Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2016

TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 12 april 2016 klockan 14:00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Lättare förtäring serveras före stämman. Stämman tolkas till engelska.
   
Rätt att delta
   
Den som önskar delta i stämman ska • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 april 2016, och

 • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 6 april 2016.


Anmälan till Bolaget
  
Anmälan om deltagande kan ske • skriftligen till TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm, Sverige,

 • per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, eller

 • via TeliaSoneras webbplats www.teliasonera.com (endast privatpersoner).


Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon-nummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.
   
Förvaltarregistrerade aktier

   
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 april 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid.
  
Eftersom de finska aktieägarna som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste de finska aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Oy, per e-post på adress thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före onsdagen den 6 april 2016.
  
Ombud

   
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.teliasonera.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registrerings-bevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 6 april 2016.
   
Övrigt

   
Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.
   
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 4 330 084 781. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 4 588 egna aktier.
   
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på Bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation eller (iii) avser Bolagets förhållande till annat koncernbolag.
    
Dagordning

   
Öppnande av stämman 1. Val av ordförande på stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015. I anslutning härtill redovisning av styrelsens ordförande Marie Ehrling avseende styrelsens arbete under 2015 och anförande av VD och koncernchef Johan Dennelind

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015

 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och VD för förvaltningen under 2015

 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja

 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
  12.1   Marie Ehrling
  12.2   Olli-Pekka Kallasvuo
  12.3   Mikko Kosonen
  12.4   Nina Linander
  12.5   Martin Lorentzon
  12.6   Susanna Campbell
  12.7   Anna Settman
  12.8   Olaf Swanteee

 13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
  13.1   Marie Ehrling (ordförande)
  13.2   Olli-Pekka Kallasvuo (vice ordförande)

 14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

 15. Beslut om arvode till revisor

 16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

 20. Beslut om
  (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2016/2019 och
  (b) säkringsåtgärder i anledning därav

 21. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

 22. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att:
  (a) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor

  (b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet

  (c) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

  (d) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening värd namnet i bolaget
  (e) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk

  (f) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet

  (g) uppdra åt styrelsen att – om möjligt – utarbeta ett förslag till representation för de mindre och medelstora aktieägarna i styrelse och valberedning (nomineringskommitté) att föreläggas årsstämman 2017 (eller, i förekommande fall, dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut

  (h) särskild granskning av på vilket sätt huvudägarna, den finska och svenska staten, utövat sitt huvudägarskap

  (i) särskild granskning ska ske beträffande förhållandet mellan den nuvarande aktieägarföreningen och bolaget, särskilt i finansiellt avseende

  (j) särskild granskning ska även ske vad avser bolagets utomeuropeiska verksamhet, särskilt vad avser styrelsens, VD:s och revisorernas roll

  (k) låta offentliggöra allt granskningsmaterial beträffande denna utomeuropeiska verksamhet, såväl internt som externt

 23. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om beslut om ändring av bolagsordningen


     Stämmans avslutande
  
Valberedningens beslutsförslag

  
Valberedningen består av följande personer: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande). Samtliga medlemmar i valberedningen valdes vid årsstämman 2015.
   
Valberedningen föreslår följande: • Punkt 1 - Ordförande på stämman: Advokaten Eva Hägg.

 • Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: För tiden till slutet av årsstämman 2017, åtta ledamöter utan suppleanter.

 • Punkt 11 - Arvode till styrelseledamöterna: Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 1 600 000 kronor till ordföranden (tidigare 1 550 000 kronor), med 775 000 kronor till vice ordföranden (tidigare 750 000 kronor) och med 545 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter (tidigare 530 000 kronor). Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 200 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 150 000 kronor var (tidigare 100 000 kronor), till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor (tidigare 65 000 kronor) och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor var (tidigare 45 000 kronor) samt till ordföranden i styrelsens hållbarhets- och etikutskott med 70 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) och till övriga ledamöter i hållbarhets- och etikutskottet med 50 000 kronor var (tidigare 100 000 kronor).

 • Punkt 12 - Val av styrelseledamöter: Omval av Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander och Martin Lorentzon. Nyval av Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee.
     
