TeliaSonera slutför försäljning av Ncell

TeliaSonera har idag slutfört försäljningen av sitt innehav i den nepalesiska operatören Ncell till Axiata i enlighet med villkoren i överenskommelsen från den 21 december 2015 och de erhållna godkännandena från berörda myndigheter.

– Jag är mycket nöjd med att tillkännage slutförandet av vår försäljning av Ncell till Axiata, enligt vårt tillkännagivande i december och i linje med vår ambition att minska vår närvaro i Eurasien över tiden. Axiata är en bra ny ägare till Ncell och det känns betryggande att våra engagerade medarbetare är i goda händer, säger Johan Dennelind, TeliaSoneras VD och koncernchef.
  
Axiata har omkring 275 miljoner kunder och 25 000 anställda i Asien. Ncell kommer att komplettera Axiatas telekomtillgångar i Asien som omfattar verksamheter i Malaysia, Singapore, Indien, Bangladesh, Kambodja, Indonesien, Pakistan, Myanmar och Sri Lanka.
  
TeliaSonera har slutfört försäljningen till ett bolagsvärde om 1 030 MUSD för sitt 60,4-procentiga innehav i Reynolds Holding som äger Ncell. Transaktionen är föremål för sedvanliga justeringar av balansräkningen, baserat på nettoskulden och rörelsekapitalet. TeliaSonera kommer att kompenseras för Ncells kassa i proportion till bolagets ekonomiska intresse om 80,4 procent. Dessutom har TeliaSonera löst upp sitt ekonomiska intresse om 20 procent i det lokala ägandet i Ncell och har i ersättning fått cirka 48 MUSD från Sunivera Capital Ventures, Singapore.
 
 
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-04-11, kl 15.00.
 
 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.
  
 
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.
 
 
Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliasonera.com.