TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

FORTSATT VINSTTILLVÄXT PÅ KÄRN-MARKNADERNA

Sammanfattning första kvartalet  • Före detta segment region Eurasien är rapporterat som avvecklad verksamhet.

  • Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 1,1 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 0,9 procent till 20 394 MSEK (20 589). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,9 procent.

  • EBITDA före engångsposter steg 10,4 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rap-porterad valuta steg EBITDA före engångsposter 10,4 procent till 6 217 MSEK (5 632). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 30,5 procent (27,4).

  • Rörelseresultatet före engångsposter ökade 19,0 procent till 4 198 MSEK (3 526).

  • Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 3 766 MSEK (3 714) och resultat per aktie till 0,87 SEK (0,86). Totalt nettoresultat sjönk till 3 911 MSEK (4 110).

  • Utsikterna för helåret är förändrade.


KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND,
VD OCH KONCERNCHEF
  
”Vi fortsätter att forma vårt företag för framtiden med ett tydligt fokus på kärnverksamheterna i Norden och Baltikum. På fyra av sju marknader finns nu varumärket Telia och genom nya erbjudanden med fri roaming kan vi lyfta vår position ytterligare och förstärka kundlojaliteten. För att understryka vårt gemensamma syfte, kultur och värden har vi också ändrat namn på vår koncern till Telia Company.
 
I det första kvartalet var vinstutvecklingen glädjande och i kvarvarande verksamhet redovisades tvåsiffrig EBITDA-tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år.
 
Vår svenska verksamhet var en viktig bidragsgivare till den högre lönsamheten, hjälpt av en bättre försäljningsmix och lägre kostnader. Tillväxten i tjänsteintäkter i konsumentsegmentet förblev positiv, hjälpt av en stadig efterfrågan på fiberlösningar, god utveckling för tv och mobilkunder som skiftat till större surfpotter. Vi fortsätter att erbjuda mer till våra kunder, betonat av vårt nyligen introducerade erbjudande om fri surf i sociala medier. Inom företagsmarknaden är det dock fortsatt stark konkurrens, vilket ökar trycket på tjänsteintäkter, trots vissa ljusglimtar inom de små och medelstora segmenten.
 
I Finland ser vi fortsatt positiva effekter från merförsäljning och prisändringar, vilket lett till 4 procents ökning i fakturerade mobilintäkter, och en förbättrad lönsamhet. Vi drabbades av nätstörningar under kvartalet och ytterligare åtgärder har vidtagits tillsammans med våra största leverantörer för att säkerställa en god kundupplevelse framgent.
 
Vi tog ett ytterligare steg på den norska marknaden när vi ändrade varumärket Netcom till Telia. Positiva effekter från förra årets förvärv av Tele2 Norge fortsatte förbättra marginalen och vi har nu nått synergimålet om 1 GSEK. Vår större verksamhet och utbredda 4G-täckning har förbättrat våra kunderbjudanden och gör oss väl posi-tionerade för framtiden.
 
I Baltikum såg vi ytterligare förbättringar och samtliga tre länder redovisade positiv tillväxt i tjänsteintäkter, hjälpt av stark efterfrågan på mobildatatjänster. I Litauen fortsatte integrationen mellan Teo och Omnitel vilket hade ytterligare positiva effekter på lönsamheten.
 
I mitten på april slutförde vi avyttringen av vår nepalesiska verksamhet Ncell till Axiata. Det är betryggande att vi har lyckats överföra verksamheten till en etablerad aktör i vår bransch. Processen att lämna de övriga marknaderna i Eurasien fortgår och vi kommer att informera i takt med utvecklingen. Omvärldsförhållandena är fortsatt svåra på flera marknader i regionen, med intensiv konkurrens och press på valutan på grund av det besvärliga konjunkturläget.
 
Det fattades inget beslut om utdelning på Turkcells ordinarie årsstämma i mars. Vi röstade för utdelningsförslaget genom vårt direkta ägande, men de största ägarna kunde tyvärr inte komma överens i detta ärende. Vi fortsätter att arbeta hårt för att lösa bolagsstyrningsfrågorna.
 
Vi har en ambitiös investeringsplan under 2016, med ansatsen att både skapa tillväxt och förstärka långsiktig konkurrenskraft. Detta omfattar såväl snabbare fiberutbyggnad i Sverige som ytterligare utbyggnad av 4G-täckning och -kapacitet på våra kärnmarknader. Dessutom arbetar vi med verksamhetsförändringen vilken långsiktigt skall minska komplexiteten och kostnaderna.
 
2016 började bra ur ett vinstperspektiv, men vi tror att tillväxten kommer att sjunka då vi ser tuffare jämförelsetal år över år kommande kvartal. Vi höjer dock våra förväntningar något för helåret och uppskattar att EBITDA på en jämförbar bas kommer att bli på samma nivå eller något högre än under 2015 i kvarvarande verksamhet och att CAPEX i kvarvarande verksamhet exklusive kostnader för licenser och frekvenser blir 14-15 GSEK.”
 
Johan Dennelind
VD och koncernchef

  
FRÅGOR OM RAPPORTERNA
Telia Company AB
www.teliacompany.com
Tel. 08-504 550 00
  
  
Denna rapport innehåller sådan information som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016 kl. 07.00 svensk tid.