  Susanna Campbell (född 1973) är VD på Ratos. Dessförinnan var hon anställd på McKinsey och Alfred Berg Corporate Finance. Susanna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
    
  Anna Settman (född 1970) är grundare, VD och partner i investmentbolaget The Springfield Project och har dessförinnan stor erfarenhet av media, främst från Aftonbladet där hon var VD. Anna är styrelseledamot i Nordnet Bank, Anticimex och Hyper Island. Anna har studerat strategisk kommunikation och ekonomi vid Berghs School of Communication och har en examen från IFL-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm.
    
  Olaf Swantee (född 1966) kommer närmast från rollen som VD för det ledande brittiska telekombolaget EE. Han lämnade nyligen sin befattning till följd av BT:s köp av EE. Innan han började på EE hade Olaf ett flertal befattningar på koncernledningsnivå inom Orange Group och chefsbefattningar inom Hewlett-Packard, Compaq och Digital Equipment i Europa och USA. Olaf är född i Nederländerna och har en BA i nationalekonomi och en MBA från ESCP i Paris.
      
  Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.teliasonera.com. • Punkt 13 - Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen: Omval av Marie Ehrling till ordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande.

 • Punkt 14 - Antalet revisorer och revisorssuppleanter: Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2017, vara en revisor utan revisorssuppleant.

 • Punkt 15 - Arvode till revisor: Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

 • Punkt 16 - Val av revisor: Val av revisionsbolaget Deloitte AB.

 • Punkt 17 - Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen: Val av Daniel Kristiansson (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande).
    
  Gällande instruktionen för valberedningen föreslår valberedningen i huvudsak följande (oförändrat från föregående år):
      
  Valberedningen ska bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter. Fyra ordinarie ledamöter ska representera de aktieägare som, vid månadsskiftet som infaller närmast före 30 dagar innan utfärdandet av kallelsen till årsstämman, är de fyra röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerande Aktieägare"). Styrelseordföranden ska även utgöra en ordinarie ledamot. Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i sitt fria val utse en (1) eller två (2) ytterligare adjungerande ledamöter. Valberedningens ordinarie ledamöter utses på årsstämman för en period som sträcker sig till nästa årsstämma.
     
  Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. Vidare ska, i förekommande fall, förslag till val och arvodering av revisor lämnas.
      
  Valberedningen ska lämna förslag till ledamöterna för påföljande års valberedning samt ange namnen på de nominerande aktieägare som de representerar. Valberedningen ska årligen utvärdera instruktionen och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman.


  
Styrelsens beslutsförslag

   
Punkt 8 – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

   
Fritt eget kapital

   
Till årsstämmans förfogande står Bolagets fria egna kapital om cirka 67 189 MSEK.

    
Disposition beträffande Bolagets vinst och avstämningsdag

   
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 3 kronor per aktie, sammanlagt 12 990 240 579 kronor, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara den 14 april 2016 och för den andra utbetalningen den 25 oktober 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB genomföra den första utbetalningen den 19 april 2016 och den andra utbetalningen den 28 oktober 2016.
   
Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

   
Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen. Med koncernledning avses koncernchefen och övriga medlemmar i dennes ledningsgrupp.
   
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att Bolaget kan attrahera och behålla de bästa individerna som verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättning till koncernledningen bygger på principen att det är den totala ersättningen som ska beaktas. Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig men ej marknadsledande. Riktlinjerna ska möjliggöra internationell rekrytering och stödja mångfald inom koncernledningen. Marknadsjämförelser ska göras mot en jämförelsegrupp av bolag av liknande storlek, industri och komplexitet. Den totala ersättningen ska omfatta fast grundlön, pensionsförmån, villkor för uppsägning, avgångsvederlag och övriga förmåner.

    
Fast grundlön

    
Den fasta grundlönen för en medlem av koncernledningen ska baseras på kompetens, ansvar och prestation. För att fastställa en befattnings omfattning och ansvar använder Bolaget ett internationellt utvärderingssystem. Jämförelser mot marknadsdata görs på regelbunden basis. Individens prestation följs upp och ligger till grund för den årliga översynen av den fasta lönen.

