Undersökning av dansk telekomfusion fortsätter

Europeiska kommissionen har i dag meddelat att den kommer att inleda en djupgående undersökning av den föreslagna sammanslagningen av TeliaSoneras och Telenors danska verksamheter. Beslutet var väntat med tanke på likartade transaktioner som gjorts inom mobilbranschen i Europa under de senaste åren.

Vi tror att denna sammanslagning kommer att skapa en stark och robust aktör på den danska telekommarknaden. Konsumenter och företag kommer bland annat att gynnas av bättre nätuppkoppling, högre hastigheter, ett större distributionsnät och fler attraktiva och användarvänliga tjänster. Därför är vi övertygade om att sammanslagningen kommer att godkännas under 2015.


Vi är engagerade i den danska marknaden och denna sammanslagning är ett viktigt steg för att vi ska kunna frigöra resurser, öka investeringarna och delta aktivt i konkurrensen för att gynna konsumenter och företag. Fortsatta investeringar i telekommunikationsinfrastrukturen är en förutsättning för att kunna hålla jämna steg med konsumenter och företags efterfrågan, och för att säkra att tillväxtpotential, konkurrenskraft och innovation står högt uppe på den politiska agendan i både Danmark och EU.


Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med Europeiska kommissionen under denna nya fas av undersökningen.


  
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2015 kl 13.00


  
For mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki.Läs mer på www.teliasonera.com.