Telia Company utnyttjar mandat för återköp av aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016”

Styrelsen har beslutat att utnyttja mandatet att återköpa aktier vilket godkändes på Årsstämman den 12 april 2016.
 
   
För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2013 beslutade ”Långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016”, har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 125 000 aktier. Återköpen kommer att ske mellan den 29 april och 9 maj 2016. Återköpen görs på Nasdaq Stockholm till för var tid gällande intervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Det totala antalet registrerade aktier i Telia Company är 4 330 084 781. Bolaget innehar 4 588 egna aktier.
 
 
Informationen är sådan som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-04-29, 10.30.

 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök Telia Company Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.