    
Pension

    
Pension och pensionsförmåner ska vara premiebestämda, vilket innebär att en fastställd procentsats av individens årliga grundlön betalas in i pensionspremie. Vid fastställande av premiens storlek ska den totala ersättningen beaktas. Premien ska jämföras mot marknadsdata och kan variera beroende på sammansättningen av fast lön och pension. Pensionsåldern är vanligtvis 65 år.

   
Övriga förmåner

    
Bolaget tillhandahåller övriga förmåner i enlighet med marknadspraxis. En medlem av koncernledningen kan vara berättigad till förmånsbil, hälso- och sjukvårdsförmån, etc. Internationellt anställda medlemmar av koncernledningen, och den som ombeds att flytta till annat land än sitt hemland, kan under en begränsad period komma att erbjudas förmåner kopplade till uppdraget.

    
Villkor för uppsägning och avgångsvederlag

     
Uppsägningstiden för en medlem av koncernledningen kan vara upp till sex (6) månader (tolv (12) månader för koncernchefen) vid uppsägning från den anställdes sida, och upp till tolv (12) månader vid uppsägning från Bolagets sida. I de fall uppsägningen sker från Bolagets sida kan individen vara berättigad till avgångsvederlag i upp till tolv (12) månader. Avgångsvederlag utgör ej grund för beräkning av semesterlön eller pensionsavsättning. Uppsägning och avgångsvederlag ska också reduceras i det fall individen är berättigad till lön från ny anställning eller om individen bedriver egen verksamhet under uppsägningstiden eller under tid då avgångsvederlag betalas ut.
   
Styrelsen äger rätt att göra mindre avvikelser från riktlinjerna ovan.
   
Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

   
Bakgrund och motiv

   
I syfte att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra Bolagets kapital­struktur och för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde, och/eller möjliggöra för Bolaget att överlåta egna aktier i enlighet med långsiktiga incitamentsprogram beslutade av en bolagsstämma, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2017, fatta beslut om förvärv av egna aktier på nedanstående villkor. För att erhålla ett effektivt instrument för att uppnå dessa syften avser styrelsen att även inför kommande årsstämmor i Bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av egna aktier på villkor som i allt väsentligt motsvarar nedanstående villkor. Bolaget innehar för närvarande 4 588 egna aktier.

   
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

    
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor. 1. Förvärv av aktier får ske (i) på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki eller (ii) i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ.

 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2017.

 3. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

 4. Förvärv av aktier över Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 5. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till Bolagets samtliga aktieägare får, om Bolaget finner detta lämpligt och ändamålsenligt, ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade   säljrätter i så fall kommer att avskiljas, ges aktieägarna möjlighet att tillgodo­göra sig värdet av den överkurs (premie) som kan uppkomma genom att Bolaget förvärvar aktier till ett pris som överstiger aktiens marknadspris. Om så sker, är avsikten att säljrätterna ska vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki.

  I syfte att undvika att aktieägare inte får del av det ekonomiska värde som ett förvärvserbjudande kan komma att representera om det sker till överkurs (premie) på grund av att de varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet, kan Bolaget komma att anlita en bank eller ett annat finansiellt institut (”Banken”) som därigenom ges rätt att, förutsatt att Banken utger ersättning till de aktieägare som sedan anmälningstiden löpt ut har ett outnyttjat innehav av säljrätter, överlåta så många aktier till Bolaget som de säljrätter för vilka ersättning utbetalas skulle ha givit rätt till överlåtelse av. Banken kan i så fall komma att i marknaden förvärva de aktier som kommer att överlåtas till Bolaget enligt vad nyss sagts. Den av Bolaget utsedda Banken kommer att framgå av styrelsens beslut vid ett eventuellt förvärvserbjudande.  Den ersättning som Banken, i förekommande fall, ska utge till berörda aktieägare för varje outnyttjad säljrätt ska motsvara det lägsta av (i) skillnaden mellan det pris till vilket Bolaget förvärvat aktier inom ramen för förvärvserbjudandet och det genom­snittspris per aktie som Banken betalat vid sitt ifrågavarande aktieförvärv dividerat med aktuell förvärvsrelation [1] i förvärvserbjudandet, med avdrag för Bankens verkliga hanteringskostnad, och (ii) den ersättning som kan komma att betalas per säljrätt vid eventuellt före­kommande erbjudande om courtagefri försäljning av säljrätter.  För de säljrätter som Banken kan komma att utge ersättning för enligt ovan, äger Banken överlåta aktier till Bolaget. Anmälan om sådan överlåtelse av aktier ska ske senast den dag, efter utgången av anmälningstiden i förvärvserbjudandet, som styrelsen bestämmer. För Bankens överlåtelse av aktier gäller de villkor i övrigt, som framgår av förvärvserbjudandet. 6. I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar genomförandet av ett förvärvserbjudande i ett visst land, ska styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe ha rätt att ombesörja avyttring av säljrätter för berörda aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader.

