Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015

TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00.
Kaffe serveras före stämman. Stämman tolkas till engelska.


Rätt att delta


Den som önskar delta i stämman ska • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 31 mars 2015, och

 • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast tisdagen den 31 mars 2015.


Anmälan till Bolaget


Anmälan om deltagande kan ske • skriftligen till TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sverige,

 • per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller

 • via TeliaSoneras webbplats www.teliasonera.com (endast privatpersoner).
  Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon-nummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.


Förvaltarregistrerade aktier


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 31 mars 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.


Eftersom de finska aktieägarna som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste de finska aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy, per e-post på adress thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före tisdagen den
31 mars 2015.


Ombud


Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.teliasonera.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registrerings-bevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 31 mars 2015.


Övrigt


Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.


Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 4 330 084 781. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.


Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på Bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation eller (iii) avser Bolagets förhållande till annat koncernbolag.


Dagordning


Öppnande av stämman 1. Val av ordförande på stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014. I anslutning härtill redovisning av styrelsens ordförande Marie Ehrling avseende styrelsens arbete under 2014 och anförande av VD och koncernchef Johan Dennelind

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014

 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och VD för förvaltningen under 2014

 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja

 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

 13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

 14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

 15. Beslut om arvode till revisor

 16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

 20. Beslut om
  a)     inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018 och
  b)    säkringsåtgärder i anledning därav

 21. Beslut om förslag från aktieägare Thorwald Arvidsson om offentliggörande av Norton Rose Fulbrights rapport

 22. Beslut om ärenden initierade av aktieägare Thorwald Arvidsson avseende
  a)     ”Särskild granskning av bolagets utomeuropeiska verksamhet, såväl vad gäller juridiska, etiska som ekonomiska aspekter”,
  b)    ”Uppdrag åt styrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för att – om möjligt – få till stånd en seriös aktieägarförening i Bolaget”, och
  c)     ”Uppdrag åt styrelsen att utarbeta ett förslag, att föreläggas årsstämman 2016, angående ett system för att bereda de små och medelstora aktieägarna representation i Bolagets styrelse. Sannolikt förutsätter detta en ändring av bolagsordningen.”


Stämmans avslutande


Valberedningens beslutsförslag


Valberedningen består av följande personer: Niklas Johansson, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande). Samtliga medlemmar i valberedningen valdes vid årsstämman 2014, förutom Niklas Johansson som ersatte Magnus Skåninger i april 2014.


Valberedningen föreslår följande: • Punkt 1 - Ordförande på stämman: Advokaten Eva Hägg.
   

 • Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: För tiden till slutet av årsstämman 2016, åtta ledamöter utan suppleanter.
   

 • Punkt 11 - Arvode till styrelseledamöterna: Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 1 550 000 kronor till ordföranden (tidigare 1 240 000 kronor), med 750 000 kronor till vice ordföranden (oförändrat) och med 530 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter (tidigare 470 000 kronor). Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor var (oförändrat), till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 65 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 45 000 kronor var (oförändrat) samt till ordföranden i styrelsens hållbarhets- och etikutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter i hållbarhets- och etikutskottet med 100 000 kronor var (oförändrat).
   

 • Punkt 12 - Val av styrelseledamöter: Omval av Marie Ehrling, Mats Jansson, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist. Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.teliasonera.com.
   

 • Punkt 13 - Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen: Omval av Marie Ehrling till ordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande.
   

 • Punkt 14 - Antalet revisorer och revisorssuppleanter: Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, vara en revisor utan revisorssuppleant.
   

 • Punkt 15 - Arvode till revisor: Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.
   

 • Punkt 16 - Val av revisor: Val av revisionsbolaget Deloitte AB.
   

 • Punkt 17 - Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen: Val av Daniel Kristiansson (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande).
   
  Gällande instruktionen för valberedningen föreslår valberedningen i huvudsak följande:

  Valberedningen ska bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter. Fyra ordinarie ledamöter ska representera de aktieägare som, vid månadsskiftet som infaller närmast före 30 dagar innan utfärdandet av kallelsen till årsstämman, är de fyra röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerande Aktieägare"). Styrelseordföranden ska även utgöra en ordinarie ledamot. Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i sitt fria val utse en (1) eller två (2) ytterligare adjungerande ledamöter. Valberedningens ordinarie ledamöter utses på årsstämman för en period som sträcker sig till nästa årsstämma.

  Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. Vidare ska, i förekommande fall, förslag till val och arvodering av revisor lämnas.

  Valberedningen ska lämna förslag till ledamöterna för påföljande års valberedning samt ange namnen på de nominerande aktieägare som de representerar. Valberedningen ska årligen utvärdera instruktionen och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman.


Styrelsens beslutsförslag


Punkt 8 – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning


Fritt eget kapital


Till årsstämmans förfogande står Bolagets fria egna kapital om 68 020 453 824 kronor.


Disposition beträffande Bolagets vinst och avstämningsdag


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 3,00 kronor per aktie, sammanlagt 12 990 254 343,00 kronor, och att avstämningsdagen för rätt att erhålla vinstutdelning ska vara den 10 april 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske via Euroclear Sweden AB den 15 april 2015.


Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till koncernledningen


Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen. Med koncernledning avses koncernchefen och övriga medlemmar i dennes ledningsgrupp.


Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att Bolaget kan attrahera och behålla de bästa individerna som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättning till koncernledningen bygger på principen att det är den totala ersättningen som ska beaktas. Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig men ej marknadsledande. Riktlinjerna ska möjliggöra internationell rekrytering och stödja mångfald inom koncernledningen. Marknadsjämförelser ska göras mot en jämförelsegrupp av bolag av liknande storlek, industri och komplexitet. Den totala ersättningen ska omfatta fast grundlön, pensionsförmån, villkor för uppsägning, avgångsvederlag och övriga förmåner.


Fast grundlön


Den fasta grundlönen för en medlem av koncernledningen ska baseras på kompetens, ansvar och prestation. För att fastställa en befattnings omfattning och ansvar använder Bolaget ett internationellt utvärderingssystem. Jämförelser mot marknadsdata görs på regelbunden basis. Individens prestation följs upp och ligger till grund för den årliga översynen av den fasta lönen.


Pension


Pension och pensionsförmåner ska vara premiebestämda, vilket innebär att en fastställd procentsats av individens årliga grundlön betalas in i pensionspremie. Vid fastställande av premiens storlek ska den totala ersättningen beaktas. Premien ska jämföras mot marknadsdata och kan variera beroende på sammansättningen av fast lön och pension. Pensionsåldern är vanligtvis 65 år.


Övriga förmåner


Bolaget tillhandahåller övriga förmåner i enlighet med marknadspraxis. En medlem av koncernledningen kan vara berättigad till förmånsbil, hälso- och sjukvårdsförmån, etc. Internationellt anställda medlemmar av koncernledningen, och den som ombeds att flytta till annat land än sitt hemland, kan under en begränsad period komma att erbjudas förmåner kopplade till uppdraget.


Villkor för uppsägning och avgångsvederlag


Uppsägningstiden för en medlem av koncernledningen kan vara upp till sex (6) månader (tolv (12) månader för koncernchefen) vid uppsägning från den anställdes sida, och upp till tolv (12) månader vid uppsägning från Bolagets sida. I de fall uppsägningen sker från Bolagets sida kan individen vara berättigad till avgångsvederlag i upp till tolv (12) månader. Avgångsvederlag utgör ej grund för beräkning av semesterlön eller pensionsavsättning. Uppsägning och avgångsvederlag ska också reduceras i det fall individen är berättigad till lön från ny anställning eller om individen bedriver egen verksamhet under uppsägningstiden eller under tid då avgångsvederlag betalas ut.


Styrelsen äger rätt att göra mindre avvikelser från riktlinjerna ovan.


Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier


Bakgrund och motiv


I syfte att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra Bolagets kapital­struktur och för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde, och/eller möjliggöra för Bolaget att överlåta egna aktier i enlighet med långsiktiga incitamentsprogram beslutade av en bolagsstämma, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2016, fatta beslut om förvärv av egna aktier på nedanstående villkor. För att erhålla ett effektivt instrument för att uppnå dessa syften avser styrelsen att även inför kommande årsstämmor i Bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av egna aktier på villkor som i allt väsentligt motsvarar nedanstående villkor. Bolaget innehar för närvarande inte några egna aktier.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor. 1. Förvärv av aktier får ske (i) på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki eller (ii) i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ.
   

