Bolagsstämman i Turkcell har godkänt utdelningsförslag

Turkcells bolagsstämma har i dag godkänt utdelning för räkenskapsåren 2010 till 2014 i enlighet med förslaget från Turkcell Holding.

Totalt kommer Turkcell att betala en utdelning på 3,925 miljarder turkiska lira, där TeliaSoneras andel är 1,492 miljarder lira. Baserat på en växelkurs för TRY/SEK på 3,30 motsvarar TeliaSoneras andel cirka 4,9 miljarder svenska kronor före skatt och cirka 4,5 miljarder svenska kronor efter skatt.


– Att kunna genomföra en bolagsstämma och där besluta om utdelning är viktiga steg för att få till stånd en väl fungerande ägarstyrning i Turkcell. Vi kommer att fortsätta vår konstruktiva dialog med alla inblandade parter för att åstadkomma det vi tror är bäst för Turkcell och dess aktieägare, säger Johan Dennelind, koncernchef och VD i TeliaSonera.


  
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015 kl 17.40.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.