 7. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om förvärv av egna aktier.


    
Punkt 20 – (a) Inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2016/2019 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav

    
Bakgrund

    
Ersättningsstrukturen inom TeliaSonera-koncernen (”Koncernen”) kan bestå av fast grundlön, årlig rörlig ersättning, provisionsbaserad rörlig ersättning, långsiktiga incitament, pensioner och övriga förmåner. Ett antal nyckelpersoner deltar i långsiktiga incitamentsprogram som antagits på tidigare årsstämmor. Sammantaget utgör dessa delar ett integrerat ersättningspaket. I enlighet med beslut fattade av årsstämmorna 2010 – 2015 utgår varken årlig eller långsiktig rörlig kontant ersättning till medlemmar i TeliaSoneras koncernledning.
   
Styrelsen har gjort en översyn av Prestationsaktieprogram 2015/2018 för att säkerställa att det fortsätter att uppfylla de för programmet uppsatta målen, d.v.s. att stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta nyckelpersoner, främja Bolagets långsiktiga resultat, sammanlänka nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen och uppmuntra aktieägande för nyckelpersoner. Som ett resultat av denna översyn anser styrelsen att ett långsiktigt incitamentsprogram ska inrättas för Koncernens nyckelpersoner även i år.
    
Det långsiktiga incitamentsprogram som styrelsen föreslår ska inrättas under 2016, omfatta räkenskapsåren 2016-2018 och medföra att s.k. prestationsaktier kan komma att erhållas under våren 2019 (”Prestationsaktieprogram 2016/2019”), är likartat Prestationsaktieprogrammet 2015/2018 som antogs av årsstämman 2015 och som beskrivs närmare nedan.

    
Översikt av Prestationsaktieprogram 2016/2019

    
Deltagande i Prestationsaktieprogram 2016/2019 ska erbjudas cirka 200 nyckelpersoner i Koncernen. Förutsatt att vissa prestationskrav, bestående av finansiella mål relaterade till EBITDA och TSR (Total Shareholder Return), uppnås under räkenskapsåren 2016-2018 (“Prestationsperioden”) har deltagare i Prestationsaktieprogram 2016/2019 möjlighet att vederlagsfritt erhålla TeliaSonera-aktier (“Prestationsaktier”).
   
Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2016/2019 kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas Prestationsaktier, vilket är en rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett visst antal sådana aktier under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Det maximala antalet Prestationsaktier som kan bli föremål för en sådan villkorad rätt till tilldelning är oförändrat från 2015. Det antal Prestationsaktier som kan bli föremål för en sådan villkorad rätt till tilldelning i Prestationsaktieprogram 2016/2019 får inte, vid tidpunkten för erhållandet av den villkorade rätten, ha ett sammanlagt marknadsvärde som överstiger 30 procent av deltagarens årliga grundlön före skatt vid årsslutet 2015, eller, om deltagaren har blivit anställd därefter, den beräknade årliga grundlönen före skatt för 2016 (”Grundlön 2015”).
   
Därutöver får det sammanlagda marknadsvärdet av Prestationsaktier som kan erhållas av en deltagare efter utgången av Prestationsperioden (d.v.s. när rätten är intjänad och deltagaren blir berättigad att erhålla dess aktier) inte överstiga 60 procent av deltagarens grundlön före skatt vid årsslutet 2018 (”Grundlön 2018”).
   
Erhållandet av Prestationsaktier är normalt avhängigt fortsatt anställning i Koncernen till och med dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2019.
   
Deltagarna kommer att erhålla sina Prestationsaktier efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019.
   
