Förändringar i TeliaSoneras koncernledning

TeliaSonera sammanför enheterna Group Commercial och Group Technology i en ny enhet. Malin Frenning kommer att lämna TeliaSonera och Emil Nilsson utses till chef för region Eurasien.

– Vi sammanför vår kommersiella kompetens och teknologi för att få mer utväxling av koncernens samlade styrka. Det gör att våra affärer och kunder kommer ännu närmare varandra, att vi blir snabbare och att vi verkligen levererar på vår transformationsagenda, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef, TeliaSonera
  
Rekryteringen av en EVP (Executive Vice President) och chef för den nya enheten har inletts.
 
Som en konsekvens av förändringarna lämnar Malin Frenning TeliaSonera. Malin Frenning är idag Executive Senior Vice President och chef för teknologi och transformation.
  
– Malin har arbetat för TeliaSonera i mer än 20 år och har spelat en nyckelroll i att göra företaget till en av Europas ledande operatörer. Jag vill verkligen tacka Malin för hennes fantastiska arbete och resultat, och jag önskar henne lycka till i framtiden, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef, TeliaSonera.
  
I samband med att TeliaSonera inleder processen med att minska närvaron i Eurasien så utses Emil Nilsson till SVP och chef för region Eurasien. Samtidigt inrättar TeliaSonera en styrgrupp som får det övergripande strategiska ansvaret för Eurasien. Johan Dennelind blir ordförande i styrgruppen.
  
– Koncernledningen kommer nu att fokusera på att bygga den nya generationens telekombolag och våra hemmamarknader i Region Europa och Sverige. Därför behöver vi en separat bolagsstyrning och genom styrgruppen säkerställer vi att verksamheten är koordinerad inom koncernen, säger Johan Dennelind.
  
Emil Nilsson tillträder sin nya tjänst den 5 oktober, 2015.
  
Erik Hallberg, EVP och chef för Region Eurasien, kommer att få en ny roll inom TeliaSonera.
  
– Erik har på ett framgångsrikt sätt utvecklat vår verksamhet I i Eurasien och introducerat hållbarhet och regelefterlevnad i affärerna i de här länderna. Jag ser fram emot att Erik tar sig an nya utmaningar inom koncernen, säger Johan Dennelind

   
  
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-09-28, kl 08.30.


  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TeliaSoneraAB.
  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll
  
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.