 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2016.
   

 3. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
   

 4. Förvärv av aktier över Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
   

 5. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till Bolagets samtliga aktieägare får, om Bolaget finner detta lämpligt och ändamålsenligt, ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade säljrätter i så fall kommer att avskiljas, ges aktieägarna möjlighet att tillgodo­göra sig värdet av den överkurs (premie) som kan uppkomma genom att Bolaget förvärvar aktier till ett pris som överstiger aktiens marknadspris. Om så sker, är avsikten att säljrätterna ska vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki.
    
  I syfte att undvika att aktieägare inte får del av det ekonomiska värde som ett förvärvserbjudande kan komma att representera om det sker till överkurs (premie) på grund av att de varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet, kan Bolaget komma att anlita en bank eller ett annat finansiellt institut (”Banken”) som därigenom ges rätt att, förutsatt att Banken utger ersättning till de aktieägare som sedan anmälningstiden löpt ut har ett outnyttjat innehav av säljrätter, överlåta så många aktier till Bolaget som de säljrätter för vilka ersättning utbetalas skulle ha givit rätt till överlåtelse av. Banken kan i så fall komma att i marknaden förvärva de aktier som kommer att överlåtas till Bolaget enligt vad nyss sagts. Den av Bolaget utsedda Banken kommer att framgå av styrelsens beslut vid ett eventuellt förvärvserbjudande.
    
  Den ersättning som Banken, i förekommande fall, ska utge till berörda aktieägare för varje outnyttjad säljrätt ska motsvara det lägsta av (i) skillnaden mellan det pris till vilket Bolaget förvärvat aktier inom ramen för förvärvserbjudandet och det genom­snittspris per aktie som Banken betalat vid sitt ifrågavarande aktieförvärv dividerat med aktuell förvärvsrelation[1] i förvärvserbjudandet, med avdrag för Bankens verkliga hanteringskostnad, och (ii) den ersättning som kan komma att betalas per säljrätt vid eventuellt före­kommande erbjudande om courtagefri försäljning av säljrätter.
   
  För de säljrätter som Banken kan komma att utge ersättning för enligt ovan, äger Banken överlåta aktier till Bolaget. Anmälan om sådan överlåtelse av aktier ska ske senast den dag, efter utgången av anmälningstiden i förvärvserbjudandet, som styrelsen bestämmer. För Bankens överlåtelse av aktier gäller de villkor i övrigt, som framgår av förvärvserbjudandet.
   

 6. I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar genomförandet av ett förvärvserbjudande i ett visst land, ska styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe ha rätt att ombesörja avyttring av säljrätter för berörda aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader.
   

 7. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om förvärv av egna aktier.


Punkt 20 – (a) Inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2015/2018 och
(b) säkringsåtgärder i anledning därav


Bakgrund


Ersättningsstrukturen inom TeliaSonera-koncernen (”Koncernen”) kan bestå av fast grundlön, årlig rörlig ersättning, provisionsbaserad rörlig ersättning, långsiktiga incitament, pensioner och övriga förmåner. Ett antal nyckelpersoner deltar i långsiktiga incitamentsprogram som antagits på tidigare årsstämmor. Sammantaget utgör dessa delar ett integrerat ersättningspaket. I enlighet med beslut fattade av årsstämmorna 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 utgår varken årlig eller långsiktig rörlig kontant ersättning till medlemmar i TeliaSoneras koncernledning.
 
Styrelsen har gjort en översyn av Prestationsaktieprogram 2014/2017 för att säkerställa att det fortsätter att uppfylla de för programmet uppsatta målen, d.v.s. att stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta nyckelpersoner, främja Bolagets långsiktiga resultat, sammanlänka nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen och uppmuntra aktieägande för nyckelpersoner.
 
