TeliaSonera utnyttjar mandat för återköp av aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015”

Styrelsen har beslutat att utnyttja mandatet att återköpa aktier vilket godkändes på Årsstämman den 8 april 2015.


För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2012 beslutade ”Långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015”, har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 300 000 aktier. Återköpen kommer att ske mellan den 28 april och 8 maj 2015. Återköpen görs på Nasdaq Stockholm till för var tid gällande intervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Det totala antalet registrerade aktier i TeliaSonera är 4 330 084 781. Bolaget innehar inga egna aktier.


 
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-04-28, 08.30.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


 
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.