeliaSonera att lösa sitt ekonomiska intresse i det lokala ägandet på 20 procent mot en ersättning på 48 MUSD. Transaktionerna är ömsesidigt beroende av varandra.

– I september aviserade vi vår ambition att över tid lämna våra sju eurasiska marknader och fokusera på våra verksamheter i Norden och Baltikum i linje med vår strategi att skapa det nya TeliaSonera. Jag är idag mycket nöjd med att kunna annonsera det första steget i denna omstöpning. Jag är också glad över att se Axiata som ägare. Det känns betryggande att våra hängivna medarbetare är i goda händer hos Axiata i arbetet med att ta Ncell till nästa nivå, säger TeliaSoneras koncernchef och VD Johan Dennelind.
  
Axiata har mer än 260 miljoner kunder och 25 000 anställda. Ncell kommer att komplettera Axiatas telekomtillgångar i Asien som omfattar verksamheter i Malaysia, Singapore, Indien, Bangladesh, Kambodja, Indonesien, Pakistan och Sri Lanka. Axiata, som är noterat på börsen i Malaysia, är ett välrenommerat bolag som har ett stort fokus på södra Asien och som bidrar till utveckling och framsteg på de marknader där bolaget är verksamt.
 
Transaktionen består av två delar som är ömsesidigt beroende av varandra.
 
TeliaSonera säljer sitt effektiva ägande på 60,4 procent i Ncell till Axiata för 1 030 MUSD på skuldfri bas, vilket motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 5,0 gånger baserat på rullande tolv månader. Ncell hade den 30 september i år en nettokassa på omkring 284 miljoner dollar, efter andra kassapåverkande justeringar. TeliaSonera kommer när transaktionen slutförs att kompenseras för detta i proportion till sitt ekonomiska intresse om 80,4 procent.
 
Utöver ägandet på 60,4 procent konsoliderar TeliaSonera ytterligare 20 procent, ett ägande som idag ligger lokalt hos den nepalesiska affärsmannen Niraj Shrestha. Enligt rådande nepalesisk lag måste 20 procent av ägandet i ett bolag vara lokalt och innehas av en nepalesisk medborgare. Alla mellanhavanden mellan TeliaSonera och Niraj Shrestha, som ingicks 2012, kommer att upphöra när transaktionen slutförs.
 
Som en del av försäljningen av Ncell till Axiata kommer TeliaSonera att lösa sitt ekonomiska intresse i det lokala ägandet om 20 procent och i gengäld få omkring 48 MUSD från Sunivera Capital Ventures Pte Ltd, ett bolag med säte i Singapore. Niraj Shrestha kommer att sälja sina lokala aktier till Bhavana Singh Shrestha som är den lokala partner som Axiata valt.
 
Som en del av transaktionen kommer Visor att sälja sina 19,6 procent i Ncell till Axiata.
 
TeliaSonera har, med hjälp av både intern och extern expertis, genomfört omfattande bakgrundskontroller och undersökningar av bolag i transaktionen och av Bhavana Singh Shrestha och närstående. TeliaSonera har diskuterat engagemang, program och riktlinjer inom ansvarsfullt företagande och bolagsstyrning med Axiata. TeliaSonera kommer aktivt att försöka engagera köparen i Industry Dialogues arbete för yttrandefrihet och Telecommunications Integrity Initiatives arbete mot korruption.
 
– Att vi lämnar på ett ansvarsfullt sätt är mycket viktigt för oss. Vi kommer att fortsätta vårt goda samarbete med Nepals regering i vårt engagemang för att återuppbygga landet efter jordbävningen, säger Johan Dennelind.
 
Försäljningen resulterar, efter samtliga transaktioner, i en positiv likviditetspåverkan om cirka 7,5 GSEK efter avsättningar för framför allt skatt. Effekten på nettoresultatet förväntas bli begränsad och är beroende av valutarörelser fram till dess transaktionen slutförs.
 
Den förväntade försäljningssumman kommer framför allt att användas för att minska skuldsättningen i linje med TeliaSoneras ambition att upprätthålla ett solitt kreditbetyg på A- till BBB+. TeliaSonera upprepar sin ambition om en utdelning på minst 3 SEK för räkenskapsåret 2015.
 
TeliaSoneras främsta rådgivare och experter i denna transaktion har varit UBS, Deloitte, Davis Polk, Mannheimer Swartling, Control Risk och Kroll. Transaktionen måste godkännas av näringsdepartementet i Nepal, Nepals telekommyndighet, Malaysias centralbank och Axiatas aktieägare. Den förväntas slutföras under första halvåret 2016.
 
 
Telefonkonferens f
ör media och analytiker idag klockan 08.30
 
TeliaSonera bjuder in till telefonkonferens med TeliaSoneras VD och koncernchef Johan Dennelind och finansdirektör Christian Luiga.
 
Telefonnummer: +44 (0) 1452555566
Kod: 13568170
 
Du kan lyssna på telefonkonferensen efteråt fram till den 28 december 2015.
Telefonnummer: +44 (0) 1452550000
Kod: 13568170
 
http://www.teliasonera.com/en/investors/reports-and-presentations/presentations/

 
  
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-12-21, 06.30.

 
 
F
ör mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.
 
     
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


 
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.