TeliaSonera delårsrappport januari – mars 2015

Framsteg och utmaningar


SAMMANFATTNING FÖRSTA KVARTALET  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 1,5 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 8,8 procent till 26 041 MSEK (23 926). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,1 procent.

  • EBITDA före engångsposter sjönk 4,3 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 2,3 procent till 8 540 MSEK (8 345). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 32,8 procent (34,9).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 12,6 procent till 5 496 MSEK (6 286).

  • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 5,9 procent till 3 714 MSEK (3 945) och resultat per aktie till 0,86 SEK (0,91).

  • Fritt kassaflöde ökade till 2 853 MSEK (2 556) trots högre betald CAPEX, men hjälpt av lägre skatter och förändringar i rörelsekapital.

  • Utsikterna för 2015 är oförändrade.


Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef


”Det första kvartalet var händelserikt och jag är särskilt nöjd över att vi lyckades nå viktiga milstolpar genom slutförandet av förvärvet av Tele2 Norge och en överenskommelse om utdelning i Turkcell.


Vår strategiska plan ligger fast och vi har börjat genomföra våra planerade investeringar för att förbättra internetupplevelsen för våra kunder och minska de strukturella kostnaderna. Vi tar ytterligare steg angränsande till kärnverksamheten och lanserade nyligen nya molnbaserade tjänster till små och medelstora företag.


I Sverige var tillväxten i mobila tjänsteintäkter alltjämt god på 2 procent, driven av en kraftig efterfrågan på mobildata i konsumentsegmentet. Konkurrenterna intensifierade sina aktiviteter i början av året och införde generösare datapotter. Vi fortsätter att utöka våra 4G- och fibernät och kommer att dra ytterligare nytta av denna styrka i kommande kunderbjudanden.
Efterfrågan på våra fibertjänster är fortsatt stor och vi håller utbyggnadstakten för att uppnå målet 2015 om att öka antalet nya anslutningar till villor med 25 procent. Lönsamheten avtog i kvartalet, främst på grund av investeringar i marknaden och en förändrad produktmix, men vi förväntar oss att utvecklingen skall förbättras under året.


Vår finska verksamhet upprätthöll en god ställning på marknaden men kostnaderna ökade till följd av vårt fokus på att förbättra kundupplevelsen. I februari slutförde vi förvärvet av Tele2 Norge vilket både kommer att stärka vår position på marknaden och förbättra erbjudandena till de norska kunderna. De närmare en miljon förvärvade abonnemangen har nu migrerats över till vårt nät och vi är säkra på att vi kommer att uppnå de förväntade synergierna 2016. I Danmark fortsätter den regulatoriska processen för godkännande av vårt joint venture med Telenor som förväntat, och vi räknar med ett slutförande under andra halvåret 2015.


Konjunktur- och konkurrensläget var fortsatt besvärligt i delar av Eurasien och vi har lagt ner stora ansträngningar på ompositionering och lansering av nya erbjudanden för att stärka vår ställning hos kunderna. Vår verksamhet i Nepal redovisade ännu en gång stark utveckling, medan vi måste öka vår konkurrenskraft ytterligare i Kazakstan. Generellt sett vände tillväxten i tjänsteintäkter till något positiv och lönsamheten förblev hög, men de utmanande förhållandena förväntas kvarstå på kort sikt.


Efter nästan fem års dödläge mellan huvudägarna i Turkcell nådde vi en överenskommelse i mars om ett utdelningsförslag för åren 2010-2014. Detta antogs nyligen av Turkcells årsstämma och TeliaSoneras andel uppgår till cirka 4,5 GSEK efter skatt. Beslutet var ett viktigt steg i att uppnå en normal bolagsstyrning i Turkcell och vi fortsätter dialogen med berörda intressenter.


Som förväntat har året inletts lite svagt men vi räknar med en gradvis förbättring i resultatutvecklingen och upprepar våra utsikter för 2015. Vi förväntar oss ett EBITDA-resultat omkring 2014 års nivå, före engångsposter, i lokal valuta exklusive förvärv och avyttringar samt CAPEX på cirka 17 GSEK, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.”


Stockholm den 21 april 2015


Johan Dennelind
VD och koncernchef

   
Frågor om rapporterna

TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Tel. 08-504 550 00


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015 kl. 07.00 svensk tid.