Prestationsaktieprogram 2016/2019 ska totalt omfatta högst 2 370 400 TeliaSonera-aktier, vilket motsvarar cirka 0,04 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
  
Styrelsens fullständiga förslag framgår av punkten (a) nedan.

   
Värdet av och uppskattade kostnader för Prestationsaktieprogram 2016/2019

  
Deltagarnas rätt att erhålla Prestationsaktier under programmet utgör inte värdepapper och kan varken pantsättas eller överlåtas. Inte heller övergår några aktieägarrättigheter till deltagare i programmet före den dag då de erhåller sina Prestationsaktier och blir ägare till aktierna. Ett uppskattat marknadsvärde för den villkorade rätten att erhålla Prestationsaktier kan emellertid beräknas. Styrelsen har beräknat det totala värdet av de villkorade rättigheterna att erhålla Prestationsaktier genom Prestationsaktieprogram 2016/2019 till cirka 49,6 MSEK med beaktande av följande väsentliga antaganden: (i) en aktiekurs om 41,87 kronor beräknat som genomsnittet av den dagliga volymviktade kursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under december 2015, (ii) en årlig personalomsättning om fem procent, (iii) en ökning av aktiekursen om fem procent per år, (iv) en 50-procentig uppfyllelse av TSR-prestationskravet samt (v) en 50-procentig uppfyllelse av EBITDA-prestationskravet. Den totala kostnaden under dessa förutsättningar skulle vara 79,4 MSEK exklusive kostnaderna för programmets säkringsåtgärder och med antagande om ett 60-procentigt påslag för sociala avgifter och pensioner. Kostnaderna redovisas som personalkostnader (aktierelaterade ersättningar) under den treåriga Prestationsperioden.
  
Om EBITDA-prestationskravet uppfylls till 100 procent samtidigt som antagandena (i) till (iv) förblir oförändrade, uppskattas det totala värdet av Prestationsaktieprogram 2016/2019 uppgå till cirka 74,4 MSEK. Den totala kostnaden skulle i sådant fall uppgå till 119,1 MSEK.
Om EBITDA- och TSR-prestationskraven uppfylls till 100 procent skulle det totala värdet av Prestationsaktieprogram 2016/2019 uppgå till 99,2 MSEK under förutsättning att villkoren (i) till (iii) förblir oförändrade. Den totala kostnaden skulle i sådant fall uppgå till 158,8 MSEK.

   
Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

    
Prestationsaktieprogram 2016/2019 kommer inte att medföra någon utspädningseffekt eftersom programmet föreslås säkras med antingen egna aktier eller med ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt institut genom redan utgivna aktier.
    
Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2016/2019 förväntas ha en marginell inverkan på Koncernens nyckeltal.

    
Förslagets beredning

    
Förslaget till årsstämman 2016 avseende Prestationsaktieprogram 2016/2019 har utarbetats av Bolagets ersättningsutskott, och styrelsen har beslutat att förslaget ska föreläggas årsstämman 2016 för beslut.

   
Säkringsåtgärder

    
Styrelsen har övervägt två olika alternativa säkringsåtgärder för Prestationsaktieprogram 2016/2019; antingen (i) ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt institut för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller (ii) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2016/2019. Styrelsen förordar det senare alternativet. Skulle årsstämman emellertid inte godkänna den föreslagna överlåtelsen av egna aktier till deltagare i programmet, kan styrelsen komma att ingå ett säkringsarrangemang med en tredje part för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera Prestationsaktier under programmet enligt ovan.
   
Eftersom kostnaderna för sociala avgifter inte förväntas vara väsentliga i förhållande till Bolagets kassaflöde, avses sådana kostnader finansieras med likvida medel.

   
Styrelsens förslag till beslut

    
Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om att (i) inrätta Prestationsaktieprogram 2016/2019 omfattande högst 2 370 400 Prestationsaktier och i övrigt på de huvudsakliga villkor som anges under punkt (a) nedan, samt (ii) överlåta egna aktier till deltagare i programmet, och till dotterbolag inom Koncernen för att säkerställa deras åtaganden att leverera Prestationsaktier under programmet, i enlighet med punkt (b) nedan.
    
a) Huvudsakliga villkor för Prestationsaktieprogram 2016/2019 1. Prestationsaktieprogram 2016/2019 ska erbjudas cirka 200 nyckelpersoner i Koncernen, vilka kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas ett antal Prestationsaktier (d.v.s. en rätt att erhålla sådana aktier vid en framtida tidpunkt under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda) under 2016.

