Region Eurasien rapporteras som avvecklad i bokslutskommunikén för helåret 2015 - resultatet kommer att påverkas av nedskrivningar

Som tidigare tillkännagivits så har TeliaSonera inlett en process med syfte att minska närvaron och över tid helt lämna region Eurasien. Till följd av framsteg i processen kommer region Eurasien att redovisas som avvecklad verksamhet i det fjärde kvartalet 2015. Som ett resultat kommer rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2015 att belastas av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning motsvarande 5,3 GSEK hänförlig till verksamheten i Uzbekistan. Dessutom kommer en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 1,9 GSEK avseende verksamheten i Danmark att göras.

”Vi är på god väg i formandet av det nya TeliaSonera och processen att reducera vår närvaro i region Eurasien fortsätter. Ett viktigt steg i denna process togs i december när vi tillkännagav försäljningen av Ncell i Nepal. Som en konsekvens av detta framsteg samt nuvarande status i försäljningsprocessen så kommer region Eurasien att redovisas som avvecklad verksamhet. Vi är då skyldiga att ändra värderingsmetod för dessa verksamheter vilket har resulterat i en nedskrivning av vår verksamhet i Uzbekistan”, säger Johan Dennelind, koncernchef och verkställande direktör.
      
Värderingsmetoden avseende verksamheterna i region Eurasien har ändrats i enlighet med IFRS. Den nya metoden baseras på marknadsvärden vilka avspeglar uppskattat försäljningspris (verkligt värde minus försäljningskostnader), medan verksamheterna i tidigare perioder värderats baserat på diskonterade kassaflöden från fortsatt verksamhet (nyttjandevärde). Som en följd av detta kommer en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 5,3 GSEK hänförlig till goodwill och andra anläggningstillgångar i verksamheten i Uzbekistan att redovisas. Värderingen baseras på en sammanvägd bedömning av den information som framkommit under försäljningsprocessen samt risken i landet.
      
Som en konsekvens av översynen av nedskrivningsbehov i koncernen kommer TeliaSonera dessutom att göra en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill avseende den danska verksamheten om 1,9 GSEK. Nedskrivningen är resultatet av en förnyad syn på framtida intjäning i Danmark efter det tidigare meddelade beslutet att inte fullfölja samgåendet med Telenor i Danmark.
       
Region Eurasien kommer att redovisas som avyttrad verksamhet på separata rader i koncernens resultat- och balansrapporter i det fjärde kvartalet och för helåret 2015. Historiska pro forma-siffror för perioden första kvartalet 2014 till och med tredje kvartalet 2015 kommer att finnas tillgängliga på www.teliasonera.com/ir den 19 januari 2016.
      
TeliaSoneras Bokslutskommuniké kommer att publiceras fredag den 29 januari 2016 cirka klockan 7.00 CET.
    
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-14, 08.00.

     
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.
      
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


         
     
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.
Läs mer på www.teliasonera.com.