Som ett resultat av denna översyn anser styrelsen att ett långsiktigt incitamentsprogram ska inrättas för Koncernens nyckelpersoner även i år. Det långsiktiga incitamentsprogram som styrelsen föreslår ska inrättas under 2015, omfatta räkenskapsåren 2015-2017 och medföra att s.k. prestationsaktier kan komma att erhållas under våren 2018 (”Prestationsaktieprogram 2015/2018”), beskrivs närmare nedan.
 
Styrelsen avser att föreslå kommande årsstämmor i Bolaget att inrätta långsiktiga incitamentsprogram enligt motsvarande principer som gäller för det nu föreslagna Prestationsaktieprogram 2015/2018.


Huvudsakliga ändringar jämfört med Prestationsaktieprogram 2014/2017


För att stärka kopplingen till Bolagets långsiktiga resultat, samt för att förenkla och anpassa programmet till rådande marknadspraxis, föreslås följande huvudsakliga ändringar i Prestationsaktieprogram 2015/2018 jämfört med Prestationsaktieprogram 2014/2017: • kravet på egen investering av den anställde (2 procent av årlig grundlön före skatt) tas bort för att förenkla utformningen av programmet och anpassa det till rådande marknadspraxis i länder utanför Sverige, och att därmed förbättra Koncernens möjlighet att rekrytera och behålla nyckelpersoner internationellt,
    

 • ett EBITDA-mål (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) införs istället för ett EPS-mål för att öka transparensen för deltagarna beträffande valda resultatmått samt för att anpassa resultatmåtten till Koncernens strategiska prioriteringar. Dessutom införs en treårig prestationsperiod för EBITDA-målet för att fokusera på Koncernens långsiktiga resultat, till skillnad från prestationsperioden för EPS-målet som var ett år,
   

 • det (relativa) TSR-prestationsvillkoret har behållits på samma sätt som för Prestationsaktieprogram 2014/2017 dock med följande ändringar: i referensgruppen har två nya bolag lagts till (TDC och Swisscom) och ett bolag tagits bort (Telecom Austria) för att öka referensgruppens relevans, och lägsta nivå för utfall är medianläge # 6, vilket resulterar i en lägsta nivå för utfall om 7,5 procent av lönen (2014 var lägsta nivå för utfall 3,75 procent) för att anpassa nivåerna för utfall till marknadspraxis och best practice, och
   

 • taket för värdet på de aktier som kan komma att erhållas utgörs av 60 procent av den årliga grundlönen.


Översikt av Prestationsaktieprogram 2015/2018


Deltagande i Prestationsaktieprogram 2015/2018 ska erbjudas cirka 200 nyckelpersoner i Koncernen. Förutsatt att vissa prestationskrav, bestående av finansiella mål relaterade till EBITDA och TSR (Total Shareholder Return), uppnås under räkenskapsåren 2015-2017 (“Prestationsperioden”) har deltagare i Prestationsaktieprogram 2015/2018 möjlighet att vederlagsfritt erhålla TeliaSonera-aktier (“Prestationsaktier”).


Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2015/2018 kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas Prestationsaktier, vilket är en rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett visst antal sådana aktier under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Det maximala antalet Prestationsaktier som kan bli föremål för en sådan villkorad rätt till tilldelning är oförändrat från 2014. Det antal Prestationsaktier som kan bli föremål för en sådan villkorad rätt till tilldelning i Prestationsaktieprogram 2015/2018 får inte, vid tidpunkten för erhållandet av den villkorade rätten, ha ett sammanlagt marknadsvärde som överstiger 30 procent av deltagarens årliga grundlön före skatt vid årsslutet 2014, eller, om deltagaren har blivit anställd därefter, den beräknade årliga grundlönen före skatt för 2015 (”Grundlön 2014”).


Därutöver får det sammanlagda marknadsvärdet av Prestationsaktier som kan erhållas av en deltagare efter utgången av Prestationsperioden (d.v.s. när rätten är intjänad och deltagaren blir berättigad att erhålla dess aktier) inte överstiga 60 procent av deltagarens grundlön före skatt vid årsslutet 2017 (”Grundlön 2017”).


Erhållandet av Prestationsaktier är normalt avhängigt fortsatt anställning i Koncernen till och med dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2018.