 2. Varje deltagare kommer att erhålla en villkorad rätt till ett antal Prestationsaktier, vars sammanlagda   marknadsvärde inte ska överstiga 30 procent av deltagarens Grundlön 2015. Beräkningen av marknadsvärdet ska baseras på genomsnittet av den dagliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under december 2015.

 3. Förutsatt att de nedan beskrivna prestationskraven, bestående av finansiella mål relaterade till EBITDA och TSR, uppnås under Prestationsperioden, kommer deltagare i Prestationsaktieprogram 2016/2019 att vederlagsfritt erhålla de Prestationsaktier som är föremål för deras villkorade rätt.

 4. De prestationskrav som tillämpas enligt Prestationsaktieprogram 2016/2019 ska till 50 procent baseras på Bolagets EBITDA[2]-mål under Prestationsperioden (”EBITDA-del”) och till 50 procent baseras på Bolagets TSR[3] under Prestationsperioden (”TSR-del”) i förhållande till TSR i en av styrelsen fastställd referensgrupp om cirka 10 jämförbara nordiska och västeuropeiska telekombolag (”TSR-referensgrupp”).

 5. De finansiella målen inkluderar såväl en miniminivå som måste uppnås för att några Prestationsaktier ska erhållas över huvud taget, som en maximinivå utöver vilken inga ytterligare Prestationsaktier kan erhållas. Uppnås lägre finansiella resultat än maximinivåerna kan således ett proportionellt lägre antal Prestationsaktier erhållas.

 6. Erhållande av Prestationsaktier ska normalt vara avhängigt deltagarens fortsatta anställning i Koncernen till och med dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2019.

 7. Deltagarna kommer att erhålla sina Prestationsaktier efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019. Avrundning ska härvid ske till närmaste heltal Prestationsaktier.

 8. Det maximala antalet Prestationsaktier en deltagare kan erhålla genom Prestationsaktieprogram 2016/2019 ska ha ett sammanlagt marknadsvärde som inte överstiger 60 procent av deltagarens Grundlön 2018. Beräkning av marknadsvärdet ska baseras på genomsnittet av den dagliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 20 handelsdagar före dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2019. Avrundning ska härvid ske till närmaste heltal Prestationsaktier.

 9. Prestationsaktieprogram 2016/2019 ska totalt omfatta högst 2 370 400 TeliaSonera-aktier, vilket motsvarar cirka 0,04 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

 10. Omräkning av antalet Prestationsaktier som kan erhållas enligt Prestationsaktieprogram 2016/2019 ska ske i   händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

 11. Utöver vad som framgår ovan, ska styrelsen i vissa fall ha rätt att reducera antalet Prestationsaktier som kan erhållas, eller, helt eller delvis, avsluta Prestationsaktieprogram 2016/2019 i förtid och därutöver ha rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras eller vara lämpliga för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning.

 12. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2016/2019 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren.


   
Prestationskrav

    
EBITDA-prestationskrav
    
De av styrelsen fastställda EBITDA-prestationskraven för Prestationsperioden ska föreskriva såväl en miniminivå som måste överskridas för att några Prestationsaktier ska erhållas över huvud taget under EBITDA-delen, som en maximinivå utöver vilken inga ytterligare Prestationsaktier ska erhållas under EBITDA-delen. Utfallet ska beslutas av styrelsen under 2019, efter utgången av Prestationsperioden. I samband därmed kommer styrelsen också att offentliggöra prestationsresultaten hänförliga till EBITDA.
   
Relativa TSR-prestationskrav
    
Om Bolagets TSR under Prestationsperioden placerar Bolaget på första eller andra plats i TSR-referensgruppen, är deltagarna berättigade att erhålla maximalt antal Prestationsaktier under TSR-delen. Om Bolagets TSR under Prestationsperioden placerar Bolaget under medianen i TSR-referensgruppen, är deltagarna inte berättigade att erhålla några Prestationsaktier under TSR-delen. Om Bolagets TSR under Prestationsperioden placerar Bolaget på eller över medianen i TSR-referensgruppen, men inte på andra eller första plats i TSR-referensgruppen, är deltagaren berättigad till ett proportionerligt antal Prestationsaktier under TSR-delen enligt beslut av styrelsen.
    
