TeliaSonera delårsrapport januari – juni 2015

Vi levererar i enlighet med strategin


SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET  • Nettoomsättningen ökade 8,5 procent till 27 115 MSEK (24 985). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 1,9 procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,3 procent.

  • EBITDA före engångsposter sjönk 4,0 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg EBITDA före engångsposter 4,0 procent till 9 190 MSEK (8 836). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 33,9 procent (35,4).

  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 7,6 procent till 5 862 MSEK (6 347).

  • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 8,1 procent till 3 258 MSEK (3 545) och resultat per aktie till 0,75 SEK (0,82).

  • Fritt kassaflöde steg till 6 307 MSEK (2 469), främst tack vare utdelningar från Turkcell om 4 722 MSEK, netto efter skatt.

  • Utsikterna för 2015 är oförändrade.


SAMMANFATTNING FÖRSTA HALVÅRET  • Nettoomsättningen ökade 8,7 procent till 53 156 MSEK (48 911). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 1,5 procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,3 procent.

  • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 6,9 procent till 6 973 MSEK (7 490) och resultat per aktie till 1,61 SEK (1,73).

  • Fritt kassaflöde steg till 9 160 MSEK (5 025), främst tack vare utdelningar från Turkcell om 4 722 MSEK, netto efter skatt.


    Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef


”TeliaSonera befinner sig på en förändringsresa för att bli den nya generationens telekombolag och vi kommer att uppnå det genom att förstärka vår kärnverksamhet och undersöka möjligheter i närliggande områden. För att lyckas behöver vi driva på innovationen inom hela koncernen för att förbättra kundupplevesen och få fram ny relevanta tjänster. Vi kommer att samarbeta med partners för att särskilja oss och få fram tjänsterna snabbare. Under det senaste kvartalet har vi tagit flera initiativ, speciellt inom musik, vilket blev tydligt genom vårt nya partnerskap för innovation med Spotify.


Även i det andra kvartalet såg vi en viss press på organiska tjänsteintäkter och EBITDA medan de rapporterade siffrorna stärktes av förvärvet av Tele2 i Norge samt av valutaeffekter. Fritt kassaflöde förbättrades markant tack vare utdelningen från Turkcell.


I Sverige lättade pressen på lönsamheten under kvartalet. Vi fortsätter att investera i våra nät för att kunna erbjuda kunderna en överlägsen uppkoppling var de än är. Verksamheterna för mobilt, fast bredband och tv redovisade positiv tillväxt i tjänsteintäkter i kvartalet, hjälpt av högre genomsnittlig intäkt per användare och ett positivt nettointag av abonnemang medan fast telefoni fortsatte att minska. Våra nyligen införda prisförändringar inom konsumentsegmentet förväntas bidra till utvecklingen framgent, medan konkurrensen inom företagssegmentet alltjämt är hård. Mobil datakonsumtion fortsatte att öka, delvis tack vare en högre andel handenheter med 4G-funktionalitet och två tredjedelar av datatrafiken går nu i vårt 4G-nät. Utbyggnadstakten av fiber fortsatte att öka tack vare en stark konsumentefterfrågan och fler än 50 000 enfamiljshus förväntas anslutas under 2015, en ökning med cirka 50 procent jämfört med föregående år. I slutet av kvartalet gjordes förändringar i ledningsteamet för att ytterligare förstärka vår kommersiella agenda.


Integrationen av Tele2 i Norge fortsätter med full kraft och uppnådda synergier är större än tidigare uppskattade, vilket påverkade lönsamheten positivt i kvartalet. Vi höjer målet på synergier från 800 MSEK till cirka 1 GSEK varav cirka 700 MSEK förväntas uppnås i år och full effekt under 2016. Vi uppfyller också våra löften till de norska kunderna genom omfattande investeringar i vårt mobilnät och en ny milstolpe uppnåddes i juni när 4G-täckningen överskred 90 procent av befolkningen.


I Eurasien var kvartalet utmanande ur flera aspekter. I slutet av april drabbades Nepal av en omfattande jordbävning vilket påverkade landets befolkning. Vårt lokala team har gjort omfattande insatser för att upprätthålla funktionaliteten i näten samt säkrat tillförlitlig kommunikation efter denna kritiska händelse. TeliaSonera har även, via Ncell, gjort stora långsiktiga åtaganden för att stötta återuppbyggnaden av Nepal. I Kazakstan är priskonkurrensen alltjämt hård och fortsätter att påverka tillväxten i tjänsteintäkter samt lönsamhet. Vi arbetar hårt för att stärka konkurrenskraften och lanserade nyligen nya produkter för att förbättra kunderbjudandet, men de tuffa omständigheterna kommer sannolikt att kvarstå på kort sikt. Dessutom rapporterade svensk media om privatiseringen av Azercell, vilket skedde för sju år sedan. TeliaSonera utredde denna transaktion redan 2013 och resultatet överlämnades till svenska myndigheter.


Blickar vi framåt, förväntar vi oss att lönsamheten förbättras något under andra halvåret och vi upprepar utsikterna för helåret, men vi ser ökade risker hänförliga till utvecklingen i Eurasien. EBITDA för koncernen, i organiska termer exklusive synergierna i Norge, förväntas vara omkring föregående års nivå, medan CAPEX förväntas bli cirka 17 GSEK, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.”


Stockholm den 17 juli 2015


Johan Dennelind
VD och koncernchef


Frågor om rapporterna
TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Tel. 08-504 550 00


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl. 07.00 svensk tid.