TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016

KÄRNVERKSAMHETEN ENLIGT PLAN – NETTORESULTATET PÅVERKAT AV AVSÄTTNING

Sammanfattning tredje kvartalet • Före detta segment region Eurasien är rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Mobilverksamheten Yoigo i Spanien och Sergel är rapporterade som innehav för försäljning.

 • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,2 procent. I rapporterad valuta minskade nettoomsättningen 0,9 procent till 21 524 MSEK (21 712). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,1 procent.

 • EBITDA före engångsposter sjönk 1,6 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta minskade EBITDA före engångsposter 1,5 procent till 6 850 MSEK (6 957). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk till 31,8 procent (32,0).

 • Rörelseresultatet före engångsposter föll 16,0 procent till 4 742 MSEK (5 648).

 • En avsättning om 12,5 GSEK gjordes under kvartalet avseende ett förlikningsbelopp som föreslagits av de amerikanska och nederländska myndigheterna. För mer information se not 4.

 • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare föll till -8 810 MSEK (4 589) och resultat per aktie till -2,03 SEK (1,06). Totalt nettoresultat föll till -8 641 MSEK (5 023).

 • Utsikterna för helåret är oförändrade.


Sammanfattning niomånadersperioden • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,1 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 1,3 procent till 63 049 MSEK (63 860). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,7 procent.

 • Rörelseresultatet före engångsposter ökade 4,0 procent till 13 386 MSEK (12 876).

 • En avsättning om 12,5 GSEK gjordes under det tredje kvartalet avseende ett förlikningsbelopp som föreslagits av de amerikanska och nederländska myndigheterna. För mer information se not 4.

 • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare föll till -3 605 MSEK (11 561) och resultat per aktie till -0,83 SEK (2,67). Totalt nettoresultat föll till -829 MSEK (12 832).


 
KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND,

VD & KONCERNCHEF
    
”Vårt finansiella resultat i det tredje kvartalet är kraftigt påverkat av en avsättning om 12,5 miljarder kronor, hänförlig till de amerikanska och nederländska myndigheternas förslag om ett förlikningsbelopp, som vi informerade om i september, och som är relaterat till vår etablering i Uzbekistan. Vi har känt till det amerikanska och nederländska intresset sedan mars 2014 och har samarbetat med alla myndigheter från första början. Våra diskussioner med berörda myndigheter fortsätter med målet att nå en lösning där vi tillvaratar mesta möjliga intresse för våra aktieägare. Det är i nuläget inte möjligt att göra en bedömning av det slutgiltiga resultatet eller hur lång tid det kommer att ta, men vi tror att vi närmar oss slutet av dessa utredningar. De senaste tre åren har vi vid upprepade tillfällen sagt att vi har upptäckt att fel har begåtts på det sätt som etableringen i Uzbekistan skedde. Sedan 2013 har vi arbetat intensivt för att markant förbättra vår agenda rörande ansvarsfull agerande.
   
Våra senaste insatser för ansvarsfullt företagande beskrivs ytterligare i vår uppdaterade rapport Sustainability Update som publicerades idag, och detta är en resa utan slut. Det är en alltid pågående del av hur vi gör affärer – att lära och förbättra.
  
I linje med vår förväntansbild tidigare i år, så bromsade den underliggande resultattillväxten in något under det tredje kvartalet. Jämförbar EBITDA sjönk med 1,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år, då en positiv utveckling i region Europa motverkades av en nedgång i Sverige.
  
Utvecklingen i Sverige karaktäriseras alltjämt av en stabil tillväxt i konsumentsegmentet, men det är bekymmersamt i delar av företagssegmentet. Vår strategi om att öka värdet för våra privata mobilkunder har fortsatt dragkraft, med positiva effekter såsom ett ökat nya antal kunder och färre som lämnar oss. Inom bredband och tv var genomsnittlig intäkt per användare fortsatt positiv och stöttade tillväxten generellt. Utvecklingen inom tv är god och vi ökade nyligen utbudet med nytt innehåll och funktioner. Efterfrågan på fiber är fortsatt stark men leveranserna var delvis påverkade av försenade grävningstillstånd och tillgång till underentreprenörer, men vi förväntar oss en högre takt i det fjärde kvartalet. I segmentet små och medelstora företag var det fortsatt positiv utveckling då vi fortsätter att förbättra våra erbjudanden. Den generella utvecklingen är dock alltjämt påverkad av stark prispress inom segmentet stora företag och offentlig sektor.
   
I region Europa var det god utveckling och de flesta verksamheterna redovisade positiv tillväxt i mobila tjänsteintäkter. I Finland steg tillväxten i fakturerade mobilintäkter hela 6 procent, hjälpt av merförsäljning och prisjusteringar. I Norge förstärktes kundernas uppfattning om varumärket Telia ytterligare till följd av utmärkelsen om det bästa nätet tidigare i år. Lönsamheten förbättrades, hjälpt av lägre marknadsföringskostnader och generell kostnadseffektivitet.
   
I början av oktober, slutförde vi avyttringen av Yoigo i Spanien till Masmovil, i linje med vår ambition att öka fokus i Norden och Baltikum.
   
Vi informerade nyligen om avyttringen av vårt 60-procentiga innehav i den tadzjikiska operatören Tcell till Aga Kahn Foundation for Economic Development (AKFED), vilka nu tar full kontroll av bolaget. Vi är i en process att avyttra vårt innehav i Fintur Holdings som en del i att långsiktigt minska vår närvaro i Eurasien. En potentiell köpare har varit minoritetsägaren i Fintur Holdings, Turkcell, vilket de offentliggjorde tidigare i år. Efter flera månader har vi nu nått en punkt då vi skall undersöka om vi tillsammans med Turkcell kan avyttra Fintur Holdings. Detta kommer sannolikt att ske under 2017.
  
Det kommande året och framöver kommer vi att se ett antal viktiga regulatoriska ärenden behandlas, både på lokal och på EU-nivå. Bland annat kommer de nyligen publicerade föreslagna nya riktlinjerna för elektronisk kommunikation inom EU att kräva noggrann granskning för att säkerställa att kundernas förväntningar och nödvändiga investeringar för att uppnå dem, är korrekt stimulerade och understödjande. Ett ämne som vi varit aktiva i under lång tid, för att driva på en bättre kundupplevelse, är roaming, där beslutsfattare måste säkerställa att fattade beslut på principiell nivå inte leder till komplikationer, begränsningar eller försämringar i kundupplevelsen.

   
Mot bakgrund av vår utveckling de första nio månaderna upprepar vi utsikterna för helåret 2016.”
  
  
FRÅGOR OM RAPPORTERNA

Telia Company AB
www.teliacompany.com
Tel. 08-504 550 00
  
Denna rapport innehåller sådan information som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21oktober 2016 kl. 07.00 svensk tid.