TeliaSonera bokslutskommuniké januari–december 2015

Ytterligare förbättringar i kärnverksamheten
 
   
SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET  • Region Eurasien är rapporterad som avvecklad verksamhet.

  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 2,9 procent. I rapporterad valuta steg netto-omsättningen 5,9 procent till 22 655 MSEK (21 399). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 1,1 procent.

  • EBITDA före engångsposter ökade 9,0 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade EBITDA före engångsposter 11,1 procent till 6 556 MSEK (5 902). EBITDA-marginalen före engångsposter förstärktes till 28,9 procent (27,6).

  • Rörelseresultatet före engångsposter ökade 2,8 procent till 4 938 MSEK (4 804).

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till -3 010 MSEK (2 938) och resultat per aktie till  -0,70 SEK (0,68), främst på grund av icke kassaflödespåverkande nedskrivningar om 7 200 MSEK.


SAMMANFATTNING HELÅRET  • Region Eurasien är rapporterad som avvecklad verksamhet.

  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 2,4 procent. I rapporterad valuta steg nettoom-sättningen 6,7 procent till 86 569 MSEK (81 131). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,4 procent.

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 8 551 MSEK (14 502) och resultat per aktie till 1,97 SEK (3,35) främst på grund av icke kassaflödespåverkande nedskrivningar om 7 200 MSEK.

  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 SEK per aktie (3,00).

  • Framtida utdelningspolicy är förändrad.


Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef 
  
“Tack vare goda insatser från våra medarbetare under året är vi nu på god väg att forma TeliaSonera för framtiden. En stabil grund är nu lagd och jag är nöjd med de fortsatta förbättringarna på våra kärnmarknader under fjärde kvartalet samtidigt som vi tog första steget till att minska vår närvaro i Eurasien. På grund av processen att avyttra region Eurasien rapporteras den nu som avvecklad verksamhet och resultatet har också påverkats av icke likviditetspåverkande nedskrivningar.
  
I Sverige var efterfrågan på höghastighetsinternet från konsumenter fortsatt stark. Vi fortsätter att bygga ut fiber och 4G i snabb takt, helt i enlighet med vår strategi att erbjuda den bästa nätuppkopplingen. Utvecklingen i det fjärde kvartalet vittnar om att vi är på rätt väg då en ökning på 2,5 procent i tjänsteintäkter i kombination med god kostnadskontroll ledde till en tvåsiffrig EBITDA-tillväxt. Förbättringen drevs av ett rekordstort antal nya fiberanslutningar och fler än 1,3 miljoner hushåll kan nu koppla upp sig mot fibernätet. Detta bidrar till att öka antalet nya abonnemang och genomsnittlig intäkt från bredband och tv. Vårt mobilerbjudande förbättrades ytterligare när vi nyligen införde fri roaming i Norden och Baltikum för våra svenska mobilkunder.
  
En annan positiv händelse är att lönsamheten i Finland förbättrades och tillväxten i mobila tjänsteintäkter vände till positiv till följd av prisjusteringar och försäljningskampanjer. I Norge fortsätter vi stärka vår position och 4G når nu mer än 95 procent av befolkningen. Vi är också på rätt väg att nå synergimålet från förvärvet av Tele2 om 1 GSEK med full effekt 2016.
   
I december offentliggjorde vi avyttringen av vår verksamhet i Nepal till Axiata, tre månader efter att vi berättat att vi skall koncentrera koncernen till Norden och Baltikum. Processen att lämna övriga marknader i Eurasien fortsätter. Under tiden styr vi dessa enheter inom befintlig bolagsstyrningsstruktur som vi har infört för att säkerställa att vi både driver verksamheten och att vi lämnar regionen på ett ansvarsfullt sätt. Opera-tionellt är konkurrenssituationen alltjämt hård i delar av regionen och konjunkturläget har påverkat valutorna negativt.
  
Mot bakgrund av vårt goda kassaflöde under året och vår stabila finansiella ställning föreslår styrelsen en bibehållen utdelning om 3,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2015, vilket är i enlighet med vår tidigare uttalade ambition.
  
För att spegla den förändrade strukturen i koncernen har vi ändrat vår framtida utdelningspolicy och målet för vår kapitalstruktur. Vi avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde baserat på kvarvarande verksamheter och målsättningen är att dela ut minst 2,00 SEK för räkenskapsåret 2016. Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+) och ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2x plus/minus 0,5x.
  
Som vi tidigare har berättat är 2015 och 2016 två investeringstunga år för TeliaSonera. Vi förväntar oss stor aktivitet under 2016, till stor del beroende på en

snabbare fiberutbyggnad i Sverige. Dessutom kommer vi att öka takten i våra åtgärder inom transformation, främst avseende gamla it-system och produkter, vilket är nödvändigt för att minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften på lång sikt.
  
2016 är målsättningen att bibehålla EBITDA på en jämförbar bas på samma nivå som under 2015 i kvarvarande verksamheter och att CAPEX i kvarvarande verksamheter exklusive kostnader för licenser och frekvenser blir 14-15 GSEK.”
 
Stockholm den 29 januari 2016
  
Johan Dennelind
VD och koncernchef

   
Frågor om rapporterna
   
TeliaSonera AB

www.teliasonera.com/investors
Tel. 08-504 550 00
   
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 07.00 svensk tid.