Deltagarna kommer att erhålla sina Prestationsaktier efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018.


Prestationsaktieprogram 2015/2018 ska totalt omfatta högst 3 793 200 TeliaSonera-aktier, vilket motsvarar cirka 0,08 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.


Styrelsens fullständiga förslag framgår av punkten (a) nedan.


Värdet av och uppskattade kostnader för Prestationsaktieprogram 2015/2018


Deltagarnas rätt att erhålla Prestationsaktier under programmet utgör inte värdepapper och kan varken pantsättas eller överlåtas. Inte heller övergår några aktieägarrättigheter till deltagare i programmet före den dag då de erhåller sina Prestationsaktier och blir ägare till aktierna. Ett uppskattat marknadsvärde för den villkorade rätten att erhålla Prestationsaktier kan emellertid beräknas. Styrelsen har beräknat det totala värdet av de villkorade rättigheterna att erhålla Prestationsaktier genom Prestationsaktieprogram 2015/2018 till cirka 48,4 MSEK med beaktande av följande väsentliga antaganden: (i) en aktiekurs om 51,03 SEK beräknat som genomsnittet av den dagliga volymviktade kursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under december 2014, (ii) en årlig personalomsättning om fem procent, (iii) en ökning av aktiekursen om fem procent per år, (iv) en 50-procentig uppfyllelse av TSR-prestationskravet samt (v) en 50-procentig uppfyllelse av EBITDA-prestationskravet. Den totala kostnaden under dessa förutsättningar skulle vara 77,4 MSEK exklusive kostnaderna för programmets säkringsåtgärder och med antagande om ett 60-procentigt påslag för sociala avgifter och pensioner. Kostnaderna redovisas som personalkostnader (aktierelaterade ersättningar) under den treåriga Prestationsperioden.


Om EBITDA-prestationskravet uppfylls till 100 procent samtidigt som antagandena (i) till (iv) förblir oförändrade, uppskattas det totala värdet av Prestationsaktieprogram 2015/2018 uppgå till cirka 72,6 MSEK. Den totala kostnaden skulle i sådant fall uppgå till 116,1 MSEK.


Om EBITDA- och TSR-prestationskraven uppfylls till 100 procent skulle det totala värdet av Prestationsaktieprogram 2015/2018 uppgå till 96,8 MSEK under förutsättning att villkoren (i) till (iii) förblir oförändrade. Den totala kostnaden skulle i sådant fall uppgå till 154,8 MSEK.


Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal


Prestationsaktieprogram 2015/2018 kommer inte att medföra någon utspädningseffekt eftersom programmet föreslås säkras med antingen egna aktier eller med ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt institut genom redan utgivna aktier.


Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2015/2018 förväntas ha en marginell inverkan på Koncernens nyckeltal.


Förslagets beredning


Förslaget till årsstämman 2015 avseende Prestationsaktieprogram 2015/2018 har utarbetats av Bolagets ersättningsutskott, och styrelsen har beslutat att förslaget ska föreläggas årsstämman 2015 för beslut.


Säkringsåtgärder


Styrelsen har övervägt två olika alternativa säkringsåtgärder för Prestationsaktieprogram 2015/2018; antingen (i) ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt institut för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller (ii) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2015/2018. Styrelsen förordar det senare alternativet. Skulle årsstämman emellertid inte godkänna den föreslagna överlåtelsen av egna aktier till deltagare i programmet, kan styrelsen komma att ingå ett säkringsarrangemang med en tredje part för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera Prestationsaktier under programmet enligt ovan.


Eftersom kostnaderna för sociala avgifter inte förväntas vara väsentliga i förhållande till Bolagets kassaflöde, avses sådana kostnader finansieras med likvida medel.


Styrelsens förslag till beslut


Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att (i) inrätta Prestationsaktieprogram 2015/2018 omfattande högst 3 793 200 Prestationsaktier och i övrigt på de huvudsakliga villkor som anges under punkt (a) nedan, samt (ii) överlåta egna aktier till deltagare i programmet, och till dotterbolag inom Koncernen för att säkerställa deras åtaganden att leverera Prestationsaktier under programmet, i enlighet med punkt (b) nedan.