(b) Överlåtelse av egna aktier

    
Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2016/2019, och till dotterbolag inom Koncernen för att säkerställa deras åtaganden att leverera Prestationsaktier under programmet, får ske på följande villkor. 1. Högst 2 370 400 TeliaSonera-aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsaktieprogram 2016/2019 som Prestationsaktier.

 2. Rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier ska bara erbjudas sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Prestationsaktieprogram 2016/2019. Dessutom ska dotterbolag ha rätt att vederlagsfritt förvärva aktier för att omgående överlåta sådana aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2016/2019, i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2016/2019.

 3. Överlåtelse av aktier vederlagsfritt ska ske när deltagarna har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2016/2019, vilket kommer att vara efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019.

 4. Antalet aktier som kan överlåtas ska vara föremål för omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, återköpserbjudande, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.


    Skälet till den föreslagna avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i inrättandet av Prestationsaktieprogram 2016/2019 och styrelsen anser att inrättandet av Prestationsaktieprogram 2016/2019 kommer att vara till fördel för Bolaget och aktieägarna eftersom deltagarna erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Bolaget.
    
Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna (a) och (b) ovan ska fattas av årsstämman som två separata beslut. Förslaget enligt punkten (b) avseende de föreslagna säkringsåtgärderna ska vara villkorat av att årsstämman har beslutat i enlighet med punkten (a), d.v.s. inrättande av det föreslagna programmet.
   
Punkt 21 – Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

    
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att § 1 i bolagsordningen ska ha följande lydelse, innebärande att bolagets firma ändras:


Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 1Bolagets firma är TeliaSonera Aktiebolag.Bolagets firma är Telia Company AB.
Bolaget skall vara publikt (publ).Bolaget skall vara publikt (publ).

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner den föreslagna firman. Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
    
Punkt 23 – Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om beslut om ändring av bolagsordningen

    
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman fattar beslut om att § 6 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 6Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.
Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit efter det att vederbörande lämnat sitt uppdrag som statsråd.
Andra av det offentliga heltidsarvoderade politiker må ej utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit efter det att vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder till annat.

Majoritetskrav
     
För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt punkten 19 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
    
För giltigt beslut att inrätta det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet enligt punkten 20 (a) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna. För giltigt beslut om de föreslagna säkringsåtgärderna enligt punkten 20 (b) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
   
För giltigt beslut att ändra bolagsordningen enligt punkterna 21 och 23 ska förslaget biträdas av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
    
Handlingar m.m.

     
Information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för TeliaSonera AB liksom valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga dokument kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Stureplan 8 i Stockholm, från och med tisdagen den 22 mars 2016. Materialet kan också rekvireras från följande adress: TeliaSonera AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 50. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.teliasonera.com från samma tidpunkt.
    
Stockholm i mars 2016
TeliaSonera AB (publ)
Styrelsen
   
English-speaking shareholders

This invitation to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Tuesday April 12, 2016 at 2 pm CET at Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone +46-(0)8-402 90 50, or find information on the Company’s web site www.teliasonera.com.

         
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-03-07, klockan 10.30.
         
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.
    
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.
[1] Det antal aktier (och därmed normalt också det antal säljrätter) som erfordras för överlåtelse av en aktie till Bolaget.
[2] EBITDA definieras såsom rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures, med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser och/eller valutakursförändringar.
[3] TSR motsvarar den totalavkastning aktieägarna erhåller på aktieägandet med beaktande av både aktiekursrörelser och eventuella utdelningar. Vid beräkning av TSR ska ett genomsnittligt TSR-indextal för december 2015 jämföras med december 2018 för Bolaget och de bolag som ingår i den av styrelsen fastställda referensgruppen. För närvarande består referensgruppen av Telenor ASA, Elisa Oyj, Tele2 AB, KPN NV, Orange S.A., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, Telefonica SA, TDC A/S och Swisscom AG.
   
     
Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliasonera.com.