TeliaSoneras årsstämma 12 april 2016

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:
  
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2015.
  
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie och att utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,50 SEK vardera och utbetalas vid två tillfällen. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 14 april 2016 och den 25 oktober 2016. Med dessa avstämningsdagar sänds utdelning ut från Euroclear Sweden den 19 april 2016 respektive den 28 oktober 2016.
   
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Årsstämman beviljade verkställande direktören och koncernchefen Johan Dennelind ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
   
Ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander och Martin Lorentzon omvaldes. Till nya ledamöter valdes Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee. Marie Ehrling valdes till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.
   
Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 600 000 kronor (1 550 000) och 775 000 kronor (750 000) till styrelsens vice ordförande och med 545 000 (530 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 200 000 kronor (150 000) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 150 000 kronor (100 000) vardera, ersättning till ordföranden i hållbarhets- och etikutskott med 70 000 kronor (150 000) och till övriga ledamöter av hållbarhets- och etikutskottet med 50 000 kronor (100 000) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor (65 000) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 50 000 kronor (45 000) vardera.
   
Det beslutades att antalet revisorer skall vara en och Deloitte AB valdes till slutet av årsstämman 2017. Arvode skall utgå enligt räkning.
    
Daniel Kristiansson (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) valdes att ingå i valberedningen.
   
Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
   
Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2017 på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.
    
Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2016/2019 men godkände inte säkringsåtgärder i anledning därav. Det är styrelsens avsikt att återkomma om alternativa säkringsåtgärder. Programmet kan komma att omfatta cirka 200 nyckelpersoner.
    
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen och bolagets firma från TeliaSonera AB till Telia Company AB.
     
   
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-04-12, 18.00.
   
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB.
     
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.
      

    
Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliasonera.com.