(a) Huvudsakliga villkor för Prestationsaktieprogram 2015/2018 1. Prestationsaktieprogram 2015/2018 ska erbjudas cirka 200 nyckelpersoner i Koncernen, vilka kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas ett antal Prestationsaktier (d.v.s. en rätt att erhålla sådana aktier vid en framtida tidpunkt under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda) under 2015.
    

 2. Varje deltagare kommer att erhålla en villkorad rätt till ett antal Prestationsaktier, vars sammanlagda marknadsvärde inte ska överstiga 30 procent av deltagarens Grundlön 2014. Beräkningen av marknadsvärdet ska baseras på genomsnittet av den dagliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under december 2014.
    

 3. Förutsatt att de nedan beskrivna prestationskraven, bestående av finansiella mål relaterade till EBITDA och TSR, uppnås under Prestationsperioden, kommer deltagare i Prestationsaktieprogram 2015/2018 att vederlagsfritt erhålla de Prestationsaktier som är föremål för deras villkorade rätt.
    

 4. De prestationskrav som tillämpas enligt Prestationsaktieprogram 2015/2018 ska till 50 procent baseras på Bolagets tillväxt i EBITDA[2] under Prestationsperioden (”EBITDA-del”) och till 50 procent baseras på Bolagets TSR[3] under Prestationsperioden (”TSR-del”) i förhållande till TSR i en av styrelsen fastställd referensgrupp om cirka 10 jämförbara nordiska och västeuropeiska telekombolag (”TSR-referensgrupp”).
    

 5. De finansiella målen inkluderar såväl en miniminivå som måste uppnås för att några Prestationsaktier ska erhållas över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken inga ytterligare Prestationsaktier kan erhållas. Uppnås lägre finansiella resultat än maximinivåerna kan således ett proportionellt lägre antal Prestationsaktier erhållas.
    

 6. Erhållande av Prestationsaktier ska normalt vara avhängigt deltagarens fortsatta anställning i Koncernen till och med dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2018.
    

 7. Deltagarna kommer att erhålla sina Prestationsaktier efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018. Avrundning ska härvid ske till närmaste heltal Prestationsaktier.
    

 8. Det maximala antalet Prestationsaktier en deltagare kan erhålla genom Prestationsaktieprogram 2015/2018 ska ha ett sammanlagt marknadsvärde som inte överstiger 60 procent av deltagarens Grundlön 2017. Beräkning av marknadsvärdet ska baseras på genomsnittet av den dagliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 20 handelsdagar före dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2018. Avrundning ska härvid ske till närmaste heltal Prestationsaktier.
    

 9. Prestationsaktieprogram 2015/2018 ska totalt omfatta högst 3 793 200 TeliaSonera-aktier, vilket motsvarar cirka 0,08 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
    

 10. Omräkning av antalet Prestationsaktier som kan erhållas enligt Prestationsaktieprogram 2015/2018 ska ske i händelse av mellanliggande fondemission, återköpserbjudande, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.
    

 11. Utöver vad som framgår ovan, ska styrelsen i vissa fall ha rätt att reducera antalet Prestationsaktier som kan erhållas, eller, helt eller delvis, avsluta Prestationsaktieprogram 2015/2018 i förtid och därutöver ha rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras eller vara lämpliga för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning.
    

 12. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2015/2018 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren.


Prestationskrav


EBITDA-prestationskrav


De av styrelsen fastställda EBITDA-prestationskraven för Prestationsperioden ska föreskriva såväl en miniminivå som måste överskridas för att några Prestationsaktier ska erhållas över huvud taget under EBITDA-delen, som en maximinivå utöver vilken inga ytterligare Prestationsaktier ska erhållas under EBITDA-delen. Utfallet ska beslutas av styrelsen under 2018, efter utgången av Prestationsperioden. I samband därmed kommer styrelsen också att offentliggöra prestationsresultaten hänförliga till EBITDA.


Relativa TSR-prestationskrav


Om Bolagets TSR under Prestationsperioden placerar Bolaget på första eller andra plats i TSR-referensgruppen, är deltagarna berättigade att erhålla maximalt antal Prestationsaktier under TSR-delen. Om Bolagets TSR under Prestationsperioden placerar Bolaget under medianen i TSR-referensgruppen, är deltagarna inte berättigade att erhålla några Prestationsaktier under TSR-delen. Om Bolagets TSR under Prestationsperioden placerar Bolaget på eller över medianen i TSR-referensgruppen, men inte på andra eller första plats i TSR-referensgruppen, är deltagaren berättigad till ett proportionerligt antal Prestationsaktier under TSR-delen enligt beslut av styrelsen.


(b) Överlåtelse av egna aktier


Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2015/2018, och till dotterbolag inom Koncernen för att säkerställa deras åtaganden att leverera Prestationsaktier under programmet, får ske på följande villkor. 1. Högst 3 793 200 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2015/2018 som Prestationsaktier.
    

 2. Rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier ska bara erbjudas sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2015/2018. Dessutom ska dotterbolag ha rätt att vederlagsfritt förvärva aktier för att omgående överlåta sådana aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2015/2018, i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2015/2018.
   

 3. Överlåtelse av aktier vederlagsfritt ska ske när deltagarna har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2015/2018, vilket kommer att vara efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018.
   

 4. Antalet aktier som kan överlåtas ska vara föremål för omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, återköpserbjudande, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.


Skälet till den föreslagna avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i inrättandet av Prestationsaktieprogram 2015/2018 och styrelsen anser att inrättandet av Prestationsaktieprogram 2015/2018 kommer att vara till fördel för Bolaget och aktieägarna eftersom deltagarna erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Bolaget.


Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna (a) och (b) ovan ska fattas av årsstämman som två separata beslut. Förslaget enligt punkten (b) avseende de föreslagna säkringsåtgärderna ska vara villkorat av att årsstämman har beslutat i enlighet med punkten (a), d.v.s. inrättande av det föreslagna programmet.


Ärende initierat av aktieägare


Punkt 21 – Förslag från aktieägare Thorwald Arvidsson om offentliggörande av Norton Rose Fulbrights rapport


Förslag från aktieägare Thorwald Arvidsson att årsstämman måste behandla frågan om offentliggörande av rapport i dess helhet utarbetad av advokatbyrån Norton Rose Fulbright.


Styrelsen rekommenderar att aktieägarna röstar emot aktieägarförslaget.


Punkt 22 - Förslag från aktieägare Thorwald Arvidsson


Förslagen framgår av texten till ärendet under punkt 22 i dagordningen.


Majoritetskrav


För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt punkten 19 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.


För giltigt beslut att inrätta det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkten 20 (a) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna. För giltigt beslut om de föreslagna säkringsåtgärderna enligt punkten 20 (b) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Handlingar m.m.
 
Information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för TeliaSonera AB liksom valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga dokument kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Stureplan 8 i Stockholm, från och med onsdagen den 18 mars 2015. Materialet kan också rekvireras från följande adress: TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 50. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.teliasonera.com från samma tidpunkt.
 
Stockholm i mars 2015
TeliaSonera AB (publ)
Styrelsen
 
English-speaking shareholders

This invitation to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday April 8, 2015 at 2.00 pm CET at Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone

+46-8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-03-03, kl 13.00.
  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30,
press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.
 
Framtidsinriktade uttalanden

 
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.
[1] Det antal aktier (och därmed normalt också det antal säljrätter) som erfordras för överlåtelse av en aktie till Bolaget.
 
[2] EBITDA definieras såsom rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures, med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser och/eller valutakursförändringar.
 
[3] TSR motsvarar den totalavkastning aktieägarna erhåller på aktieägandet med beaktande av både aktiekursrörelser och eventuella utdelningar. Vid beräkning av TSR ska ett genomsnittligt TSR-indextal för december 2014 jämföras med december 2017 för Bolaget och de bolag som ingår i den av styrelsen fastställda referensgruppen. För närvarande består referensgruppen av Telenor ASA, Elisa Oyj, Tele2 AB, KPN N.V., Orange S.A., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, Telefonica S.A., TDC A/S och Swisscom AG.